_نقشه برداری

خدمات نقشه برداری پویش

نقشه برداری

تهیه نقشه 25000/1 تا 500/1 از عکس با منحنی تراز و عوارض شهری

تهیه نقشه 2500/1 تا 500/1 به روش مستقیم زمینی با شبکه‌بندی قائم‌الزاویه و با منحنی تراز و به صورت بلوکی در مناطق مورد لزوم

تهیه نقشه کاداستر غیرشهری

تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 2000/1 و ارتفاعی200/1 و پلان 50 متر عرض از طرفین مسیر

تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای (GPS )

پیاده کردن مختصات نقاط (مانند گمانه‌ها) با متوسط فاصله نقاط و رقومی کردن نقشه در مقیاس‌های مختلف

تهیه نقشه 10000/1 از نقشه‌های رقومی 2000/1 (از طریق جنرالیزاسیون)

تهیه نقشه تصویری قائم Orth rectified با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی

تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین (DEM) با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی سه بعدی رقومی

عمق‌یابی برای تهیه نقشه هیدروگرافی و تهیه مقاطع عرضی رودخانه‌ها با هر مقیاس ارتفاعی در مناطق دشت، تپه ماهور و کوهستان

انجام خدمات ساید اسکن سونار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *