فهرست مطالب

  فصل هشتم :  پیوست مربوط به شیوهنامه مجریان ساختمان شامل :  

  شرایط عمومی قرارداد ، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان    

  شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان  

  فصل اول ، تعاریف و مفاهیم  

  ماده ۱ ـ قرارداد اجرای ساختمان :  

  اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طـرفین آن حکـم سـند دارد و مشخصـات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید میشود.  

  ماده ۲ـ شرایط عمومی :  

  شرایطی است که در تمامی انواع قراردادهای اجرای ساختمان بین صاحبکار و مجریان ساختمان منعقد میشود و باید مورد رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم برقرارداد منعقده بوده و جزو لاینفک آن محسـوب میشود. 

  ماده ۳ ـ شرایط خصوصی :  

  شرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت، موقعیت و ماهیـت خـود دارد و متضـمن خواسته ها و نظراتخاص هر یک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمـومی قـرارداد اسـت کـه مورد موافقت طرفین قرار گرفته و باید مورد رعایت قرار گیرد و جز لاینفک قرارداد محسـوب مـیشـود.  شرایط خصوصی نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شـرایط عمـومی ایـن اختیار پیش بینی شده باشد.  

  ماده ۴ ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان :  

  قرارداد اجرای ساختمان معمولا به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کل کار و یا بخشـی از کـار منعقـد میشود:  

  الف) قرارداد اجرای ساختمان با مصالح (کاربرگ الف).  

  ب) قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی (کاربرگ ب).  

  ج) قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت (کاربرگ ج).  

  ماده ۵ـ اجرای ساختمان :  

  عبارت است از تجهیز کارگاه، آماده سازی، اسکلت سـازی، سـفتکـاری، نـازککـاری، اجـرای تأسیسـات مکانیکی و تأسیسات برقی، محوطه سازی، حصارکشی و امور مربوط به مدیریت، اجرا و ساخت و سـاز تـا بهره برداری.  

  ماده ۶ـ صلاحیت حرفهای، حدود آن و ظرفیت اشتغال :  

  عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرای ساختمان که طبق شـرایط و ضـوابط مربـوط، توسـط وزارت مسکن و شهرسازی برای دارندگان صلاحیت صادر میگردد.  

  ماده ۷ـ ناظر :  

  شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یـا چنـد رشـته از رشته های اصلی و مرتبط موضوع قانون است که توسط سازمان استان انتخاب و به صاحبکار، شهرداری و یا سایر مراجع صدورپروانه ساختمان معرفی میشود و براجرای صحیح عملیات ساختمانی درحیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خودبه لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج درپروانه و نقشه ها ، مقـررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت مینماید. 

  ماده ۸ـ ناظر هماهنگ کننده :  

  شخصی حقیقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمـران اسـت کـه براسـاس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، مسوول هماهنگی بین تمامی ناظران رشـته هـای هفتگانـه مندرج در قانون در یک ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گـزارشهـای مرحلـهای بـه شهرداری و سایر مراجع ذیربط میباشد. در خصوص ناظران حقوقی ساختمان ، مـدیرعامل شـرکت یـا  مسوول واحد فنی موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی همان ناظر هماهنگ کننده خواهد بود.    

  ماده ۹ـ پیمانکار :  

  شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت انجام تمام یا بخشی از کارهـای اجرایـی را دارد و بـرای آن بخش از عملیات با وی قرارداد منعقد میگردد.  

  ماده ۱۰ـ کارگاه، تجهیز و برچیدن آن :  

  الف) محل یا محلهایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا میشود، یا با اجازه صاحبکار از آن استفاده میگردد.  

  ب) تجهیز کارگاه، عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجـام دادن کـار بـه صـورت موقت برای دوره اجرا انجام میشود.  

  ج) برچیدن کارگاه، عبارت است از جمعآوری تجهیزات، تأسیسات و یا ساختمانهای موقت و خارج کردن آنها به علاوه سایر مواد زاید و یا ماشین آلات و ابزار کار از کارگـاه و تسـطیح و تمیـز کـردن محـلهـای مذکور.  

  ماده ۱۱ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمانبندی :  

  الف) مدت لازم جهت اجرای ساختمان همراه با برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی آن ، براساس نوع قرارداد، توسط مجری برآورد و با قبول صاحبکار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین میگردد.  تاریخها و ساعت کار براساس تقویم و ساعت رسمی کشور است. مدت قرارداد و برنامه زمانبندی با توجـه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر میباشد.  

  ب) در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشـته باشد، مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد، مراتب را به صاحب کار اعلام نماید. در این صورت قرارداد مجری و صاحبکار با رضایت طرفین قابل تمدید است. در صورت تمدید یا عـدم تمدیـد

  قرارداد، مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحبکار، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نماید.  

  ماده ۱۲ـ مبلغ قرارداد ـ نحوه پرداخت :  

  عبارت است از مبلغ یا درصدی که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین صاحبکار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج میشود. میزان، موعد و نحوه پرداختها حسب نوع هر قرارداد بایـد بـا ذکـر مراحـل و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعدیل آن در شرایط خصوصی قید شود.  

  فصل دوم ـ تعهدات و اختیارات صاحبکار  

  ماده ۱۳ ـ تعهدات صاحبکار :  

  ۱۳ـ۱ صاحبکار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد. چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد، تحویل آن نباید بیش از ۳۰ روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد.  

  ۱۳ـ۲ صاحبکار متعهد است پروانه ساختمانی و مجوزهای لازم را با توجه بـه نقشـههـای مـورد نظـر ، حسب مورد از شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان ، قبل از شروع اجرای ساختمان اخـذ و نسخهای از آنها را به مجری تحویل دهد.  

  ۱۳ـ۳ صاحبکار متعهد است تسهیلات لازم به منظـور تـامین آب و بـرق کارگـاه سـاختمان را قبـل از شروع عملیات ساختمانی فراهم نماید.  

  ۱۳ـ۴ صاحبکار متعهد است ۲ سری از نقشههای اجرایی کار را که به تصویب سازمان اسـتان و مرجـع صدور پروانه ساختمان رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارک لازم را به مجری تحویل نماید.  ۱۳ـ۵ در صورت تایید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری، صاحبکـار متعهـد است کلیه پرداختهایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت کند.  ۱۲ـ۶ صاحبکار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را (غیـر از هزینه بیمه نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزاتی که متعلق به مجری است) بپردازد.  ۱۳ـ ۷ صاحبکار متعهد است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنهادهایی ارایـه و یـا از وی کسـب نظـر میکنند، متناسب با شرایط کار در اسرع وقت، حداکثر ظرف مدت یک هفته نظـر نهـایی خـود را اعـلام دارد.

  ۱۳ـ۸ صاحبکار هر گونه تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود را فقط پس از تایید ناظر ذیربط و توسط وی به مجری ابلاغ میکند و به هیچوجه مجاز نمیباشد در امور اجرایی گارگاه مستقیما دخالت نماید.  

  ماده ۱۴ـ اختیارات صاحبکار :  

  ۱۴ـ ۱ صاحبکار اختیار دارد بطور مستمر و دایم بنحوی که موجب اختلال درامور جاری کارگاه نشـود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بیانضباطی، کمکاری، کندی، یا توقـف کـار، حیـف و میـل، عـدم رعایت اصول ایمنی و … ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور کتبی به مجـری یـا پیمانکـار اعـلام کند. در صورتی که مجری یا پیمانکار به نظرات مذکور توجه ننماید صاحبکار اختیار دارد براساس مفاد پیشبینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید.  

  ۱۴ـ۲ صاحبکار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معـادل ۲۰ درصـد مبلـغ قـرارداد را تقلیل یا افزایش دهد. اما در صورت تجاوز از ۲۰ درصد قرارداد ، مجـری موظـف اسـت بلافاصـله قیمـت پیشنهادی خود را به صاحبکار اعلام نماید تا در صورت حصول توافـق و عقـد قـرارداد الحـاقی ، در آن خصوص اقدام گردد.  

  فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات مجری  

  ماده ۱۵ ـ تعهدات :  

  مجری باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه هـا را ملاحظه نموده و از موقعیت، نوع کار، وضعیت آب و هوا، امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سـال، انـواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازار کار ، آگاهی کامل داشته و با توجـه 

  به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود، تعهدات زیر را تقبل نماید. 

  ۱۵-۱ در صورت ملاحظه مغایرت بین نقشههای اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب کار اعلام نماید.  

  ۱۵-۲ تمامی مقررات ملـی سـاختمان و شـیوهنامـه هـای عمـومی اجـرای سـاختمان و ایمنـی کارگـاه و ساختمانهای مجاور و مسایل زیست محیطی در کارگاه را رعایت کند.  

  ۱۵-۳ تجهیز کارگاه ساختان توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد.  

  ۱۵- ۴ عملیات اجرایی را پس از صدور مجوزهای قـانونی از سـوی دسـتگاههـای ذیربـط و دریافـت آن مدارک از صاحبکار، مطابق برنامه زماننبدی شروع نماید.  

  ۱۵-۵ تمامی عملیات اجرایی را براساس نقشه های مصوب اجرا کند.

  ۱۵-۶ در صورت نیاز بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید.  

  ۱۵-۷ تقدم و تاخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند.  

  ۱۵-۸ تاییدیه های لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ کند. 

  ۱۵-۹ در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صلاحیت و ظرفیـت اشـتغال خـود و سـایر اشـخاص دارای صلاحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ شده است را کاملا رعایت نمایـد 

  و همچنین از پذیرش مسوولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن بعهده وی میباشد امتناع نماید. 

  ۱۵-۱۰ عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد. 

  ۱۵-۱۱ حسب نوع و مفاد قرارداد، ماشینآلات، ابزار، مصالح استاندارد و تجهیزات لازم را فراهم نماید. 

  ۱۵-۱۲ نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیـه یـا تاییـد کنـد و تازمانیکـه مقـررات دولتـی اجـازه نمیدهد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و در صورت ضرورت به کارگیری آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نماید.  

  ۱۵-۱۳ مقررات بیمه و تامین اجتماعی و قانون کار و بخشنامههای منبعث از آن را رعایت و یا نسبت بـه رعایت آنها الزام نماید.  

  ۱۵-۱۴ قبل از شروع عملیات اجرایی کارگاه، کلیه تجهیزات و ماشین آلات و وسـایل متعلـق بـه خـود را بیمه آتشسوزی و حوادث قهری کند. (هزینه بیمه ساختمان و وسـایل متعلـق بـه صـاحبکـار بـه عهـده صاحبکار است. لکن چنانچه صاحبکار آنها را بیمه ننموده باشد ، در صورت بروز آتشسوزی یـا حـوادث قهری، مسوولیت و جبران خسارات وارده به عهده صـاحبکـار خواهـد بـود.) صـرفنظر از حـوادث قهـری، مسوولیت حفاظت از کارگاه و تأسیسات زیربنایی و تمامی وسایل و لوازم و مصـالح موجـود در کارگـاه بـه عهده مجری است و اگر به هر یک صدمه و خسارتی واردشود موظف به رفع نقـص و یـا جبـران خسـارت میباشد.  

  ۱۵ـ۱۵ نظرات ناظر را براساس نقشههای موجود و نظرات صاحبکار، در صورتی که بـه اصـول فنـی کـار لطمه نزند و ناظر به طور کتبی تایید کند با رعایت مفاد قرارداد و شرایط عمومی قرارداد بپذیرد. 

  ۱۵-۱۶ هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشهها یا به کاربردن مصالح نـامرغوب یـا عدم ارایه کار مناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نماید. 

  ۱۵-۱۷ کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح، پیشبینی راه عبـور مناسـب در پیـادهرو، اسـتفاده از علایم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی و تامین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید. 

  ۱۵-۱۸ اجاره واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد.  

  ۱۵-۱۹ در تهیه و یا تایید صورت وضعیتها و یا صورتهزینهها دقت و رعایت امانت را بنماید.

  ۱۵-۲۰ در مواردی که به موجب ماده ۴ قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشتهها مستلزم داشـتن پروانه صلاحیت مربوط میباشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشـد موظـف اسـت از دارنـدگان پروانـه صلاحیت مربوط به آن بخش از کار استفاده نماید.  

  ماده ۱۶ـ اختیارات مجری :  

  ۱۶ -۱ مجری میتواند شروع کار را موکول به دریافت پیشپرداخت نماید.  

  ۱۶-۲ در صورتی که پرداخت هر یک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعیـین شـده در قرارداد بیش از یک ماه توسط صاحبکار به تاخیر افتد ، مجری میتواند آن مبلغ و معـادل درصـدی از تاخیرات مربوط به پرداخت حقالزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین میشود در طول مدت توقف از صاحبکار مطالبه نماید.  

  ۱۶-۳ چنانچه مجری اجرای بخشی از کار را براساس نقشهها به مصلحت نداند حسب مورد مراتـب را بـه طور کتبی به اطلاع ناظر هماهنگکننده و طراح میرساند و تا وصول پاسخ که در هر حال نبایـد بـیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ به طول انجامد ، اجرای کار در آن بخش را متوقف مینماید.  

  فصل چهارم – تضمین انجام تعهدات قرارداد ، تهیه صورت هزینه ها ، نحوه پرداختها و تعلیق کار    

  ماده ۱۷ـ تضمین انجام تعهدات :  

  به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیشدریافت، صاحبکار میتواند از مجری براساس مندرج در قرارداد خصوصی تضمین لازم را دریافت نماید. در صورت دریافت تضـمین از مجری صاحبکار موظف است پس از انجام تعهدات تضمین یا تضمینهای ماخوذه را مسترد دارد.    

  ماده ۱۸ـ صورت هزینه ها :  

  حسب نوع قرارداد، صورت وضعیت یا صورتحساب ها همراه با اسناد و مدارک مثبته تهیـه و پـس از تاییـد کیفیت کارهای اجرایی توسط مهندس ناظر در زمانهای معین شده در شرایط خصوصی قـرارداد در اختیـار صاحبکار قرار گیرد.  

  ماده ۱۹ـ نحوه پرداختها :  

  صاحبکار موظف است حسب نوع قرارداد، در زمانهای تعیـین شـده پـس از دریافـت صـورت وضـعیت یـا صورتحسابها طبق شرایط مندرج در شرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجـری اقـدام کند در صورت وجود اشکال یا ابهام یا اختلاف نظر در صورت هزینه ها پس از تایید کیفی کارهای اجرایـی توسط مهندس یا مهندسان ناظر حداقل ۷۰ درصد آن پرداخت و در مورد باقیمانده چنانچه نظر اصـلاحی 

  مهندس ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده (۲۶) این شرایط عمومی عمل خواهد شد.   

  ماده ۲۰ـ تعلیق :  

  صاحبکار می تواند در مدت قرارداد، برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطلاع دهد. در مدت تعلیق، مجری مکلف است حسب نوع قرارداد تمام مسوولیتهای ناشی از آن را مانند حفاظت و حراست از کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پایکار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را به نحو مطلوب انجام دهد. پرداخت هزینه خسـارات دوران تعلیق و اجاره مربوط به ماشین آلاتی که در دوران تعلیق در کارگاه بـاقی مـانده اند براسـاس مبلــغ یـا درصدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین میشود بعهده صاحبکار است. تعلیق مـدت بـیش از ۳ ماه و بیشتر از یکبار فقط با توافق مجری و صاحبکار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکانپذیر است.

  فصل پنجم ـ تحویل کار، برچیدن کارگاه، تسویه حساب و پایانکار  

  ماده ۲۱ـ تحویل کار :  

  پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد، مجری مراتب را حـداقل یک هفته قبل به طور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحبکار اعلام میدارد. پس از تعیین روز تحویل ، با حضور ناظر هماهنگ کننده ، صاحبکار و مجری ، کار طی صورتجلسه تحویل صاحبکـار مـیشـود. در صورتی که پروژه بیش از ۳ درصد کل کار ، دارای ایراد یا نواقص باشد ، تحویل کار ، به بعـداز رفـع نقـص مذکور موکول میشود، در غیر این صورت در همان صورتجلسه ضمن تحویل گرفتن پروژه زمانهای معینی برای رفع نواقص جزیی کمتر از ۳ درصد کل کار مندرج در قرارداد پیشبینی میگردد و مجـری مکلـف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور است. از تاریخ تحویل کار تـا زمـانی کـه در شـرایط خصوصـی قـرارداد تعیین میشود نیز در صورتی که هر عیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصیر یا قصور مجری باشد، رفع ایرادات و جبران خسارات به عهده وی میباشد.  

  تبصره : براساس توافق مجری و صاحبکار و تایید ناظر هماهنگکننده ، تحویل کار مـیتوانـد بـه صـورت بخش، بخش صورت گیرد.  

  ماده ۲۲ـ برچیدن کارگاه :  

  پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول، کارگاه ساختمان با توجه به مسـوولیت منـدرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود.  

  ماده ۲۳ـ تسویه حساب و پایانکار :  

  حداکثر ظرف ۱۵ روز بعداز تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواقص و تایید آن از سـوی نـاظر و ناظر هماهنگ کننده ، طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پس از تحویـل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایند. 

  فصل ششم ـ موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات، محل اختلاف    

  ماده ۲۴ـ موارد فسخ :  

  الف) در موارد زیر صاحبکار میتواند قرارداد را با اخطار کتبی ۱۵ روزه فسخ نماید. 

  ۱ـ مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایـی یا برنامه مصوب زمانی ـ فیزیکی ـ مالی پیشرفت کار مورد تایید ناظر هماهنگکننده نباشد و موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحبکار شود.  

  ۲ـ مجری به هر یک از تعهدات خود عمل نکند و به تذکرات ناظر توجه ننماید. 

  ۳ـ مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحبکـار یا ناظر باشد، در انجام وظیفه خود بیش از یکدهم مدت قرارداد تاخیر غیر موجه داشته باشد و یـا بـدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند.  

  ۴ـ قرارداد را به غیر واگذار نماید.  

  ۵ـ مجری ورشکسته و یا شرکت وی منحل شود.  

  ۶ـ صاحبکار به دلیل مشکلات تخصصی نتواند ادامه کار دهد.  

  ب) در موارد زیر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی ۱۵ روزه قبلی فسخ کند : 

  ۱ـ تاخیر صاحبکار در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از ۲ ماه حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا اخطار مراجع ذیصلاح قانونی. 

  ۲ـ تاخیر صاحبکار در تحویل مصالح ساختمانی، تجهیزات، ماشینآلات، ابزار و سایر وسایلی کـه تهیـه و تامین آن به عهده صاحبکار است و یـا انجـام سـایر تعهـداتی کـه بـه موجـب قـرارداد خصوصـی بعهـده  صاحبکار میباشد به مدت بیش از یکماه در هر مورد.  

  ۳ـ تاخیر صاحبکار در پرداخت حقالزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شـرایط خـاص آن بیش از ۴۵ روز.  

  ۴ـ در صورتی که صاحبکار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیانـدازد موضـوع ایـن تعلیـق کـار از شـروع تـا پایـان مـدت مـذکور بـا تاییـد نـاظر هماهنگ کننده به طور همزمان کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه سـاختمان اعـلام مـیشـود، و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین مجری و صاحبکار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و  یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم مینماید و نظر او برای طرفین لازمالاجرا میباشد. 

  ۵ـ حذف یا افزایش بیش از ۲۰ درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صـاحبکـار در مـورد نحـوه ادامـه قرارداد.

  ۶ـ عدم حضور ناظر (به هر دلیل) در کارگاه بیش از ۱۵ روز متوالی.  

  ۷ـ تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحبکار بیش از ۳ ماه.  

  ۸ـ مشکلات شخصی مجری، بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.  

  ماده ۲۵ـ اقدامات پس از فسخ :  

  در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد، حداکثر ظرف یـک هفتـه از تـاریخ اعلام، جلسهای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل میگردد.  پس از صورتبرداری از کلیه کارهای انجام شده، مصالح پای کار ، تجهیزات ، ابزار ، ادوات ، ماشـینآلات و سایر وسایل موجود درکارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هر یک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب، موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ میشود. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین قرارداد در جلسه مذکور، صورتبـرداری و تنظـیم صورتجلسـه مـذکور توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری یـا  کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام میگیرد. صورتجلسه یادشده بـرای طـرفین لازم الرعایه بوده و سند محسوب میشود.  

  فسخ قرارداد موجب رفع مسوولیتهای مجری و ناظر در مورد آن قسـمت از کـار کـه توسـط آنهـا انجـام و نظارت شده است نمیگردد.  

  ماده ۲۶ـ خسارت عدم انجام تعهدات :  

  الف) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه صاحبکار به یکی از دلایل مندرج در ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بنـد (الف) ماده ۲۴ و ردیف (۸ (بند (ب) مـاده ( ۲۴ ، (مجـری موظـف بـه جبـران خسـارت وارده طبـق مفـاد پیشبینی شده در شرایط خصوصی قرار داد میباشد.  

  ب) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دلایل مندرج در ردیفهـای ( ۱ (الـی ( ۷ (بنـد (ب)  ماده (۲۴ (و یا فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف (۶ (بند (الف) ماده (۲۴ ، (صاحبکار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پیشبینی شده در شرایط خصوصی قرارداد میباشد.    

  ماده ۲۷ـ حل اختلاف :  

  هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن ، اعم از شرایط عمومی، شرایط خصوصـی و سـایر اسناد و مدارک منضم آن اختلاف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فیمـابین، سـاکت یـا دارای ابهـام باشد و یا به هر دلیل بین طرفین قرارداد اختلاف حاصل شود، موضوع به هیات حـل اخـتلاف متشـکل از یک نفر نماینده صاحبکار، یک نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع میگردد. در صورت تقاضای هر یک از طرفین، مهندس ناظر و ناظر هماهنگکننده بدون داشـتن حـق رای در هیـات حضـور  مییابد. تصمیمات هیات حل اختلاف با اکثریت ۲ رای برای طرفین معتبر است.

  فصل هفتم : حوادث قهری ـ تسریع کارـ اقامتگاه و ابلاغهاـ اعتبار شرایط عمومی قرارداد.  

  ماده ۲۸ ـ حوادث قهری :  

  جنگ، انقلابها، اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهـای واگیـردار، سـیل، زلزلـه، آتـشسـوزیهای دامنـهدار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد اسـت و اجـرای کـار را غیـر ممکن یا موجب تاخیر مینماید، حوادث قهری به شمار میرود و هیچیک از طـرفین مسـوول خسـارتهای وارده ناشی از تاخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمیباشد.  

  ماده ۲۹ـ اقامتگاه و ابلاغها :  

  الف) اقامتگاه هر یک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شـده و هـر گونـه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسـمی اسـت. و طـرفین موظفنـد در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتبا به طرف مقابل خود اعلام نمایند در غیراین صورت کلیه ابلاغهایی که به نشاین اولیه ارسال شود در حکم ابلاغ رسمی خواهد بود.  

  ب) چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار ، تمـام یـا بعضـی از اعلامهـا و ابلاغهایی که در این شرایط عمومی، برای آنها قید کتبی شده، به صورت غیر کتبی انجام گیـرد، بایـد اولا مراتب، در شرایط خصوصی درج شود و ثانیا بهرحال اعلامها و ابلاغهای غیر کتبی به هـر شـکل و در هـر محل و در هر زمان که صورت میگیرد باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت با قید تـاریخ اعـلام یـا ابـلاغ قبلـی، صورتجلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر هماهنگکننده برسد.  

  ماده ۳۰ـ اعتبار شرایط عمومی :  

  با توجه به اینکه این شرایط عمـومی بـرای قراردادهـای غیردولتـی و بـه منظـور حفـظ حقـوق و مصـال ح صاحبکار ، خریداران ، بهرهبرداران ، مجریان ، سازندگان و ثروتهای ملی تدوین شده اسـت، لـذا رعایـت مفاد آن در کلیه قراردادهای منعقده بین صاحبکار و مجریان ساختمان الزامی است.

  شرایط خصـوصـی قـرارداد  

  شرایط خصوصی این قرارداد با توجه به موادی از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین تکلیـف را بـه آن محول کرده عبارتنداز :  

  ماده ۱ـ مشخصات مصالح مصرفی ساختمان ( مطابق فهرست پیوست ).  

  ماده ۲ـ برنامه زمانبندی تفصیلی کار.  

  ماده ۳ـ تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه زمانبندی به منظور پرداختهای موضوع قرارداد با تعیین درصد یا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد.  

  ماده ۴ـ تعیین شرایط تغییر مقادیر کار.  

  ماده ۵ـ تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد.  

  ماده ۶ـ تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد.  

  ماده ۷ـ تضمین مورد قبول صاحبکار، برای تضمین پیش پرداخت، حسن انجام کار، تنخواه گردان.    

  ماده ۸ـ نحوه استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهای آن.  

  ماده ۹ـ تعیین زمانهای لازم برای ارایه صورت وضعیت ها یا صورت هزینه ها و حسـب مـورد اسـناد هزینـه و مدارک مثبته به صاحبکار.  

  ماده ۱۰ـ تعیین مدت تضمین بعداز تحویل موقت.  

  ماده ۱۱ـ تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین.  

  ماده ۱۲ـ تعیین درصد جریمه تاخیر غیرمجاز.

  ماده ۱۳ـ تعیین درصد خسارت هزینههای کارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدمپرداخت مطالبات حقه مجری.  

  ماده ۱۴ـ تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعلیق.  

  ماده ۱۵ـ شرایط تعلیق برای مدت بیش از ۳ ماه و همچنین بیشتر از یکبار.  

  ماده ۱۶ـ تعیین درصد جایزه تسریع.  

  ماده ۱۷ـ تعیین سهم هر یک از طرفین قرارداد در مورد هزینه بیمه.  

  ماده ۱۸ـ تعیین افراد هیات حل اختلاف.  

  ماده ۱۹ -تعیین مواردی که ابلاغها میتواند به صورت غیر کتبی صورت گیرد.  

  ماده ۲۰ـ مواردی که در قرارداد پیمان مدیریت هزینه آن به عهده صاحبکار نیست.    

  ماده ۲۱ـ هزینه هایی که در پیمان مدیریت به آن درصدی تعلق نمیگیرد یا درصد دیگری غیـر از درصـد مندرج در قرارداد مورد نظر است.  

  ماده ۲۲ـ سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و رعایت آنها الزامی است.  

  امضای صاحبکار امضای مجری / مدیر    

  قرارداد اجرای ساختمان

   ( با مصالح )

  ( کاربرگ الف) 

  قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیرقابل تفکیک است در تاریخ ………………………….. بین ……………………………………………………… که در این قرارداد صاحبکار نامیده میشود از یک طرف ، و ……………………………………………………………………………………….. که در این قرارداد مجری خوانده میشود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :  

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

  ماده ۱ـ موضوع قرارداد:  

  موضوع قرارداد عبارتست از: …………………………………………………………………………………………………………………………….   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ❑ اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی)  محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل  

  ❑ اجرای بخش یا بخشهای …………………………………………………………………………………………………………………..  شامل :  

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  به استثنای :

  مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویـت و امضـای مجـری رسـیده و یـک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحبکار و ناظر شده است. 

  ماده ۲ـ محل اجرای کار:  

  – محل اجرای کار واقع در …………………………………………………………………………………………………………است کـه بـه رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.  

  ماده ۳ـ مبلغ قرارداد:  

  مبلغ این قرارداد براساس پیشنهاد مجری که ، با توجه به ماده (۱ (و سـایر مـواد ایـن قـرارداد و جمیـع جهات برآورد شده است از قرار مترمربع زیربنا ( به حروف ) ……………………………………………………………..  ریال ( به عدد ) ……………………………………………… ریال و جمعا ………………………………………………….. ریال  است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید و شـرایط تعـدیل آن بـه شـرح منـدرج در شـرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد میباشد.  

  پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق میگیرد به عهده مجری است.    

  ماده ۴ـ نحوه پرداخت:  

  مبلغ …………………………………………. ریال معادل ……………… درصد مبلغ قرارداد بـه عنـوان پـیشپرداخـت در قبال ……………………………………………………………………………………………………….. ( تضمین مورد قبول صـاحبکـار )  پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت میشود. مواعد بقیه پرداختها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی قرارداد است.    

  ماده ۵ـ مدت قرارداد ، برنامه زمانبندی:  

  مدت قرارداد …………………………………………………………. ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صـورت مجلـس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است. این مدت با توجه به برنامه زمانبنـدی ارایـه شـده از طـرف مجری تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمـومی و شـرایط خصوصـی ایـن قرارداد میباشد.  

  ماده ۶ـ نیروی انسانی ـ مصالح و تدارکات:

  تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و بطور کلـی تمـام لـوازم و وسـایل ضروری برای اجرای ساختمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عهده مجری میباشد، مجری متعهد است مصالح مصرفی را از حیث مرغوبیت و مشخصات فنی به شرح مندرج در شرایط خصوصی ایـن قرارداد تهیه و به کار گیرد. 

  ماده ۷ـ مهندسان ناظر:  

  نظارت بر اجرای ساختمان به عهده ………………………………………………. به نشانی ………………………………………………  ………………………………………………………………….. میباشد که از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحبکار مجری معرفی شدهاند. چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کنند ، سـازمان  مذکور موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری و صاحبکار معرفی نماید.    

  ماده ۸ـ نحوه اندازهگیری سطح زیربنا:  

  سطوح زیربنای ساختمان ، فضاهای ارتباطی ، راهپله ها ، خرپشته ، انباریها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ، زیرزمینها و بالکنهای مسـقف کـه سـه طـرف آن دیـوار باشـد (دوسوم) سطح آنها جزو زیربنـا محسـوب مـیشـود .

  ۳) دستانداز و جانپناه ، دیوار محسوب نمیشود)  

  ( دوم) سـطح آنهـا در محاسـبات

   ۲ سطح ایوانها و و بالکنهای مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد 

  منظور میگردد.  

  سطح حیاط خلوت ، نورگیر ، هواکش و پاسیو ، حداکثر تا ۶ مترمربع که حداقل سه طرف آن محصـور بـه بنای در دست احداث باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب میشود ، چنانچه سطح موارد مذکور بـیش از ( سوم) سطح آنها جزو زیربنا محاسبه میشود ، ضمنا پیش آمدگی ها ، ایوانها  ۶ متر مربع باشد باشد 

  ، بالکنهان بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیربنای ساختمان محسوب نمیشوند.  

  تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمیگردد.    

  ماده ۹ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن:  

  اسناد و مدارک قرارداد عبارتنداز : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامـه زمـان بنـدی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ، صورت مجلس هـا ، توافقنامـه هـایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین میرسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب میشود.  

  ماده ۱۰ـ شرایط ـ مسوولیتها ـ اختیارات :

  مسوولیت تمامی عملیات اجرایی ، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهـده مجـری اسـت و سـایر شـرایط، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمـومی و شـرایط خصوصـی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کردهاند و برای آنها لازم الاجرا است.    

  ماده ۱۱ـ نشانی طرفین قرارداد:  

  نشانی صاحبکار :  

  نشانی مجری :  

  امضای صاحبکار امضای مجری /  مدیر 

   قرارداد اجرای ساختمان  

   ( بدون مصالح یا دستمزدی ) (  

  کاربرگ ب )  

  قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعـا قـــرارداد واحـــد محســـوب و غیـــر قابـــل تفکیـــک اســـت در تـــاریخ ………………………….. بـــین ……………………………………………………. کــه در ایــن قــرارداد صــاحبکــار نامیــده مــیشــود از یــک طــرف و ……………………………………………………………………………………………….. که در این قرارداد مجری خوانده مـیشـود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید:  

  ماده ۱ـ موضوع قرارداد  

  موضوع قرارداد عبارتست از:  

  ▪…اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی)  

  محوطهسازی، حصارکشی ، راهاندازی و 

  تحویل……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ▪…اجرای بخش یا بخشهای ……………………………………………………………………………………………………  شامل : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. به استثنای : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

  مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت وامضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحبکار و ناظر شده است.

  ماده ۲ـ محل اجرای کار:  

  محل اجرای کار واقـع در…………………………………………………………………………………………………………. اسـت کـه بـه رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.  

  ماده ۳ـ مبلغ قرارداد:  

  مبلغ این قرارداد براساس پیشنهاد مجری که ، با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هر مترمربع زیربنا……………………..مجموعاً به حروف …………………………………………………………………………….. (به عدد )  ………………………………………….. ریال است. این مبلغ شامل :  

  ـ دستمزد ، تامین نیروی انسانی ، تهیه ماشین آلات ، ابزار ، لوازم و وسایل کار است و فقط تهیـه مصالح ساختمانی مصرفی به عهده صاحبکار است.  

  ـ دستمزد و تأمین نیروی انسانی است و تهیه ماشین آلات ، ابزار ، لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی به عهده صاحبکار است  

  این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی ایـن قرارداد میباشد.  

  پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق میگیرد به عهده مجری است.    

  ماده ۴ـ نحوه پرداخت:  

  مبلغ ( به حروف ) ……………………………………………………….. ( به عدد ) …………………………………… ریــال معــادل ……………. درصــــــد مبلــــــغ قــــــرارداد بــــــه عنــــــوان پــــــیش پرداخــــــت در قبــــــال …………………………………………………………………………… ( تضمین مورد قبول صاحبکار ) پـس از امضـا و مبادلـه این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت میگردد. مواعـد بقیـه پرداختهـا در  مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد است.    

  ماده ۵ـ مدت قرارداد:  

  مدت قرارداد ………………. ماه است و تاریخ شروع کار همـان تـاریخ صـورتمجلـس تحویـل زمـین کارگـاه ساختمان به مجری است. این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهـای جدیـد بـه شـرح منـدرج در شـرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد میباشد.  

  ماده ۶ـ نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبتهای لازم:

  مجری موظف است در دفتر مخصوص ، کلیه مصالح مصرفی و ماشـین آلات و ابـزار و وسـایلی کـه توسـط صاحبکار به وی یا در کارگاه ساختمان تحویل مـیشـود ثبـت نمایـد.از ماشـین آلات و ابـزار ، بـه خـوبی نگهداری و پس از اتمام کار عینا تحویل صاحبکار دهد.  

  جبران خسارات ناشی از عدم نگهداری و مصرف ناصحیح از ماشین آلات ، ابزار و وسـایل مـذکور بـه عهـده مجری است. همچنین مجری موظف است از مصالحی که توسط صاحبکار در اختیار او قرار میگیـرد بـه خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد.  

  ماده ۷ـ مهندسان ناظر:  

  نظــارت بــر اجــرای ســاختمان بــه عهــده ………………………………………………………………….. بــه نشــانی :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….مــیباشــد کــه از طــرف صاحبکار به مجری معرفی شده است. چنانچه بعدا به هر دلیل مهنـدس نـاظر تغییـر کنـد، صـاحبکـار 

  موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید.    

  ماده ۸ـ نحوه اندازه گیری سطح زیربنا:  

  سطوح زیربنای ساختمان ، فضاهای ارتباطی ، راهپله ها ، خرپشته ، انباریها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ، زیرزمینها و بالکنهای مسـقف کـه سـه طـرف آن دیـوار باشـد (دوسوم) سطح آنها جزو زیربنـا محسـوب مـیشـود .

  ۳) دستانداز و جانپناه ، دیوار محسوب نمیشود)  

  ( دوم) سـطح آنهـا در محاسـبات

  ۲) سطح ایوانها و و بالکنهای مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد 

  منظور میگردد.  

  حیاط خلوت ، نورگیر ، هواکش و پاسیو ، حداکثر تا ۶ مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور بـه بنـای در دست احداث باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب میشود ، چنانچه سطح موارد مذکور بیش از ۶ متر ( سوم) سطح آنها جزو زیربنا محاسبه میشود ، ضمنا پیشآمـدگیهـا ، ایـوانهـا ، مربع باشد باشد 

  بالکنهان بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیربنای ساختمان محسوب نمیشوند.  تبصره: این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمیگردد.    

  ماده ۹ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات ان:

  اسنادو مدارک قرارداد عبارتنداز : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمانبندی کلی ، نقشهها و پروانه ساختمان ، همچنین مشخصات فنی ، نقشهها ، صورتمجلسها ، توافقنامه هـایی کـه در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفیت میرسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب میشود.  

  ماده ۱۰ـ شرایط ـ مسوولیتها ـ اختیارات:  

  مسوولیت تمامی عملیات اجرایی ، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجـری اسـت و سـایر شـرایط ، تعهدات، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شـرایط عمـومی و شـرایط خصوصـی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کردهاند و برای آنها لازم الاجرا است.    

  ماده ۱۱ـ نشانی طرفین قرارداد:  

  نشانی صاحبکار :  

  نشانی مجری :  

  امضای صاحبکار امضای مجری / مدیر

  قرارداد اجرای ساختمان  

   ( پیمان مدیریت ) (  

  کاربرگ ج )  

  قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم بـه آن کـه مجموعـا قــــرارداد واحــــد محســــوب و غیرقابــــل تفکیــــک اســــت در تــــاریخ …………………………….. بــــین ……………………………………………………………….. که در این قرارداد صاحبکار نامیـده مـیشـود از یـک طـرف و ……………………………………………………………………………………………… که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیـده میشود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید:  

  ماده ۱ -موضوع قرارداد:  

  موضوع قرارداد عبارتست از: مدیریت فنی □ اجرایی □ مالی□ اداری□……………………..  به منظور :  

  ❒ مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیـات سـاختمانی (ابنیـه وتأسیسـات مکـانیکی و تأسیسـات برقی) محوطهسازی ، حصارکشی ، راهاندازی و تحویل …………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ❒ مدیریت اجرایی بخش یا بخشهای ………………………………………………………………………………………………………….. شامل :  

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

  به استثنای :  

  مطابق نقشهها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر اسـت و دو نسخه دیگر تحویل صاحبکار و ناظر شده است.  

  ماده ۲ـ محل اجرای کار:  

  محل اجرای کار واقع در …………………………………………………………………………………………………… است که به رویـت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

  ماده ۳ـ مدت قرارداد:  

  مدت قرارداد ………………………. ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است.  مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شـرح مـدرج در شـرایط عمـومی و خصوصـی ایـن قرارداد میباشد.  

  ماده ۴ـ وظایف و تعهدات مدیر:  

  ۴-۱ مدیر موظف است با توجه به نقشهها و مشخصات فنی و اجرایی ، هزینههای اجرایی پروژه را بـرآورد اولیه نماید و پس از تایید صاحبکار شروع به عملیات اجرایی کند.  

  ۴-۲ مدیر امین صاحبکار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضـابطه و صـلاح صاحبکار را بنماید.  

  ۴-۳ مسوولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است.  

  ۴-۴ تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجازه لوازم و ابزار و ماشینآلات مورد نیاز به هزینه صاحبکار.  4-5 اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحبکار.  4-6 نظارت کامل ودقیق و ایجاد هماهنگیهای لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان.  6-7 تهیه صورتهزینههای انجام شده با تایید مهندس نـاظر حـداکثر هـر ۱۵ روز یکبـار و ارایـه آن بـه صاحبکار.  

  تبصره : صورت هزینههای انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینهها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجـزا و بـه تفکیک تهیه شود.  

  ۴-۸ مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صـاحبکـار تحویل دهد.  

  ۴-۹ تمامی پرداختها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد.  4-10 مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحبکار، مسـوولیت نگهـداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحبکـار بـه عهـده دارد.  

  ۴-۱۱ مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقـوق دولتـی متعلقـه را طبق مقررات مربوط و پس از تایید صاحبکار پرداخت و پس از خاتمه کـار مفاصـا حسـاب بیمـه و سـایر پرداختی ها را به صاحبکار تحویل دهد.

  ۴-۱۲ مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد.  تبصره : در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشدبندهای ۴ـ۴ و ۷ـ۴ و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند ۵ـ۴ از وظایف مدیر حذف میگردد.  

  ماده ۵ ـ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحبکار:  

  ۵-۱ پرداخت تمامی هزینههای مندرج در این قرارداد به عهده صاحبکار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین میگردد.  

  ۵-۲ صاحبکار متعهد است ظرف ۱۰ روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلـغ تنخـواه گـردان را بـه مـدیر بپردازد.  

  ۵-۳ صاحبکار متعهد است حداکثر ظرف ۱۰ روز تمامی صورتحسابهایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تایید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند.  

  ۵-۴ صاحبکار همکاریهای لازم را از قبیل دادن وکالتنامه، معرفی نامه و غیـره جهـت معرفـی مـدیر بـه منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجـع رسـمی و دولتـی را متناسـب بـا برنامـه زمانبندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد.  

  ماده ۶ـ حقالزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن:  

  الف ـ حق الزحمه مدیر ………………… درصد از هر صورت هزینهای میباشد که مدیر در طول مـدت قـرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تایید کرده است. آن دسته از هزینه هایی کـه بـه آن درصدی تعلق نمیگیرد و یا درصدی دیگری تعلق میگیرد باید در شرایط خصوصـی پیمـان مشـخص شود. در غیر این صورت ، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت.  ب ـ پس از محاسبه هر صورت هزینه ، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسـبه و سـپس ………. درصـد آن بـه عنوان کارمزد توسط صاحبکار به مدیر پرداخت میشود.  

  ج ـ از هر کارمزد مدیر ……….. درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر میگـردد کـه پـس از خاتمـه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد.  

  د ـ پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حقالزحمه مدیر تعلق میگیرد به عهده مدیر میباشد.    

  ماده ۷ـ تنخواه گردان:

  صاحبکار مبلغ ………………………………………………………… ریال به عنوان تنخـواه گـردان در اختیـار مـدیر قـرار میدهد که پس ار ارایه صورت هزینهها و فاکتورهای مربوطه و تایید مهندس ناظر هماهنگ کننده، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحبکار به مدیر پرداخت میشود.  مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان ……………………………………………………… ریال ( تضمین مورد قبول صاحبکار) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحبکار قرار میدهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن ، به مدیر مسترد میگردد.  

  ماده ۸ـ مهندسان ناظر:  

  نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :  

  ۱ـ ناظر هماهنگ کننده : ……………………………………… به نشانی : …………………………………………………………………….  2ـ ……………………………………………… به نشانی : …………………………………………………………………………………………………..  3ـ ……………………………………………… به نشانی : …………………………………………………………………………………………………..  4ـ ……………………………………………… به نشانی : …………………………………………………………………………………………………..  

  میباشد که از طرف صاحبکار به مدیر معرفی شدهاند. چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان نـاظر تغییر کند ، صاحبکار موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز مهندس ناظر جدید را کتبا بـه مجـری معرفـی نماید.  

  ماده ۹ـ شرایط ـ مسوولیتها ـ اختیارات ـ عمومات:  

  شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مـواد ……………  الی ………………………….. شرایط عمومی منضم به این قرارداد میباشد.  

  ماده ۱۰ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن:  

  اسناد و مدارک قرارداد عبارتنداز : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمانبندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشهها ، صورت مجلسها و توافقنامه هایی کـه در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین میرسد میباشد که جزو منضمات قرارداد محسوب میشود.    

  ماده ۱۱ـ نشانی طرفین قرارداد:  

  نشانی صاحبکار :

  نشانی مجری :  

  امضای صاحبکار امضای مجری / مدیر 

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *