فهرست مطالب

  فصل سوم : اجرای ساختمان  

  ماده ۷ ـ تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریـان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان کـه در زمینـه اجـرا حسـب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی میباشند به عنوان مجری ، طبـق شـرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسـان منـدرج در فصـل هفـتم ایـن شیوه نامه و شرح وظایف و مسوولیت های عمومی به شرح مواد ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ این مجموعه شـیوه نامـه و براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحبکار یا صاحبکاران منعقد می نماید انجام شود. صاحبکار یا صاحبکاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان اسـتفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کـار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان مـیباشـد. شـهرداری ها یـا سـایر مراجـع صـدور پروانـه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسـط سـازمان اسـتان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخ های از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قـرار مـیدهـد، صاحبکاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسوولیت ها و مقـررات مجری که در این فصل آمده است برعهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمـومی قراردادهـای همسان را رعایت نماید. سازمان استان میتواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ، مجریـان حقوقی ، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطـلاع و یـا مشاهده هر گونه تخلف ، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصـمیم، حسـب مـورد بـه سـازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.  

  ۷-۱ وظایف و مسوولیتهای مجریان ساختمان به شرح زیر میباشد :  

  ۷-۱-۱ مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه سـاختمان، نقشـه هـای اجرایـی و مشخصـات فنـی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرتهای احتمالی بـین پروانـه سـاختمان و نقشه ها یا نقشهها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یـا طراحـان آن . در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحبکـار نیـز اعلام شود.  

  ۷-۱-۲ ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کـار و همچنـین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحبکار و ناظر هماهنگ کننـده و فـراهم نمـودن شـرایط نظـارت بـر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از سـاختمان کـه پوشـیده خواهنـد شـد و ایجـاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران. 

  ۷-۱-۳ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و سـاختمانهای پیرامـون آن و همچنـین رعایـت مسـایل زیست محیطی کارگاه.  

  ۷-۱-۴ صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب. 

  ۷-۱-۵ اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کـار ، نـاظر مربـوط و نـاظر هماهنـگ کننـده در هـر گونـه  تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسـؤول دفتر طراحی در هرگونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.  

  ۷-۱-۶ استفاده از مهندسان و کاردانهای فنی رشـته هـای مختلـف سـاختمان و معمـاران تجربـی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی . 

  ۷-۱-۷ امضا «شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شـیوهنامـه» کـه جـزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحبکار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد. 

  ۷-۱-۸ تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشـرده از نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و اخذ تاییدیـه لازم از نـاظران حقیقـی ذیربط یا ناظر حقوقی.  

  ۷-۱-۹ جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تأیید مراجـع دارای صلاحیت.  

  ۷-۱-۱۰ رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هـای مصـوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار.  

  ۷-۱-۱۱ رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوهنامه هـا و بخشـنامه هـای قـانونی صـادره از سـوی وزارت مسکن و شهرسازی.

  ۷-۱-۱۲ اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصـالح مرغـوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، کـه مراحـل مختلـف آن مورد تایید ناظران ذیربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط بـه کنتـرل سـاختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذیربط.  

  ۷-۱-۱۳ تکمیل دفترچـه اطلاعـات سـاختمان منضـم بـه شناسـنامه فنـی و ملکـی سـاختمان و اخـذ  تاییدیه های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه مـذکور بـه شـرح فصـل ششـم ایـن مجموعـه  شیوه نامه.  

  ۷-۱-۱۴ تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحبکـار پـس از انجـام مراحـل فوق.  

  ۷-۱-۱۵ بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسوولیت مجری ساخته میشود براساس مـاده ۱۸ آییننامه ماده ۳۳ قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی، به نفع صاحبکار یا صاحبکاران براساس ضوابط و مقررات زیر :  

  ۷-۱-۱۵ -۱ مجریان مکلفند تمامی ساختمانهای احداثی خـود را تحـت پوشـش بیمـه کیفیـت اجـرای ساختمان ، از طریق شرکتهای بیمه تخصصی قرار دهند.  

  ۷-۱-۱۵ -۲ معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم اسـت ، اسـتانداردها، مقررات ملی سـاختمان ، پروانـه سـاختمان و مـدارک فنـی منضـم بـه آن، چـک لیسـتها و نقشـه هـا و شیوه نامه های مصوب میباشد.  

  ۷-۱-۱۵ -۳ مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل سـاختمان توسط مجری به صاحبکار یا صاحبکاران در بخشهای مختلف ساختمان به شرح زیر است : 

  الف ـ سازههای ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال. 

  ب ـ نمای ساختمان ، حداقل پنج سال.  

  ت ـ عایقهای رطوبتی ساختمان ، حداقل پنج سال.  

  ث ـ تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، آسانسورها ، حداقل سه سال. 

  ۷-۱-۱۵ -۴ مجریانی که ساختمانهای در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی کـه مـورد تایید سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند ، مکلفند از طریق ارایـه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حـداقل حـاوی تضمینهای موضوع بند ۷ـ۱۶ـ۳ همین شیوهنامه است و در سه نسـخه تهیـه و در یکـی از دفـاتر اسـناد رسمی مورد تایید قرار میگیرد به نفع صاحبان کار یا صاحبکاران ، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.

  ۷-۲ شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بنـد ۳ بخـش «ب» مـاده ۳۰ قـانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشـور ، هنگـام صـدور پایـانکـار سـاختمان از صـاحبکـار یـا صاحبکاران ، درخواست ارایه بیمهنامه کیفیت ساختمان ، به نفع خریداران و بهرهبرداران بعدی بنمایند.  ۷ -۳ در محلهایی که مجری به تعداد کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد ، طبـق مفـاد مـاده ۱۸ ایـن مجموعه شیوه نامه باید عمل شود.  

  ماده ۸ ـ دفاتر مهندسی اجرای ساختمان :  

  ۸ـ۱ براساس مواد ۹ لغایت ۲۰ آییننامه ماده ۳۳ شرایط لازم برای اعطـای صـلاحیت وتعیـین ظرفیـت اشتغال ، به دفاتر مهندسی اجرای ساختمان که به موجب ماده ۹ آییننامه اجرایی تاسـیس مـیشـوند بـه شرح زیراست.  

  ۸ـ۱ـ۱ دفتر مهندسی اجرای ساختمان براساس درخواست تاسیس دفتـر توسـط یـک نفـر از مهندسـان رشته های معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال و صلاحیت اجرای سـاختمان تشـکیل مـیشـود و بایـد مجوز فعالیت از سازمان مسکن و شهرسازی استان دریافت نماید.  

  ۸ـ۱ـ۲ دفتر مهندسی اجرای ساختمان قائم به شخص مهندس معمار یا مهندس عمـران دارنـده پروانـه اشتغال است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست و شخص مذکور مسوول دفتر مهندسـی اجـرای سـاختمان نیز خواهد بود.  

  ۸ـ۱ـ۳ مهندس معمار یا مهندس عمران دارنده مجوز دفتر مهندسی اجرای ساختمان کـه از مهندسـان رشته های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی و معماران تجربی به عنوان شریک ، در ارایه خدمات مهندسی در دفتر استفاده نماید، خود راسا مسوول تمامی کارهای اجرایی انجام شده توسط آنان در برابر صاحبکار یا صاحبکاران میباشد و این موضوع رافع مسـوولیت فنـی و اجرایـی اشـخاص مـذکور در برابـر شـمول دفترنخواهد بود.  

  ۸ـ۱ـ۴ مهندس معمار یا مهندس عمران و شرکای موضوع بند ۸ـ۱ـ۳ که مشترکا نسبت به تاسیس دفتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند باید داری مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسـناد رسـمی کشور باشند.  

  ۸ـ۱ـ۵ دفتر مهندسی اجرای ساختمان باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تـابلو باشـد.  مسوول دفتر موظف است درصورت تغییر محل دفتر مراتب را به طور همزمان حداکثر ظرف مـدت پـانزده روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.

  ۸ـ۲ شرح وظایف مسوول دفتر و شرح وظایف عمـومی دفتـر مهندسـی اجـرای سـاختمان عینـا مطـابق بندهای ۵ـ۵ و ۵ـ۶ این مجموعه شیوه نامه با تغییر نام دفتر مهندسی طراحـی بـه دفترمهندسـی اجـرا و طراح به مجری میباشد.  

  ۸ـ۳ شرایط و حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای ساختمان  

  ۸-۳-۱ حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان با توجـه بـه حـدود صـلاحیت منـدرج در جـدول شـماره ۵ در بخـش اجـرای واحـدهای مسـکونی ۵۰۰۰ مترمربـع  می باشد.  

  ۸-۳-۲ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجـرای سـاختمان بـرای مهنـدس دارای مجـوز دفتـر در اجـرای گروه های ساختمانی عبارت از همان حدود صلاحیت اجرای ساختمان مندرج در پروانـه اشـتغال شـخص حقیقی وی در رشته و تخصصی که در اجرای ساختمان بررسی صـلاحیت شـده اسـت بـه شـرح جـدول شماره ۵ و حدود صلاحیت کاردانهای فنی و معماران تجربی عبارت از همان حدود صلاحیت منـدرج در  پروانه شخص حقیقی آنها به شرح جداول شماره ۸ و ۹ این مجموعه شیوهنامه میباشد.  ۸-۳-۳ در مواردی که به موجب ماده ۴ قانون ، اجرای کار ساختمان در یکی از رشتهها مستلزم داشـتن پروانه صلاحیت مربوط میباشد و مجری فاقد صلاحیت مـذکور باشـد موظـف اسـت از دارنـدگان پروانـه صلاحیت مربوط برای آن بخش از کار استفاده نماید.  

  ۸-۳-۴ شرکای دفتر در قبال خدمات تخصصی مربوط بـه رشـته و حـدود صـلاحیت منـدرج در پروانـه اشتغال حقیقی خود و اداره امور دفتر در برابر مسوول دفتر ، پاسخگو و مسوول میباشند.  

  ۸ـ۴ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان :  

  ۸-۴-۱ ظرفیت اشتغال دفترمهندسی اجرایساختمان به صورت دورهای تعیین میگردد و شروع دوره از آغـاز اجـرای سـاختمان تـا ارسـال گـزارش پایـانکار سـاختمان بـه شـهرداری یـا سـایر مراجـع صـدور پروانه ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده است، ملاک سنجش مقادیر ظرفیت اشتغال در هر برش زمـانی به شرح جداول ۵ ،۸ و ۹ تعیین میشود.

  ۸-۴-۲ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ، موضوع جدول شماره ۵ این مجموعه شیوه نامه ، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اجرای ساختمان به پیشنهاد هیات مـدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا ۲۰ درصد و تعدادکار دفاتر مذکور حداکثر یـک واحـد نسبت به ظرفیت و تعدادکار مندرج در جدول شماره ۵ می تواند افزایش یا کاهش یابد. 

  ۸-۴-۳ در صورتی که مهندسان رشته های دیگـر سـاختمان (بـه غیـراز رشـته مسـوول دفتـر) در دفتـر  مهندسی اجرای ساختمان به صورت شریک ، اشتغال به کار داشته باشند ظرفیت اشتغال این گونه دفـاتر به ازای هر مهندس رشته های دیگر ساختمان معادل ۱۵ درصد، و حـداکثر تـا ۶۰ درصـد ظرفیـت دفتـر اجرای ساختمان افزایش می یابد ، در چنین حالتی ظرفیت اشتغال مهندسان رشته های دیگـر سـاختمان که همکاری آنان با دفتر به صورت نیمه وقت باشد معادل ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال نظـارت یـا طراحـی کاهش مییابد.  

  ۸-۴-۴ مجری زمانی میتواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید کـه گـزارش پیشـرفت فیزیکـی عملیـات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر ۷۵ درصد باشد و مراتب مورد تاییـد نـاظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد.  

  ۸-۴ -۵ چنانچه مجری در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، مسوولیت اجـرای همزمـان بـیش از یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نماید، ملزم میباشد در هر ساختمان یـا مجتمـع سـاختمانی حسب پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار ، طبق نظر سازمان استان ، یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران یا کاردانفنی رشته های ذکرشده یا معمارتجربی را به صورت تمام وقت، به عنوان مسوول اجـرای کارگـاه در محل احداث بنا مستقرنماید.  

  ۸-۴-۶ ظرفیت اشتغال به کار مجری حقیقی که مسؤول دفتر مهندسی اجرای ساختمان است ، براساس کار تمام وقت در دفتراجرای ساختمان تعیین شده وچنانچه بخواهنددر زمینه طراحـی یـا نظـارت سـاختمان نیزفعالیـت نمایـد بایـدتمامی کارهـای اجرایـی در دسـت اقـدام او بـه پایـان رسـیده و گـواهی لازم را از ناظر هماهنگ کننده دریـافت نموده باشد و سپس نسبت به تشکیل دفتر مهندسی طراحـی سـاختمان یـا دفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید .  

  ۸-۴-۷ در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتهای منـدرج در ایـن شـیوه نامـه، مقـررات ملـی ساختمان و شرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوهنامه میباشد عدول نماید و یا مرتکب خـلاف شود ناظر یا ناظران ذیربط خلاف را به مجـری ساختمـان منعکس و با تعییـن فرصـت مناسـب رعایـت موارد ذیربط را از وی خواهند خـواست. درصورت عـدم تمکین مجـری بـه دسـتورات ابلاغـی، نـاظر یـا ناظران ذیربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده منعکس نموده و نـامبرده مـوارد را بـه سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختلاف نظر ناظر ، ناظران و ناظر هماهنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا مجتمـع و یـا مجموعـه ساختمانی، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود. نحوه رفـع اخـتلاف نظـر بین ناظر و مجری در فصل چهارم ذکر شده است.  

  ۸-۴-۸ مرجع نظارت بر کار مجری ، ناظران دارای پروانه اشتغال نظـارت از وزارت مسـکن و شهرسـازی میباشند، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت مینماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بـر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.  

  ۸-۵ دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان : مهندسان رشته های تأسیسـات مکـانیکی و تأسیسـات برقی ساختمان دارای پروانه اشتغال اجرای تأسیسات ساختمان ، به صورت انفرادی یا جمعی مـی تواننـد نسبت به تأسیس و اخذ مجوز دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان اقدام نماینـد ، دفـاتر مهندسـی اجرای ساختمان در انجام امور تأسیسات مکانیکی و تأسیسـات برقـی سـاختمان مکلفنـد جهـت اجـرای کارهای تأسیسات ساختمانهای در دست اقدام خود حسب مورد از مهندسان دارای پروانه اشتغال بـه کـار اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و با رعایت حدود صلاحیت آنهـا اسـتفاده بـه عمـل آورنـد و همچنین مخیرند به جای مهندسان تأسیسات از دفاتر اجـرای تأسیسـات سـاختمان موضـوع ایـن فصـل استفاده نمایند.  

  ۸-۵-۱ شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشـتغال دفـاتر مهندسـی اجـرای تأسیسـات ساختمان که به موجب ماده ۹ آئین نامه اجرایی تأسیس شده یا می شوند و نحوه انتخاب مسـؤول دفتـر اجرای تأسیسات ساختمان و شرح وظایف و حدود اختیارات مسؤول دفتر اجـرای تأسیسـات سـاختمان و شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان عیناً مطابق بند ۵-۱ ، ۵-۵ و ۵-۶ ایـن مجموعه شیوه نامه با تغییر نام دفتر مهندسی طراحی به دفتر مهندسـی اجـرای تأسیسـات سـاختمان و مجری تأسیسات به جای طراح می باشد.

  ۸-۵-۲ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان:  

  ۸-۵-۲-۱ حدود صلاحیت دفاتر مذکور همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شـخص حقیقـی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند می باشد. 

  ۸-۵-۲-۲ شرکای دفتر علاوه بر مسؤولیتی که در قبـال خـدمات تخصصـی مربـوط بـه رشـته و حـدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند ، مشترکا نیز نسبت به اداره امور دفتـر و همـاهنگی در ارایه تمامی خدمات اجرای تأسیسات ساختمان مورد درخواست مجری ، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسؤول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر درقبال مجریان ساختمان می باشند .  

  ۸-۵-۳ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان   ۸-۵-۳-۱ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای تأسیسـات سـاختمان کـه مـلاک سـنجش مقـادیر آن عبارت از سطح زیربنا و تعداد کار اجرایی در یک برش زمانی است می باشد به شرح جدول شماره ۵ ایـن مجموعه شیوه نامه تعیین میگردد.

  حداکثر تعداد شرکای هر دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان ۱۰ نفر می باشد. 

  ۸-۵-۳-۴ در صـورت ارتقـای پایـه هـر یـک از اشخاصـی کـه پروانـه اشـتغال حقیقـی آنـان همپایـه  می باشد، ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره ۲ کاهش نخواهد یافت. 

  ۸-۵-۳-۵ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان ، موضوع جداول شماره ۵-۱ ایـن مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط اسـتان و تعـداد دارنـدگان صـلاحیت در رشـته هـای مختلف ساختمان میتواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب سه نفره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.  

  ۸-۵-۳-۶ شرکای دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان مجاز به فعالیت حرفه ای ، خـارج از حـوزه دفتر مهندسی خود نیستند.  

  ماده ۹ـ مجریان حقوقی

  ارایه خدمات اجرایی ساختمانها ، مجتمع ها و مجموعه های سـاختمانی کـه بودجـه آن از محـل بودجـه عمومی کشور نمیباشد توسـط شـرکتهای خصوصـی و وابسـته بـه دولـت، تعـاونی و دفترفنـی موسسـات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای سابقه اجرایی در ساختمان بوده و مشمول ذکرنام شـده انـد موضـوع مواد ۱۴ و ۱۵ آییننامه اجرایـی، منـوط بـه احراز صـلاحیت و تعیـین ظرفیـت اشـتغال از وزارت مسـکن و شهرسازی براساس شرایط زیرمیباشد.  

  ۹ـ۱ شرایط احراز صلاحیت  

  ۹ـ۱ـ۱ شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صـنعتی بـه ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیـز اقدام به تاسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای سـاختمان نمـوده و تشـکیلات سـازمانی آنهـا بـه تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.  

  ۹ـ۱ـ۲ موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.  

  ۹ـ۱ـ۳ شخص حقوقی عضو سازمان استان باشد.  

  ۹ـ۱ـ۴ حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتـی بایـد دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیزمـی تواند در یکی از رشته های تأسیسات برقی یا تأسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بـوده و در شـرکت بـه طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند و درخصوص مؤسسات و نهادهای عمـومی غیردولتـی حـداقل دونفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتـر واحـد فنی اشتغال به کار داشته باشند.  

  ۹ـ۲ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی  

  حدود صلاحیت مجری حقوقی براساس سابقه کار حرفهای و توان فنی و اجرایـی اعضـای هیـات مـدیره و شاغلان و با توجه به پایه پروانه اشتغال آنان به چهار پایه سه ، دو ، یک و ارشد درجه بندی شده و نحـوه اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال آنان براساس جدول شماره ۶ تعیین میشود.  ۹-۲-۱ ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانـه و تعیـین حـدود صـلاحیت آنان در یک برش زمانی به شرح جدول شماره ۶ خواهد بود.

  * ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال بـه کـار حقـوقی کـاردانی ، پایـه پروانـه اشتغال یکی از اعضای هیات مدیره معمار یا عمران است. به اینترتیب که دارنده پایه یک تا ۴ طبقـه روی شالوده ، دارنده پایه دو تا سه طبقه روی شالوده و دارنده پایه سه تا دو طبقه روی شالوده میتوانـد نسـبت به اجرای ساختمان اقدام نماید.  

  ۹-۲-۲ حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسـکونی  5000 مترمربع می باشد .  

  ۹-۲-۳ با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقـوقی و بنـا بـه هـر علتی که اجرای ساختمان ، مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجـام پـذیرد در ایـن موارد یکی از مجریان به عنوان مجری مادر توسط صاحبکار تعیین شـده و بـا همکـاری سـایر مجریـان حقوقی مشترکاً اجرای عملیات ساختمان را برعهده خواهند داشت، بدین ترتیـب کـه سـایر مجریـان، در برابر مجری مادر مسوول بوده و مجری مادر در برابر صاحبکـار یـا صـاحبانکـار و سـایر مراجـع قـانونی مسؤول و پاسخگوی تمامی مسایل اجرایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی نظیر مسایل مـالی، حفاظتی ، انضباطی ، امنیتی ، ایمنی و حقوقی آن خواهـد بـود ، ایـن موضـوع رافـع مسـؤولیتهای سـایر مجریان همکار نخواهد بود.  

  ۹-۲-۴ مجری حقوقی زمانی میتواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه هـای سـاختمانی در دست اجرای خود را به پایان رسانده و گزارش پایـان کـار سـاختمان بـه تاییـد مرجـع صـدور پروانـه ساختمان و ناظرهماهنگ کننده رسیده باشد.  

  ۹-۳ مجریان حقوقی موضوع جدول شماره ۶ این مجموعه شـیوه نامـه کـه نسـبت بـه تکمیـل شـاغلان تخصصی خود اقدام نمایند و مراتب مورد تأیید مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گیـرد ، ظرفیـت اشـتغال آنان براساس شرایط زیر افزایش خواهد یافت .  

  ۹-۳-۱ مجریان حقوقی در پایه های ۳ ، ۲ و ۱ می توانند علاوه بر ظرفیت پیش بینـی شـده در جـدول شماره ۶ فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانـه اشـتغال و بـا رعایـت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقـت در شـرکت و بـا اسـتفاده از جـدول شماره ۷ و با درنظرگرفتن هر امتیاز، معادل ۲۰۰ مترمربع ظرفیت خود را به ترتیـب ۲۰۰۰۰ ، ۶۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ مترمربع افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.  

  ۹-۳-۲ مجریان حقوقی در پایه ارشد می توانند علاوه بر حداکثر ظرفیـت پـیش بینـی شـده در جـدول شماره ۶ فعالیت اجرایی ساختمان ، با اضافه نمودن اشخاص حقیقـی دارای پروانـه اشـتغال و بـا رعایـت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقـت در شـرکت و بـا اسـتفاده از جـدول شماره ۷ و با درنظرگرفتن هر امتیاز، معادل ۲۰۰ مترمربع ظرفیت خـود را افـزایش و از وزارت مسـکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.

  جدول شماره ۷ -جدول امتیازبندی پایه پروانه اشتغال مجریان حقیقی دارای پروانه اشـتغال ، شـاغل در مجری حقوقی اعم از اعضای هیـات مـدیره ، مـدیرعامل و شـاغلان درشـرکت و درخصـوص موسسـات و نهادهای عمومی غیردولتی، مسوول واحد فنی و شاغلان آن که پروانه اشتغال شخص حقیقی بـا صـلاحیت مجری دارند.

  حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمـامی قلمـرو جغرافیـایی کشـور بـوده و در حـدود صلاحیت خود میتوانند، متناسب با افزایش تعداد اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال بـه عنـوان عضـو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت ، با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون از معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.  ۹-۳-۴ مجریان حقوقی مکلفند دراجرای مجموعه سـاختمانی از تمـامی مهندسـان هفـت رشـته سـاختمان استفاده نماید.  

  ۹-۳-۵ مجریان حقوقی مکلفنـد در اجرای سـاختمانهای ۹ طبقـه و بیشـترازخدمات مهندسـان نقشـه بـردار استفاده نمایند.  

  ۹-۳-۶ مجریان حقوقی مکلفند در اجرای کارهای خود در رشتهای که فاقد صلاحیت در آن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند، در این صورت، این اشخاص در مقابل مجریان ساختمان مسوول کارهای انجام شده در رشته خود خواهند بود.    

  ۹ـ۴ مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی ۹- ۴-۱ در مواردی که مجری حقوقی مسوولیت اجرای پروژهای را عهده دار شود، مسوولیت حسن انجام کار ساختمان بر عهده مدیرعامل و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، برعهده مسوول واحد فنی میباشد و این مسوولیت رافع مسوولیت هر یک از شاغلان در شرکت یا واحد فنی کـه اجـرای تمام یا بخشی از ساختمان به آنها محول گردیده است نخواهد بود.  

  ۹-۴-۲ تمامی اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی منجمله هیات مدیره و مـدیرعامل و شـاغلان و درخصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیران و مسوول واحد فنی آنان و شاغلان نمیتواننـد از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند. در این خصـوص سـازمان اسـتان مکلـف است کنترل لازم را بعمل آورد.  

  ۹-۴-۳ مجری حقوقی موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود یک نفر مهنـدس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسوول کارگاه، بـه کار بگمارد و وی را به صاحبکار، مهندس ناظر هماهنـگ کننـده حقیقـی یـا مـدیرعامل نـاظر حقـوقی ، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید. 

  ۹-۴-۴ مجری حقوقی موظف است چنانچه اشخاص حقیقی شاغل در آن از ادامـه کـار انصـراف حاصـل نمایند یا بازمانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید.  

  ۹-۴-۵ چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن ، ادامه کار مجـری غیـرممکن شـود، عملیـات سـاختمانی بـا دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدیـد یـا رفـع موانـع فوق از مجری اول خواهد بود. در اینگونه موارد ناظر هماهنگ کننده موظف است در صـورت ادامـه پـروژه بدون مجری صاحب صلاحیت ، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانـه سـاختمان اعـلام نمایـد و  مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفی مجری جدید جلوگیری بعمل خواهد آورد. 

  ۹-۴-۶ در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیتهای مندرج در ایـن شـیوه نامـه، مقـررات ملـی ساختمان و شرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوه نامه میباشد عدول نماید یـا مرتکـب خـلاف شود ناظر یا ناظران ذیربط خلاف را به مجـری منعکس و با تعییـن فرصت مناسب رعایت موارد ذیربط را از وی خواهند خـواست. در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی ناظر ، وی موارد خلاف را بـا ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده ، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طور کتبی اعـلام مینماید. حل اختلاف نظر بین ناظر ، ناظران ، ناظر هماهنـگ کننـده و مجـری بـا توجـه بـه نقشـه هـا و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا پروژه یا مجموعه ساختمانی، در فصل چهارم این مجموعه شـیوهنامـه ذکر شده است. 

  ۹-۴-۷ مرجع نظارت بر کار مجری ، نـاظر دارای پروانـه اشـتغال نظـارت از وزارت مسـکن و شهرسـازی میباشد، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت مینماید و وزارت مسکن و شهرسـازی نیـز بـر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.  

  ۹-۴-۸ در صورتی که صاحبکار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از ۱۵ درصـد مـدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیاندازد ، موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور پس از تایید ناظر هماهنگ کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام میشـود، و سـازمان اسـتان بـا توجه به مفاد قرارداد فیمابین مجری و صاحبکار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قـرارداد و یـا اجـازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم مینماید و نظر او برای طرفین لازمالاجرا خواهد بود. 

  ماده ۱۰ـ مجریان انبوه ساز مسکن :  

  مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوریهای نـوین در ساخت و ساز مجموعههای ساختمانی را دارند ، به استناد آئین نامـه اجرایـی قـانون نظـام مهندسـی و کنترل ساختمان و نیز مصوبه « سیاستها و خط مشی های سازماندهی ، حمایت و نظارت بر بازار تولیـد و عرضه مسکن» ابلاغی به شماره ۱۲۳۰۳۸ /ت ۱۵۵۱۱ هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۵ هیـأت محتـرم وزیـران مـی توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و دریافـت پروانـه اشـتغال از وزارت مسـکن و شهرسازی بنمایند.  

  ۱۰ـ۱ حدود صلاحیت فنی و تخصصی مجریان انبوهساز طبـق همـان حـدود صـلاحیت اشـخاص حقـوقی مندرج در ماده ۹ این شیوه نامه و سایر شرایط مربوط به انبوه سازی به شرح زیر میباشد .  

  ۱۰ـ۲ عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن :  

  ۱۰-۲-۱ داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده ۹ و جداول آن .  

  ۱۰-۲-۲ داشتن سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع شامل توان جذب سـرمایه ، مـدیریت منـابع، استفاده از فناوریهای نوین در جهت ارتقا کیفی و کمی ساخت و سـازها و مسـتند سـازی تجربیـات کارهـای اجرایی.  

  ۱۰-۲-۳ عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران شامل : تامین جنبه های آسایشی ، رفـاهی و کـارکردی ساختمانهای احداث شده ، تامین فضاهای مناسب داخلی به لحاظ کمی و کیفی ، طـرح مناسـب معمـاری و کیفیت ساخت و سازها.  

  ۱۰ـ۳ نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوهساز مسکن :  

  ۱۰-۳-۱ بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوهساز و احراز شرایط منـدرج در بنـد ۱۰ــ۴ بـا داشـتن شرایط ماده ۹ این شیوهنامه توسط کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوهسازان متشـکل از اشـخاص زیـر که هرکدام دارای پروانه اشتغال در یکی از رشته های اصلی ساختمان می باشند ، مورد بررسی خواهد گرفت.  الف) رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان (رییس کمیته).  

  ب) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .  

  پ) معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی.  

  ت) رییس هیأت مدیره انجمن صنفی ابنوهسازان استان.  

  ث) یک نفر به انتخاب هیات مدیره سازمان استان.  

  ج) یک نفر به انتخاب هیأت مدیره انجمن صنفی انبوهسازان استان.

  چ) رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان  

  ۱۰-۳-۲ جلسات کمیته با حضور حداقل ۴ نفر با شرکت رییس کمیته رسمیت مییابد و برای تصمیم گیـری اخذ ۴ رای موافق الزامی است.  

  ۱۰-۳-۳ داشتن پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی برای اعضـای کمیتـه مـذکور بـه غیـر از معـاون عمرانـی استانداری و رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان الزامی است .  

  ۱۰ـ۴ چگونگی احراز هر یک از عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه :  

  ۱۰-۴-۱ احراز شرایط مندرج در ماده ۹ و بندها و جداول آن .  

  ۱۰-۴-۲ سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط از طریق بررسی سابقه فعالیت مجریـان انبوهساز توسط کمیته ذیربط و از طریق تکمیل پرسشنامه کاربرگ شماره «۱ «انجام خواهد پذیرفت.  

  ۱۰-۴-۳ عملکرد موفق در جلب رضایت بهرهبرداران از طریق نظرسـنجی از سـاکنین سـاختمانها بـا تکمیـل دفترچه نظرسنجی (کاربرگ شماره ۲ (که توسط هر بهـره بـردار تکمیـل خواهـد گردیـد بـا اسـتفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت توسط کمیته ذکر شده در بالا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پرسشنامه های مذکور باید به نظرخواهی حداقل ۲۵ درصد ساکنین ساختمانها یا مجموعه ها و یا مجتمع هـای سـاختمانی برسـد. در صورت نیاز با نظر کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه میتوان هر یک از پرسشنامه ها را به طور جداگانـه بـه یک خانوار ساکن تحویل داد که در این صورت نظرات کلیه ساکنین اخذ خواهد شد.  

  ۱۰ـ۵ نحوه جمعبندی امتیاز پرسش نامه ها :  

  ۱۰-۵-۱ امتیاز واحد انبـوهسـاز ، بـرای هـر مجتمـع یـا مجموعـه سـاختمانی براسـاس کـاربرگ شـماره ۳  ( کاربرگهای شماره ۱ ، ۲ و ۳ در انتهای ماده ۱۰ ذکر شده است) ، با استفاده از کاربرگول زیر محاسبه و در جدول بخش «الف» این کاربرگ منظور میگردد. 

   

  پس از محاسبه امتیاز تکتک مجتمعها یا مجموعه های ساختمانی به روش مذکور ، از حاصل جمع امتیاز کل مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی ، امتیاز مجری انبوهساز بدست میآید. امتیاز مذکور ، مبنای احـراز پایـه مجری انبوهساز قرار خواهد گرفت به طوری که حداقل امتیاز لازم برای احراز شرایط پایه دو برابر ۵۰۰ امتیاز ، پایه یک برابر ۱۸۰۰ امتیاز و پایه ارشد برابر ۳۰۰۰ امتیاز باشد.  

  ۱۰ـ۶ گردش کار صدور گواهی بررسی صلاحیت مجریان انبوهساز مسکن :  

  ۱۰-۶-۱ متقاضیان مجری انبوهسازی برای اخذ پروانه اشتغال و تعیین حدود صلاحیت و پایه مورد نظر خـود به دبیرخانه کمیته بررسی حدود صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازی که در محل سازمان مسـکن وشهرسـازی استان استقرار دارد مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربـوط بـه شـرایط لازم بـرای احـراز مجـری حقـوقی موضوع ماده ۹ و کاربرگها ، جدول ها و اطلاعات لازم اقدام نموده و پس از تکمیل آنها همـراه سـایر مـدارک درخواستی به دبیرخانه فوق تحویل مینمایند.  

  ۱۰-۶-۲ دبیرخانه با بررسی پرسش نامه و استخراج اطلاعات آن ، مقـدمات بازدیـد از سـاختمانهـای مـورد گزارش را فراهم می سازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته رابرای احرازاطلاعات داده شده وارزیابی پـروژههـا اعـزام مینماید.  

  ۱۰-۶-۳ دبیرخانه پس از بررسی پرسش نامه و اطلاعـات گـزارش شـده از سـوی ارزیـاب یـا ارزیابـان، پایـه متقاضی را محاسبه و برای بررسی و تایید به کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه گزارش می دهد. 

  ۱۰-۶-۴ کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه پس از بررسی مدارک و اطلاعات ارسالی از سوی دبیرخانه در خصوص تعیین صلاحیت و پایه متقاضی اتخاذ تصمیم نموده و مدارک لازم را برای صدور پروانـه اشـتغال بـه سازمان مسکن و شهرسازی ارسال میدارد.  

  ۱۰-۶-۵ پروانه اشتغال مجری انبوهساز درپایه ارشد توسط معاونت نظام مهندسی واجـرای سـاختمان وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد.  

  ۱۰-۶-۶ دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت وظیفه جمع آوری اطلاعات، ارسـال پاسـخ نامـه هـا و کاربرگهـا ، بررسی پرسشنامه های ارسالی ، اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده وتنظیم و ارایه گزارش نهایی به کمیته موصوف را دارد.  

  ۱۰-۶-۷ به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال به نحوه بررسـی صـلاحیت و تعیـین پایـه، کمیته ای در سطح ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، رییس سازمان و ریـیس هیـات مـدیره کانون انجمن صنفی انبوهسازان مسکن تشکیل ونتیجه بررسی راجهت اتخاذ تصمیم به معاونت نظام مهندسـی واجرای ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی اعلام می نماید.  

  ۱۰-۷ نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها :  

  ۱۰-۷-۱ تعیین میزان تجربه کارهای اجرایی متقاضی مجری انبوه ساز یا مجموعه تجربه کار مدیران آن.  ۱۰-۷-۲ تعیین مجموع امتیازات متقاضی انبوه سازی براساس کاربرگها ، جدول ها و اطلاعات ارایه شده

  ۱۰-۷-۳ جمع بندی امتیازات متقاضی انبوه سازی و بررسی حدود صلاحیت و پایـه آنهـا براسـاس اطلاعـات تکمیل شده.  

  ۱۰-۷-۴ اتخاذ تصمیم کمیته بررسی صلاحیت و پایه بندی در خصوص امتیازات مجری انبوهساز. 

  ۱۰-۸ از زمانی که متقاضی اخذ صلاحیت انبوه سازی مدارک ، کاربرگها ، جدول ها و اطلاعات تکمیل شـده خود را تحویل دبیرخانه کمیته مذکور می نماید تا ارسال نتیجه تصمیم کمیته و گزارش آن به سازمان مسکن و شهرسازی استان نباید از مدت یک ماه تجاوز نماید.  

  ۱۰-۹ مجری انبوه ساز موظف است براساس شیوهنامه پیش فروش و پیش خرید واحدهای مسـکونی و اخـذ مجوز مربوط که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ میشود رعایت کامل حقوق پیش خریداران را بنماید. 

  ۱۰-۱۰ مقررات حاکم بر فعالیت مجریان انبوه ساز مسکن عیناً همان مقررات مندرج در بنـد ۹-۴ مجریـان حقوقی است.  

  ۱۰-۱۱ مجری انبوهساز موظف است به تعداد ساختمانها یا مجتمع ها یا پروژه های در دست اجرای خود یک نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسوول کارگاه به کار بگمارد.  

  ۱۰-۱۲ مجری انبوه ساز در صورتی میتواند مسوولیت اجرای ساختمان یا مجتمع یـا مجموعـه سـاختمانی جدیدی را به عنوان مجری انبوه ساز بپذیرد که یکی از ساختمانها یا مجتمعها یا مجموعه های سـاختمانی در دست اجرای وی به پایان نازککاری رسیده باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده قرار گیرد. 

  ۱۰-۱۳ در صورتی که مجریان انبوهسـاز از حـدود وظـایف و مسـوولیتهای منـدرج در آن و شـرح خـدمات مهندسان رشته های ساختمان و سایر ضوابط مقررات و شیوهنامههـای لازم الاجـرا عـدول نماینـد یـا مــرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی توجه ننمایند، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و بند «ج» ماده ۲۳ آییننامهاجرایی ، به تخلفات حرفهای، انضباطی و انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواهد شد.

  ۱ـ مقیاس پروژه : (حداکثر ۲۵ امتیاز)  

  الف ـ تعداد کل واحدهای مسکونی ……………………………………………………  

  ۱۰ تا ۵۰ واحد (۵ امتیاز) ، از ۵۱ تا ۱۰۰ واحد (۱۰ امتیاز) ، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ واحد (۱۵ امتیاز) ، بیش از ۱۵۰ واحد (۲۰ امتیاز) 

  امتیاز …………………………………………… 

  ب ـ متوسط زیربنا …………………………  

  رعایت الگوی مصرف مسکن (امتیاز) ، عدم رعایت الگوی مصرف مسکن (بدون امتیاز)  امتیاز …………………………………………… 

  ۲ـ طول دوره ساخت : (حداکثر ۱۵ امتیاز)  

  ـ تاریخ اخذ پروانه ……………….. تاریخ پایانکار ………………… طول دوره ساخت به ماه ………………………..  ـ طول دوره ساخت کمتر از ۲۴ ماه (۱۵ امتیاز)  

  ـ طول دوره ساخت بین ۲۴ تا ۳۶ ماه (۱۰ امتیاز)  

  ـ طول دوره ساخت بیش از ۳۶ ماه (۵ امتیاز)  

  امتیاز …………………………………………… 

  ۳ـ توان جلب سرمایه و مدیریت منابع :  

  ـ استفاده از پیش فروش به روش معمول در بازار (۵ امتیاز)  

  ـ استفاده از طرح سرمایه گذاری متری مسکن (فروش متری) (۱۰ امتیاز)  

  ـ در صورت ارایه گواهی خوش حسابی از بانک مشارکت کننده به شرح پیوست (۱۰ امتیاز)  امتیاز ……………………………………………  

  ۱ـ تعداد واحدهای مجتمع ………………………………..  

  ۲ـ تعداد پرسشنامههای پاسخ داده شده از طرف بهره برداران………………………………..  3ـ امتیاز نهایی :  

  ۱ـ۳ـ امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۱ـ۲ـ ………………………………..  

  ۲ـ۳ـ امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۲ـ۲ـ ………………………………..  

  ۳ـ۳ـ امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۳ـ۲ـ ………………………………..  

  ۴ـ۳ـ امتیاز نهایی بدست آمده از پرسشنامه ۴ـ۲ـ ………………………………..  

   جمع امتیاز نهایی حاصل از پرسشنامه نطرسنجی بهره برداران در پروژه ………………………..  ۴ـ فناوری ساخت (کل امتیاز ۲۵) 

  ۵ـ سیستم ساخت را در موارد زیر توضیح دهید : (امتیاز هر بند براساس توضیحات و توجه به نقشه و محاسبات ارایه شده داده خواهد شد.)  

  پی : (۳ امتیاز)  

  اسکلت باربر : (۳ امتیاز)  

  سقف : (۳ امتیاز)  

  کف سازی : ( ۲ امتیاز)

  جداکنندههای داخلی : (۵/۱ امتیاز)  

  دیوارهای محیطی : (۲ امتیاز)  

  سیستم سرمایش و گرمایش : (۲ امتیاز)  

  نوع لولههای مصرفی : (۵/۱ امتیاز)  

  مسیر لولهکشی تأسیسات (از کف یا رایزر و غیره ) : (۲ امتیاز)  

  مزایا ، محاسن و یا نکات قابل توجه فناوری به کار رفته را توضیح دهید : (۵ امتیاز)    

  ۵ـ مستندسازی تجربیات و تهیه مشخصات فنی ـ ملکی ، به گواهی هیات مدیره یا ساکنین ساختمان : (  به ازای هر مورد ۵ امتیاز در نظر گرفته شود)  

  ۱ـ۵ـ تهیه و تدوین شناسنامه فنی پروژه :  

  ۲ـ۵ـ تهیه نقشههای چون ساخت ساختمانهای احداثی  

  امتیاز ……………………………………………  امضا مجری انبوهساز امضا کمیته ارزیاب

   صرفا پروژههای تکمیل شده در طی ده سال منتهی به سال ارزیابی واحد انبوهساز در نظر گرفته شود.  

   امتیاز کل بر مبنای حاصل جمع امتیاز کاربرگ شماره ۱ و کاربرگ شماره ۲ ضربدر تعداد واحد * * پروژه تقسیم بر عدد ۱۰۰ به دست میآید. 

  ماده ۱۱ ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانها و دیپلمههای فنی و معماران تجربی موضوع ماده ۲۹ آییننامه اجرایی  

  در اجرایماده ۲۹ آییننامهاجرایی بهمنظورتعیینحدودصلاحیت و ظرفیتاشتغال دارندگانمدرکتحصـیلی کاردانی و دیپلم فنی و همچنینمعمارانتجربی، برحسـب فعالیـتهـایفنـی دربخـشاجـرایسـاختمان و براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار در سراسر کشور، ساختمانها به سه گروه «یـک» «دو» و «سـه» بـه شرح زیر طبقهبندی میشوند. گروهبندیهای فوق همان گروهبندی «الف»، «ب» و «ج» منـدرج در مـاده ۲۹ آییننامه اجرایی است که بـرای اجتنـاب از اشـتباه بـا گـروه سـاختمانهای موضـوع مـاده ۱۲ همـین آییننامه، گروه «یک» ، «دو» و «سه» ذکر شده است.  

  ساختمانهای گروه یک ـ ساختمانهای حداکثر تا ۴۰۰ مترمربع زیربنا و دو طبقه از روی شالوده در مقیاس محله.  

  ساختمانهای گروه دو ـ ساختمانهای حداکثر تا ۶۰۰ مترمربع زیربنا و سه طبقه از روی شالوده در مقیـاس محله.  

  ساختمانهای گروه سـه ـ سـاختمانهای حـداکثر تـا ۸۰۰ مترمربـع زیربنـا و چهـار طبقـه از روی شـالوده درمقیاس محله.  

  ۱۱-۱ دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی، و همچنین معماران تجربی در صورت قبـولی در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون براساس ماده ۲۶ آئـین نامـه اجرایـی و ارایه مدارک طبق ماده ۲۷ و رعایت مفاد ماده های ۲۸و ۳۱ پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان دریافت خواهند نمود.  

  ۱۱-۲ گواهی سابقه کار اجرایی و تجربه عملی متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد کـه توسـط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، شخصیتهای حقـوقی شـاغل در رشته های موضوع «قانون»، شرکتهای ساختمانی یا اشخاص حقوقی که دارای پروانه اشـتغال بـه کـار مهندسی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال به کـار 

  مهندسی و یا توسط «سازمان استان» مورد تایید قرار گیرد و موارد زیر در آن درج شده باشد :  11-2-1 نام ، محل ، مشخصات پروژه و مسوولیت متقاضی در پروژه.  

  ۱۱-۲-۲ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.

  ۱۱-۲-۳ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی  

  ۱۱-۲-۴ نام ، مشخصات ، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.  ۱۱-۳ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ « پروانه اشتغال » مـیباشـند یـا بعـدا صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک « پروانه اشتغال » صادر میشود و انواع صلاحیت ها و تـاریخ احـراز آن در پروانه اشتغال درج خواهد شد.  

  ۱۱-۴ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنـی در اجـرای سـاختمان بـه شـرح جـدول شـماره ۸ تعیین میگردد.

  ۱۱-۵ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دیپلمه های فنی و معماران تجربی در اجرای ساختمان به شـرح جدول شماره ۹ تعیین میگردد.  

  جدول شماره ۹ : ظرفیت اشتغال دیپلمه های فنی و معماران تجربی دراجرای ساختمان کـه جـزو شـرکای شاغل دفتر مهندسی اجرای ساختمان میباشند در هر برش زمانی

  ۱۱-۶ کاردانها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال میتوانند به عنـوان شـریک، در دفتر مهندسی اجرای ساختمان در چارچوب ضوابط و مقررات دفتر فعالیت نمایند این اشـخاص در مقابـل مسوول دفتر پاسخگو بوده و مسوولیت کارهای اجرایـی در مقابـل صـاحبکـار یـا صـاحبکـاران برعهـده مهندس مسوول دفتر خواهد بود، این مسؤولیت رافع مسؤولیت قانونی اشخاص مذکور نمی باشد ، در این صورت به ازا هر کاردان فنی معادل ۱۰ درصد و برای هر دیپلمه فنی یا معمار تجربـی معـادل ۵ درصـد و حداکثر تا ۴۰ درصد ظرفیت اشتغال دفتر مذکور افزایش خواهد یافت.  

  ۱۱-۷ چنانچه کاردانهای فنی رشته های معماری و عمران و معماران تجربی بخواهند در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود به عنوان مجری فعالیت نمایند باید به صورت شریک دفتر اجرای ساختمان اشتغال به کار داشته باشند و با مسؤولیت مسؤول دفتر اجرای ساختمان نسـبت بـه ارائـه خـدمات اجرایـی اقـدام نمایند، این مسؤولیت رافع مسؤولیت شرکای مذکور نخواهد بود ، در این حالت حداکثر تعـداد مجریـان کاردانی فنی و معمار تجربی شریک دفتر مهندسی اجرای ساختمان ۶ نفر خواهد بود و ظرفیـت اشـتغال آنان حسب مورد طبق جداول شماره ۸ و ۹ می باشد.  

  ۱۱-۸ کاردانها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال میتوانند به عنـوان عضـو هیـات مدیره یا شاغل در مجریان حقوقی و انبوه سازان در چهارچوب ضوابط و مقررات مجـری حقـوقی فعالیـت نمایند.  

  ۱۱-۹ در موارد زیر «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یـا ابطـال خواهد شد:  

  ۱۱-۹-۱ فوت دارنده « پروانه اشتغال ».  

  ۱۱-۹-۲ حجر دارنده « پروانه اشتغال » تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.  

  ۱۱-۹-۳ عدم تمدید یا تجدید « پروانه اشتغال » و یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.  

  ۱۱-۹-۴ محکومیت قطعی ، دارنده « پروانه اشتغال » به مجازات انتظامی و مجازاتی که کیفـر تبعـی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.  11-9-5 در صورتی که دارنده « پروانه اشتغال » بـه موجـب رای قطعـی شـورای انتظـامی محکـوم بـه محرومیت از کار شود، (در مدت محرومیت از کار).  

  ۱۱-۹-۶ در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.  ۱۱-۹-۷ قطع عضویت کاردانهای فنی از « کانون استان » یا اخراج از آن.

  ۱۱ -۹-۸ در صورتی که پروانه اشتغال فاقد اعتبار شود یا اعتبار آن معلـق شـده باشـد ، در ایـن صـورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها و مسوولیتهایی که قبلا به عهده گرفتـه اسـت اجـازه فعالیـت خواهد داشت.  

  ماده ۱۲ـ طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده ۲۰ آییننامه ماده ۳۳  

  دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان که صـلاحیت و توانـایی طراحـی و اجـرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی را به صورت توام دارند، میتوانند از وزارت مسکن و شهرسـازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، نماینـد. شـرایط عمـومی متقاضـیان اخـذ صـلاحیت طـرح و سـاخت  ساختمان به شرح زیر است :  

  ۱۲-۱ انحصارا مجری طرحهایی باشند که خود تهیه و ارایه مینمایند.  

  ۱۲-۲ تمامی شرایط ، ضوابط و مقررات مربوط به صلاحیت حرفهای ، تعداد شـاغلین مـورد نیـاز و انجـام تعهدات و ارایه تضمینهای لازم مندرج در بخش طراحی و اجرای ساختمان ایـن مجموعـه شـیوهنامـه را داشته باشند.  

  ۱۲-۳ دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمیتوانند نسبت به ارایه خدمات نظارت اقدام نمایند.  12-4 دارندگان صلاحیت طرح و ساخت به غیراز طرحی که خود مجری آن میباشند نمیتواننـد نسـبت به ارایه خدمات طراحی دیگر اقدام نمایند.  

  ۱۲-۵ رعایت ظرفیت اشتغال تعیین شده برای خود را بنمایند به ترتیبی که زیربنای کارهای اجرایـی در دست اقدام نباید از ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان حسب شاغل بـودن در دفتـر مهندسـی طـرح و ساخت یا شخص حقوقی طرح و ساخت حسب مورد از جداول شماره ۵ تجاوز نماید.  12-6 ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طرح و ساخت عینا همان ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شـماره ۵ میباشد.  

  ۱۲-۷ ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی دارای صلاحیت طرح و ساخت عینا همان ظرفیت اشتغال منـدرج در جدول شماره ۶ میباشد.  

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *