فهرست مطالب

  ماده ۱۹ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان :  

  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بـوده و توسـط سازمان استان صادر میگردد و درکلیه نقل و انتقالاتساختمانی همراه با نقشه های چون ساخت ، تحویل خریداران میگردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری مینماید مطلع شوند.  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به لحاظ مشخصات ظاهری دارای ابعاد ۵/۱۶ × ۵/۲۲ سانتیمتر بوده و برگهای اصلی آن از جنس کاغذ کتان و مجلد به جلد گالینگور طلایی رنگ میباشد ، شناسنامه فنـی و ملکی ساختمان در کل کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت همسان تهیه شده و در اختیار سازمانهای استانها قرار میگیرد.  

  یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز به منظور صدور پایـانکـار سـاختمان تحویـل مرجـع صدور پروانه ساختمان مـیشـود. صـدور شناسـنامه فنـی و ملکـی سـاختمان مسـتلزم تهیـه و تکمیـل  دفترچه اطلاعات ساختمان میباشد که مشتمل بر جداول مربوط به رونـد تهیـه طـرح ، اجـرا ، نظـارت و اطلاعات ساختمان است و نهایتا منجر به صدور شناسنامه فنـی و ملکـی سـاختمان مـیشـود کـه ایـن دفترچه ها به تعدادکافی در اختیار دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان قرار داده میشود.    

  ۱۹ـ۱ مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:  

  ۱۹-۱-۱ صاحب کار با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شهرداری یا سـایر مراجـع صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارایه مدارک لازم تشکیل پرونده میدهد. 

  ۱۹-۱-۲ مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحبکار نسبت بـه صـدور مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه) اقدام مینماید.  

  ۱۹-۱-۳ صاحبکار با در دست داشتن مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه) به یکـی از دفـاتر مهندسـی یـا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح موضوع این شیوهنامه مراجعه مینماید. 

  ۱۹-۱-۴ طراح ساختمان ضمن تهیه نقشـه معمـاری منطبـق بـر ضـوابط شهرسـازی و مقـررات ملـی  ساختمان یک نسخه از نقشههای معماری تهیه شده را جهت کنترل ضـوابط شهرسـازی تحویـل مرجـع صدور پروانه ساختمان مینماید و شهرداری در صورتی که در نقشه های معمـاری دارای نقـص یـا ایـراد باشد ، موارد را رسماً و کتباً به طراح اعلام نموده وآن را برای اصلاح به طراح عودت میدهد.

  ۱۹-۱-۵ مرجع صدور پروانه ساختمان در صورت کامل بودن نقشههـای معمـاری ، نسـبت بـه صـدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهیه و تکمیل نقشههای اجرایی را مینماید. 

  ۱۹-۱-۶ طراح ساختمان نقشههای اجرایـی معمـاری ، سـازهای و تأسیسـاتی را تهیـه کـرده و جـداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل و تایید مینماید و یکسری کامل از نقشههای تهیه شـده را جهـت کنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان استان آن ارایه مینماید .  

  ۱۹-۱-۷ سازمان استان ضمن بازبینی مدارک ارایه شده ، نقشههای مربوط را با توجه به مقـررات ملـی ساختمان و ضوابط شهرسازی ، کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی ساختمان یا مجتمع یـا مجموعه ساختمان را در بخش مربـوط بـه طراحـی سـاختمان در دفترچـه اطلاعـات سـاختمان ثبـت  مینماید.  

  ۱۹-۱-۸ در صورتی که نقشه های ارایه شده دارای ایراد باشد ، سازمان اسـتان کتبـاً و رسـماً بـه طـراح اعلام مینماید و طراح نسبت به اصلاح و ارسال آن به سازمان استان اقدام خواهـد نمـود ، در هـر حـال مدت بررسی نقشه ها و تایید آن توسط سازمان استان نباید از یکماه تجاوز نماید. 

  ۱۹-۱-۹ سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان ، با دریافت یک نسـخه از قرارداد مالک و مجری ، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی مـینمایـد ، یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل میگردد در ضمن تعداد و زیربنـای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت میگردد. 

  ۱۹-۱-۱۰ شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان یک نسـخه از آن را به همراه نقشه های مصوب در اختیار مجری و یک نسخه به هریک از مهندسان ناظر قرار میدهد. 

  ۱۹-۱-۱۱ مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان و یک نسخه از نقشههـای مصـوب را بـه سـازمان استان تحویل نماید.  

  ۱۹-۱-۱۲ مجری مکلف است اطلاعـات عملیـات اجرایـی را مرحلـه بـه مرحلـه در دفترچـه اطلاعـات  ساختمان وارد نموده و تاییدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نمایـد. پـس از تکمیـل و تاییـد جـداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنـی و ملکـی سـاختمان بـه سـازمان اسـتان تحویل دهد.  

  ۱۹-۱-۱۳ سازمان استان براساس اطلاعات و تاییدیـه هـای موجـود در دفترچـه اطلاعـات سـاختمان ، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف ۱۵ روز صادر نموده و جهـت ارایـه بـه مرجـع صـدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار میدهد.

  ۱۹-۱-۱۴ مجری مکلف است جهت دریافت گواهی پایانکار ، شناسنامه فنی و ملکی سـاختمان صـادر شده توسط سازمان استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مـذکور مکلفنـد گواهی پایان کار را براساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر نمایند.  

  ۱۹-۱-۱۵ استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب طراحان ، ناظران و مجریـان بـه عنـوان تخلـف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد میباشد.  

  ۱۹-۱-۱۶ در مجموعه هایی که با یک پروانه ساختمانی ساخته میشوند پس از صدور شناسنامه فنـی و ملکی ساختمان ، به ازا هر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بـا قیـد توضـیحات لازم بنابر تقاضای مالکان توسط سازمان استان صادر و در اختیار آنها قرار میگیرد. 

  ۱۹-۱-۱۷ صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین میشود بلامانع است. 

  ۱۹-۱-۱۸ هر نهاد یا شخص وارد کننده اطلاعات فقط در قبال اطلاعات خود مسوول میباشد و در برابر صحت و سقم اطلاعات وارد شده توسط نهاد یا شخص دیگر مسوولیتی ندارد.    

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *