فهرست مطالب

  فصل پنجم – فهرستهای قیمت خدمات مهندسی ساختمان  

  و نحوه عمل به ماده ۱۲ آییننامه اجرایی  

  ماده ۱۷ – نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسـی سـاختمان در بخـش طراحـی، نظـارت و اجـرا ، موضوع ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی و نحوه محاسبه حق الزحمـه تهیـه و صـدور شناسـنامه فنـی و ملکـی ساختمان قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیتها و مراحل مختلـف کـار سـاختمانی در بخـش طراحی و نظارت در رشته های معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی که میبایـد مطـابق شرح خدمات مهندسی گروههای ساختمانی انجام پذیرد وفق ماده ۱۱۷ آییننامـه اجرایـی و بـا توجـه بـه مبانی و قیمتهای خدمات مهندسی مصوب سال ۱۳۷۸ به شرح زیر اعلام میگردد:

  ۱۷-۱ از آنجا که حقالزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته فـوق به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین میگردد، هزینـه سـاخت و سـاز هـر مترمربـع زیربنای ساختمان براساس قیمتهای مصوب سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال شاخص هـای تعدیل کارهای ساختمانی اعلام شده از سوی سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشـور در سـالهای ۱۳۷۸ 

  لغایت پایان ۱۳۸۳ برای ابتدای سال ۱۳۸۴ برابر قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ اعلام میگردد.

  ۱۷-۲ هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ براساس قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخصهای تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴ که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میگردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سالهای بعداز آن نیز قیمتهای مذکور با همین شیوه محاسبه و هر سـاله توسـط سـازمان مـذکور اعـلام میشود.  

  ۱۷-۳ قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و سـاز در هـر اسـتان ، میتواند براساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی اسـتانداری ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تـا ۲۵ درصـد نسـبت بـه قیمـتهـای تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.  

  ۱۷-۴ قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ مربوط به ساختمان های گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» بوده و مشمول قیمت های ساختمان های ویژه نمیشود در خصوص قیمت های ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای این چنین کارها ، هیات مدیره سازمان استان میتواند از هیات سه نفره موضوع بنـد ۱۷ــ۳ ایـن دسـتورالعمل استعلام نماید.

  ۱۷-۵ مبانی قیمتگذاری خدماتمهندسی ساختمان برای چهار رشته معماری ، عمران ، تأسیسـات برقـی و تأسیسات مکانیکی با توجه به نوع خدمات و پیچیدگی عوامل و حجم کار، به صورت درصدی از هزینه های ساخت و ساز بنا محاسبه شده و مبانی آن همان مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی ساختمان است کـه توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع مـاده ۱۱۷ آیـیننامـه اجرایـی تایید و به تصویب رسیده و به شرح جدول شماره ۱۱ اعلام میگردد.  

  ۱۷-۶ درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمتگذاری خـدمات مهندسـی سـاختمان منـدرج در جدول شماره ۱۱ را با توجه به شرایط هر استان میتوان بنا بـه پیشـنهاد هیـات مـدیره سـازمان اسـتان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند ۱۷ـ۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد.  ۱۷-۷ حقالزحمه طراحی مجموعههای ساختمانی که ساختمانهای آن مشابه هم بوده و در یـک محوطـه عینا و یا با مختصر تغییری تکرار میشوند مشمول اعمال ضریب تکرار به شرح جدول شماره ۱۲ میشـود به طوریکه مجموع زیربنای ساختمانهای تکراری در ضریب کاهش مربوط به دفعـات تکـرار ضـرب شـده و حاصل آن در محاسبه حق الزحمه منظور میگردد.

  ۱۷-۸ حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر میشود، معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمتهای جدول شماره ۱۰ این فصـل خواهـد بود که توسط صاحبکار به حساب سازمان استان واریز میگردد.  

  ۱۷-۹ حق الزحمه بازبینی طرح ها ، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسـط سـازمان اسـتان معـادل پـنج درصد حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ براساس قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین میگردد که توسط مهندسان ذیربـط بـه حسـاب سـازمان استان واریز خواهد شد. 

  ۱۷-۱۰ حق الزحمه مجری در ازای اجرای ساختمان در مواردی که به صورت پیمان مدیریت پروژه نسبت به ارایه خدمات مهندسی مطابق این مجموعه شیوهنامـه انجـام شـود و صـاحب کـار تمـامی هزینـه هـای ساختمان از قبیل مصالح ، تجهیزات ، وسایل ، ماشین آلات و پیمانکاران را راسا پرداخـت نمایـد ، در ایـن حالت حق الزحمه مجری حداکثر حدود ۱۰ درصد هزینه ساخت و سـاز سـاختمان براسـاس قیمـتهـای موضوع جدول شماره ۱۰ توصیه میشود که طبق قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بین صاحبکار و مجری منعقد خواهد شد.

  ماده ۱۸ – نحوه عمل به ماده ۱۲ آییننامه اجرایی و تبصرههای آن 

  ٨١  

  مقدمه : به منظور تعیین حدود صلاحیت مهندسان دارای پروانه اشتغال ، فعالیتهای مهندسـی سـاختمان براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گـروه «الـف» ، «ب» ، «ج» و «د» گـروه بنـدی شـده انـد و همچنین به منظور تعیین حدود صلاحیت کاردانها و دیپلمـه هـای فنـی و معمـاران تجربـی دارای پروانـه اشتغال به کار فعالیتهای فنی در ساختمان براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار ، ساختمانها به سه گروه «یک» ، «دو» و «سه» تقسیم بندی شده اند.  

  پیچیدگی عوامل و حجم کار مذکور و متعاقب آن تقسیمات ساختمانها به چهارگروه الف ، ب ، ج و د تـابع تحلیل خدمات مهندسی موثر در احداث ساختمانها در مراحل طراحـی ، نظـارت و اجـرای سـاختمان بـه شیوههای ساختمانی متعارف و معمول در ساخت و سازهای بناها در استانهای کشور میباشد.  منظور از شیوههای ساختمانی متعارف و معمول، ساختمانهای با سازههای پایهای (بنایی) یا اسکلت فلـزی یا بتن آرمه و یا پیش ساخته است.  

  پیچیدگی عوامل و حجم کارهای ساختمانی درارتباط مستقیم بـا دخالـت فنـی هـر کـدام از رشـتههـای مهندسی ساختمان موضوع قانون نهایتا به این نتیجه رسیده است که عوامـل اصـلی مـوثر در تعیـین ایـن پیچیدگی و حجم کار در ساختمانها با سه عامـل سـطح زیربنـا ،تعـداد طبقـات و نـوع کـاربری سـنجیده میشود.  

  ۱۸ـ۱ عوامل سه گانه اصلی موثر در پیچیدگی و حجم کار در تعیین فعالیتهای مهندسی ساختمان به شرح زیر میباشد:  

  ۱۸-۱-۱ ساختمانها از نظر سطح زیربنا به ترتیب از یک تـا ۶۰۰ مترمربـع در گـروه «الـف» و از ۶۰۱ تـا ۲۰۰۰ مترمربع در گروه «ب» و از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع در گـروه «ج» و بیشـتراز ۵۰۰۰ مترمربـع در گروه «د» طبقه بندی شده اند.  

  ۱۸-۱-۲ ساختمانها از نظر طبقات به ترتیب ۱ و ۲ طبقه از روی شـالوده در گـروه «الـف» ، از ۳ ، ۴ و ۵ طبقه از روی شالوده در گروه «ب» ، از ۶ لغایت ۱۰ طبقه روی شالوده در گروه «ج» و بیشتر از ۱۰ طبقـه در گروه «د» تقسیم بندی شدهاند.  

  ۱۸-۱-۳ پیچیــدگی دخالــتنــوعکــاربری در طراحــی ســاختمان و خصوصــیات اجرایــی آن براســاس حیطه عملکرد کاربری ها در قالب تقسیمات توزیع خدمات شهری طبقه بندی شـده اسـت و معیـار کـاربری قابلیت مناسبی برای طبقه بندی پیچیدگی کار ساختمان دارد. عامل کـاربری عمـدتا براسـاس پیشـنهادات تقسیمات شهری (ساختمانهای مشمول ماده ۱۰۰ قانون شـهرداریهـا) شـامل : محلـه (بـرزن) ، ناحیـه، منطقه و شهر میباشد و توزیع کاربریهای منعکس در طرحهای جامع ، هادی و تفضیلی شهر مورد عمـل شهرداریها و در مواردی هم از طریق مصوبات سازمانهای متولی کاربری مانند سازمان نوسـازی و توسـعه و تجهیز مدارس درباره ساختمانهای با کاربری آموزش عمومی و یا سازمانهای ذیربط بـرای سـاختمانهای بـا کاربری بهداشتی ـ درمانی و موارد مشابه قابل بررسی است. ساختمانها بـه لحـاظ کـاربری بـه شـرح زیـر تقسیم بندی میگردند:  

  ساختمانهای گروه «الف» : کاربریها با حیطه عملکردی محله (برزن) که عملکـرد خـدماتی سـاختمان در محدوده کوچکی میباشد مانند واحدهای مسـکونی ، تجـاری کوچـک ، مـدارس ابتـدایی ، کلینیـکهـا ، کودکستانها ، کارگاهها و …  

  ساختمانهای گروه «ب» : کاربریهای با حیطه عملکردی ناحیه مانند شعبات فرعی بانکها ، مدارس متوسطه ، درمانگاهها ، خوابگاهها ، سالنهای ورزشی ساده و …  

  ساختمانهای گروه «ج» : کاربریها با حیطه عملکردی منطقه مانند فروشـگاههـای بـزرگ ، بیمارسـتانها ،  مراکز فرهنگی ، ایستگاههای فرعی مترو ، ساختمانهای : پست ، پلیس ، آتشنشانی ، شعب اصـلی بانکهـا، مهمانپذیرها ، هتلهای کوچک و … .  

  ساختمانهای گروه «د» : کاربریها با حیطه عملکرد شهری و فراشهری مانند فرودگـاههـا ، اسـتادیوم هـا ، دانشگاهها ، مراکز اصلی مخابرات ، مراکز تحقیقاتی ، ایستگاههای اصلی مترو ، بناهای یـادبود ، هتـلهـای بزرگ و … .  

  ۱۸ـ۱ـ۳ـ۱ در مواردی که بررسی گروه کاربری ساختمان میسر نباشد از طریق استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ، حیطه عملکردی کاربری مورد نظر تعیین خواهد شد.  

  ۱۸ -۱-۴ هر یک از عوامل سه گانه فوق به تنهایی گروه ساختمان را برای ارایه خدمات مهندسی توسـط مهندسان حقیقی در پایه های مختلف ساختمان تعیین مـینمایـد. در خصـوص ارایـه خـدمات مهندسـی ساختمان توسط اشخاص حقوقی دو عامل طبقه و کاربری ساختمان ملاک تعیین گـروه سـاختمان بـرای ارایه خدمات مهندسی خواهد بود و عامل زیربنای ساختمان در ظرفیـت اشـتغال اشـخاص حقـوقی مـوثر میباشد.  

  ۱۸ـ۲ حدود صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقـی در تهیـه طـرحهـای تأسیسـاتی و همچنین نظارت آن برای تمام گروههای ساختمانی الف ،ب ، ج و د به شرح جدول شماره ۱۳ میباشد.  ۱۸ـ۳ انجام خدمات طراحی ، نظارت و اجرای ساختمانهای گـروه «د» و «ویـژه» در تمـامی رشـتههـای هفتگانه ساختمان ، تا زمانی که پروانه اشتغال در پایه ارشد صادر نگردیده است توسـط دارنـدگان پروانـه اشتغال مهندسی پایه یک با بیش از ۱۸ سال سابقه کار و دارنده صلاحیت در آن گرایش انجـام پـذیرد و در این حالت ظرفیت اشتغال این گونه اشخاص در پایه ارشد محاسبه و منظور شود.

  ۱۸ـ۴ در محلهایی که طراحان ، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقـوقی دارای پروانـه اشـتغال بـه تعداد کافی نباشد یا وجود نداشـته باشـد هیـأت سـه نفـره بـا پیشـنهاد سـازمان اسـتان ، در چهـارچوب  تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود. 

  ۱۸ـ۵ حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیـه طـرحهـای شهرسـازی بـه شـرح جـدول شـماره ۱۴ میباشد. 

  ۱۸-۵-۱ کلیه طرحهای فوق باید زیر نظر و با مسوولیت مهندسان شهرساز و واجد صلاحیت تهیه شود و در صورتی که این طرحها توسط اشخاص حقوقی تهیه گردند بایستی حـداقل یکـی از مهندسـان فـوق بـا توجه به حدود صلاحیت خود در تهیه طرح مشارکت عملی داشته و طرح به تایید وی برسد. 

  ۱۸-۵-۲ در مواردی که صلاحیتهای مشترک برای برنامهریزی و طراحی شهری (ردیف ۶ تـا ۱۴ (تعیـین شده است مشارکت عملی هر دو گرایش و تایید طرح توسط آنها الزامی است.  

  ۱۸-۶ حدود صلاحیت مهندسان نقشه بردار در تهیه طرحهـای شهرسـازی بـه شـرح جـدول شـماره ۱۵ میباشد.  

  ۱۸ـ۷ حدود صلاحیت مهندسان ترافیک در تهیه طرحهای شهرسازی به شرح جدول شماره ۱۶ میباشد  ۱۸ـ۸ حدود صلاحیت مهندسان نقشه برداری در امور ساختمان سازی به شرح جدول شماره ۱۷ میباشد. 

  ۱۸ـ۹ صلاحیتهای موضوع جدول ۱۷ نافی صلاحیتهای سایر مهندسان و مسوولیتهـای ناشـی از آن برای انجام پارهای از امور فوق که به موحب جدول حدود صلاحیت مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در انجام امور نظارت و اجرا تعیین شده اسـت نمـیباشـد ، این توضیح در مورد سایر رشته های ساختمان نیز صادق است.

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *