شهرسازی

خدمات شهرسازی پویش

شهرسازی مطالعه چگونگی تعامل جمعیت مناطق شهری با محیط ساخته شده است که در یک تعریف کلی شهرسازی را میتوان تنظیم فضا وفعالیت، بهبود کیفیت زندگی ساکنان برشمرد که موجب بهبود کیفیت زندگی ساکنان میشود. در واقع می توان گفت شهرسازی اتخاذ مجموعه تدابیری است که میتواند موجب شود مشکلات شهری به حداقل برسد و نیازهای عمومی جمعیت شهری مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی پاسخ داده شود. آنچه که به طور معمول در شهرسازی صورت می‌گیرد، طراحی، تقویت و تنظیم فضا و روابط میان اجزای شهر است تا از این طریق بتوان به توسعه ای موزون و متناسب دست یافت. 

 

شهرساز، متخصصی است که با مطالعه و بررسی‌ روابط‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ موجود در شهرها، برنامه‌ای‌ سنجیده و هوشمندانه برای‌ یک‌ شهر ارائه‌ می‌دهد، که‌ تصویرگر سیمای‌ شهر در آینده‌ است‌. شهرساز می تواند سیمای شهر را تغییر داده و با ایجاد بدنه ای چشم نواز و زیبا، منظری مطلوب را طراحی نماید.

از سوی دیگر میتواند با مطالعه وضعیت توزیع کاربری ها، میزان دسترس پذیری شهروندان را ارزیابی نموده و درصدد رفع آن برنامه هایی را اتخاذ نماید . مجموعه پویش بر آن است تا با بهره گیری از متخصصین شهرسازی کارآزموده و مجرب در عرصه خدمات مهندسی شهرسازی از قبیل تهیه طرح های توسعه و عمران ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی، طرح آماده سازی توسعه های جدید شهری، برنامه ریزی انطباق کاربری اراضی شهری، طرح تفکیک اراضی شهر و ... خدمات شایسته و ارزنده ای را ارائه نماید.

تشریح خدمات مهندسی شهرسازی قابل ارایه در مجموعه مهندسی پویش:

تهیه طرح کالبدی ملی

تهیه طرح کالبدی منطقه ای

تهیه طرح جامع ناحیه ای

تهیه طرح ساماندهی مجموعه روستایی

تهیه طرح های راهبردی و مکانیابی

تهیه طرح مجموعه شهری

تهیه طرح جامع شهری

تهیه طرح هادی شهر یا روستا

تهیه طرح تفصیلی شهرها

تهیه طرح شهرک

تهیه طرح های نوسازی بافت های فرسوده

تهیه طرح آماده سازی توسعه های جدید شهری

تهیه طرح جزئیات شهری

تهیه طرح تفکیک اراضی شهری

تهیه گزارش امکان سنجی تغییر کاربری

تهیه گزارش امکان سنجی جابجایی گذر

تهیه گزارش امکان سنجی تغییر تراکم

تهیه گزارش توجیهی تفکیک اراضی شهری

تهیه گزارش توجیهی انطباق شهری ساختمان ها

تهیه گزارش توجیهی انطباق کاربری اراضی شهری