فهرست مطالب

  ماده ۴ – کلیه طرحهای ساختمانی و نقشهها و مـدارک فنـی آن از جملـه معمـاری، سـازه، تأسیسـات مکانیکی و تأسیساتبرقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحـی سـاختمان یـا طراحـان حقـوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسـکن و شهرسـازی میباشند ،طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خـدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحبکاران باید منعقد نماینـد، انجـام شـود. شـهرداریها یـا سـایر مراجع صدور پروانه نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجــد شـرایط را کـه تــوسط صـاحبکـاران معـرفی شدهاند، در پروانههای مربوط قید نمـوده و تنهـا نقشههایی را بپذیرند که حسب مـورد توسـط مسوول دفترمهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصـات فنـی کـار و نقشـههـای اجرایـی آن براساس شرح خدمات مهندسان رشتههـای سـاختمان انجـام پذیرفتـه و مـورد تاییـد سـازمان اسـتان قرارگرفته باشد.  

  طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسـایل آن طـرح ، بـه سـازمان استان، شهرداری ، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل میباشد. 

  ۴-۱ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان باید ضوابط و مقـررات شهرسـازی ، مقـررات ملی ساختمان و سایر الزامات فنی را در تهیه طرحها رعایت نمایند و مسوول صحت تمـامی نقشـههـا و مدارک طرح ارایه شده توسط خود میباشند.  

  ۴-۲ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان موظفنـد در ارایـه خـدمات خـود ترتیبـات و مقررات مندرج در شرح خدمات مهندسان رشتههای ساختمان، را رعایت نمایند. 

  ۴-۳ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی سـاختمان مکلفنـد اسـناد و مـدارک فنـی، نقشـههـا و قراردادهای منعقده با صاحبان کار را به سازمان استان تسلیم نمایند.  

  ۴-۴ سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجـام خـدمات دفـاتر مهندسـی طراحـی سـاختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسوولیت طراحان نمیکاهد. سازمان استان ، اسـناد، مدارک و نقشههای ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هر گونه کمبود یـا نقصـی کـه مغـایر بـا مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد ، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات بـه آنان منعکس مینماید. نحوه کنترل نقشهها و مدارک به موجـب نظـامنامـهای خواهـد بـود کـه توسـط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خـود را کتباً به طراح اعلام نماید.  

  حق الزحمه بازبینی و کنترل طراحی که از سوی سازمان صورت می پذیرد طبق مفاد منـدرج در فصـل پنجم این مجموعه شیوهنامه محاسبه و قابل دریافت است.  

  ۴-۵ سازمان استان و دیگر مراجع کنترل طرح ، در کنترل نقشهها و مدارک فنی از اشخاصی اسـتفاده خواهند کرد که در دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی تهیهکننـده همـان طـرح، ذینفـع نباشـند ، ضمناً پایه شخص کنترل کننده طرح ، باید همتراز یا بالاتر از پایه طراح حقیقـی تهیـه کننـده طـرح باشد.  

  ۴-۶ در محلهایی که طراح ساختمان به تعداد کافی نباشد یا مطلقاً وجود نداشـته باشـد ، بایـد طبـق مفاد ماده ۱۸ این مجموعه شیوهنامه عمل شود.  

  ۴-۷ نظر به اینکه تراکم ساختمانی ، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی ، مسایل و بازتابهای ترافیکی ، ارزشهای هویتی، انطباق تـراکم جمعیتـی یـا سـاختمانی ، مسـایل ایمنـی در هنگـام وقـوع حـوادث  غیرمترقبه ، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احـداثی و نظـایر آن در زمـینهـای مربـوط بـه احـداث مجتمعها و مجموعههای ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصـان رشـته شهرسـاز و بعضـاً رشته ترافیک میباشد ، شهرداریها موظفند در تمامی ساختمانهایی که ضرورت توجه و رعایت به مـوارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهرهبرداری نمایند ضمناً به سازمانهای استانها توصیه مـیشـود در خصـوص طراحـی سـاختمانهـای گـروه « د » و مجتمـعهـای ساختمانی از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد همـاهنگی بـا سـاختمانهـای مجاور و رعایت مسایل شهرسازی استفاده گردد.

  ماده ۵ – دفاتر مهندسی طراحی ساختمان  

  ۵-۱ شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان کـه به موجب ماده ۹ آییننامه اجرایی تاسیس شده یا میشوند با توجه به مفاد فصل سوم آییننامـه مـاده ۳۳ به شرح بندهای زیر میباشد :  

  ۵-۱-۱ دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی اسـت و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.  

  ۵-۱-۲ شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شـده در دفـاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با مسوولیت مشـترک در اداره امور دفتر و همـاهنگی در ارایـه تمـام خـدمات مهندسـی طراحـی رشـتههـای سـاختمان کـه در مشارکتنامه نیز قید میشود اقدام به تاسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفی نمایند.  

  ۵-۱-۳ دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت ، مستقل از سایر دفـاتر و دارای تـابلو باشـد و در صورت تغییر محل دفتر، مراتب به طور همزمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان ، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صـدور پروانـه سـاختمان اطلاع داده شود.  

  ۵-۱-۴ متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقـی طراحی در یکی از رشتههای موضوع قانون باشند.  

  ۵ـ۲ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی  

  ۵-۲-۱ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی برای تهیـه طرحهـای مقـدماتی و اجرایـی رشـتههـای هفتگانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحیت منـدرج در پروانـه اشـتغال شـخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که بررسی صلاحیت شدهاند میباشد.  5-2-2 شرکای دفتر علاوه بر مسوولیتی کـه در قبـال خـدمات تخصصـی مربـوط بـه رشـته و حـدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکاً نیز نسبت به اداره امور دفتر و همـاهنگی در ارایه تمامی خدمات طراحی رشتههای مورد درخواست صاحبکار ، به نحو احسـن و براسـاس شـرح خدمات مهندسان رشتههای ساختمان مسوول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتـر در قبـال صـاحبکـاران میباشند.  

  ۵-۲-۳ حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی ۱۰ نفر میباشد.  

  ۵ـ۳ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان 

  ۵-۳-۱ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحـی سـاختمان کـه مـلاک سـنجش مقـادیر آن عبـارت از مجموع سطح زیربنای کارهای طراحی در طول مدت یکسال منتهی به آخر اسفندماه هر سال برای هـر یک از شرکای آن میباشد با توجه به تعداد و صلاحیت آنان به شرح جدول زیر است؛

  ۵-۳-۲ تشکیل دفاتر مهندسی طراحی ۱ تا ۱۰ نفره با ترکیب رشتههای هفتگانه ساختمان بـه غیـر از ترکیب جدول شماره ۲ بلامانع است اما مشمول افزایش ظرفیت اشتغال نمی شود . 

  ۵–۳ در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همپایه میباشد ، ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره ۲ کاهش نخواهد یافت. 

  ۵-۳-۴ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ، موضوع جداول شماره ۱ و ۲ ایـن مجموعـه شیوهنامه ، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارنـدگان صـلاحیت در رشـتههـای مختلـف ساختمان میتواند به پیشنهاد هیاتمدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.  

  ۵-۳-۵ ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربـوط بـه ایـن مجموعه شیوهنامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمـاموقـت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیاتمدیره سازمان استان باشـد، حـداکثر تـا ۵۰ درصـد بـه پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش مییابد.  

  ۵-۳-۶ شرکای دفتر مهندسی طراحی مجاز به فعالیت حرفهای، خارج از حوزه دفترمهندسـی طراحـی خود نیستند مگر به موجب موارد ذکرشده در این مجموعه شیوه نامه .  

  ۵ـ۴ نحوه انتخاب مسوول دفتر طراحی ساختمان  

  ۵-۴- ۱ مسوول دفتر مهندسی از بین شرکای تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکا ، طبق نظام نامـه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی میرسد انتخاب خواهد شد.  

  ۵-۴-۲ مسوولیتهای موضوع این بند در دفاتر تکنفره بر عهده موسس دفتر میباشد.  

  ۵ـ۵ شرح وظایف و حدود اختیارات مسوول دفتر طراحی ساختمان  

  ۵-۵-۱ امضا و عقد قراردادهای مربوط به انجـام و ارایـه خـدمات مهندسـی طراحـی سـاختمان طبـق نظامنامه داخلی دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشتههای ساختمان.

  ۵-۵-۲ پاسخگویی و مسوولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتـر، بـا صـاحبکـاران یـا صاحبان کار  

  ۵-۵-۳ ارایه خدمات هماهنگی در امور مهندسی که در شرح خدمات مهندسان رشتههـای سـاختمان برعهده طراح هماهنگ کننده واگذار گردیده است.  

  ۵-۵-۴ امضا و ممهور نمودن نقشهها و مدارک فنی به مهر دفتر که حاوی شـماره دفتـر و نشـانی آن است.  

  ۵- ۵-۵ انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شهرداری و یا سایر دستگاههای ذیربط دارد.  

  ۵ـ۶ شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 

  ۵-۶ -در صورتی که دفاتر مهندسی طراحی سـاختمان بخواهنـد در ترکیـب شـرکای دفتـر تغییراتـی حاصل نمایند ، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری مراتب را به طور همزمان و به صورت کتبـی به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه سـاختمان اطلاع دهند تا نحوه ادامه کار به لحاظ صلاحیت و ظرفیـت اشـتغال شـرکای دفتـر مهندسـیطراحـی مشخص گردد. در صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب شرکای دفتر و عدم اطلاع به موقع به سازمان مسکن و شهرسازی استان ، سازماناستان ، شهرداری یا سایر مراجع صـدور پروانـه سـاختمان، حسـب گزارش سازمان استان یا مرجع صدور پروانه ساختمان و اشخاص ثالث و پس از محـرز شـدن مسـایل مذکور، مجوز دفترمهندسی لغو خواهد شد. مفاد این ماده در مجوز تاسیس دفترمهندسی درج میشود.  5-6-2 وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشـتغال دفـاتر مهندسـی طراحـی ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج مینماید و دفاتر مهندسی طراحـی پـس از پایـان مـدت اعتبـار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.  

  ۵-۶-۳ امضای مجاز هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی، ذیل نقشهها و اسناد تعهدآور فنی باید با مهری همراه باشد که نام کامل، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مهندسی در آن درج شده باشد.  5-6-4 اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در مجوزدفترو پروانه اشتغال هر یک از شرکاء، تخلـف از قـانون محسـوب و موجـب اعمـال مجازاتهـای انتظامی مقرر در آییننامه اجرایی میگردد.  

  ۵-۶-۵ دفاتر مهندسی موظفند در تابلوی دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.

  ۵-۶-۶ استعفا یا درخواست انفصال هر یک از شـرکای دفتـر مهندسـی طراحـی در صـورتی پذیرفتـه خواهد شد که تمامی تعهدات شخصی خود را در مقابل صاحبکاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طـور کتبـی بـر عهده گیرد.  

  ماده ۶ـ طراحان حقوقی ساختمان  

  ارایه خدمات طراحی ساختمانها ، مجتمعها و مجموعههای ساختمانی که بودجه آنهـا از محـل بودجـه عمومی کشور نمیباشد توسط شرکتهای خصوصی یا وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنـی موسسـات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه طراحی ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شدهاند ، موضـوع مواد ۱۴ و ۱۵ آییننامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیـت اشـتغال از وزارت مسـکن و شهرسازی براساس شرایط زیر میباشد.  

  ۶ـ۱ شرایط احراز صلاحیت  

  ۶-۱-۱ شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسه و نهاد عمـومی غیردولتـی نیز که اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام طراحی نموده و تشکیلات سازمانی آن به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.  

  ۶-۱-۲ در موضوع شرکت، انجام خدمات طراحی در امور ساختمان منظور شده باشد.  6-1-3 طراح حقوقی عضو سازمان استان باشد.  

  ۶-۱-۴ حداقل دو نفر از اعضای هیاتمدیره شرکت یا مدیران واحـد فنـی بایـد دارای پروانـه اشـتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشتههای هفتگانه ساختمان بوده و بـه صـورت تمـاموقـت در طراح حقوقی اشتغال به کار داشته باشند.  

  ۶-۱-۵ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صـادر مـیگـردد بایـد دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزو شاغلان تماموقت تعریف شده در این شیوهنامه نباشد.  ۶-۱-۶ برای اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی سـاختمان در هـر رشـته و پایـه، عضـویت یـک شـخص حقیقی در ترکیب هیاتمدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است.

  ۶ـ۲ حدود صلاحیت طراحان حقوقی ساختمان :  

  ۶ـ-۲-۱ حدود صلاحیت طراح حقوقی برای انجام خـدمات مقـدماتی و نهـایی طراحـی سـاختمان در رشتههای هفتگانه ساختمان، با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن اعـم از اعضـاء هیـأت مـدیره یـا شاغلان و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایههای ۳ ، ۲ ، ۱ و ارشـد بـه شـرح جـدول شماره ۳ می باشد.

  ۶-۲-۲ چنانچه در هر رشته از رشتههای هفتگانه ساختمان تعداد شاغلان شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد صلاحیت طراح حقوقی براساس پایـه دارنـده بـالاترین درجـه پروانـه اشتغال در آن رشته تعیین میشود.  

  ۶-۲-۳ طراحان حقوقی ساختمان برای انجام طراحی ساختمانهای ویژه و مجموعههای ساختمانی باید دارای صلاحیتهای تمامی رشتههای ساختمان مندرج در قانون باشند یـا از طریـق همکـاری بـا سـایر طراحان حقوقی نسبت به تکمیل صلاحیت رشتههای دیگر خود اقدام نمایند.    

  ۶ـ۳ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان:  

  ۶-۳-۱ ظرفیتاشتغال طراحانحقوقی که بـه انجـام خـدماتطراحـی رشـتههـای هفتگانـه سـاختمان میپردازند طی یک سال منتهی به آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجـه بـه تعـداد نفـرات ، پایـه پروانــه اشــتغال و رشــته اعضــای هیــات مــدیره، مــدیرعامل و کارشناســانشــاغل درشــرکت و درخصوصموسسات و نهادهایعمومیغیردولتی مسوول واحد فنی و کارشناسان شاغل آن در هر رشـته براساس جدول شماره ۱ به شرح جدول شماره ۴ تعیین میگردد و تعداد کار مجـاز طراحـی عبـارت از ۵۰ درصد مجموع تعداد کار طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی براساس تعدادکار مندرج در جدول شماره ۱ این مجموعه شیوهنامه محاسبه و تعیین میگردد. 

  ۶-۳-۲ تشکیل طراحان حقوقی با ترکیب رشتههای هفتگانه ساختمان به غیر از ترکیب ردیفهـای ۲، ۳ و ۴ جدول شماره ۴ بلامانع است.  

  ۶-۳-۳ در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همپایه میباشد ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره ۴ کاهش نخواهد یافت.

  ۶-۳-۴ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول شماره ۴ در هر اسـتان بـا توجـه بـه شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشتههای مختلف ساختمان میتوانـد بـه پیشـنهاد هیاتمدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره در یک یـا چنـد رشـته ، حـداکثر تـا ۲۰ درصـد افزایش یا کاهش یابد.  

  ۶-۳-۵ ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربـوط به این مجموعه شیوهنامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمایند در طول مدت یکسـال آینـده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تاییـد طـراح حقـوقی باشـد ظرفیـت اشـتغال آن شخص ، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیاتمدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفـره افـزایش یافته و به ظرفیت اشتغال طراح حقوقی در جدول شماره ۴ اضافه میگردد.  

  ۶-۳-۶ هیچ یک از اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراحان حقوقی مجـاز بـه فعالیـت حرفهای خارج از حوزه طراح حقوقی خود نیستند.  

  ۶-۳-۷ واحدهای فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در ارایه خدمات مهندسی مربوط به طرحها و پروژههای موسسه یا نهاد ذیربط خود مجاز به فعالیت میباشند.  

  ۶ـ۴ مقررات عمومی فعالیت طراحان حقوقی ساختمان  

  ۶-۴-۱ چنانچه طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی یا واحد فنی که ظرفیت اشتغال آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است از ادامه کار با طراح حقوقی منصرف شوند و یا طـراح حقـوقی بـا رعایـت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید یا در ترکیب اعضای هیاتمدیره ، مدیرعامل ، مسوول واحد فنی و شاغلان موثر در امتیازبندی ظرفیـت اشـتغال و پایـهبنـدی صـلاحیت، تغییراتی حاصل شود ، طراح حقوقی باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز بـه طـور همزمـان و بـه صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان ، شـهرداری یـا سـایر مراجـع صـدور پروانـه ساختمان اعلام نماید تا صلاحیت و ظرفیت اشتغال طراحـان حقـوقی مجـدداً توسـط وزارت مسـکن و شهرسازی تعیین و به سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانـه سـاختمان اعـلام شـود و ظرفیت اشتغال استفاده شده توسط شاغلان که از محل پروانه اشتغال شخص حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز بدون اعمال ضریب مربوط به افزایش درصد اشـتغال طراحـان حقـوقی از سـقف ظرفیـت اشتغال طراح حقیقی کسر گردد. موافقت یا انصـراف طـراح حقیقـی و امتیازبنـدی ظرفیـت اشـتغال و پایهبندی صلاحیت طراح حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط بـه طـراح حقیقی به اتمام رسیده و یا طراح حقیقی واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده باشد . 

  ۶-۴-۲ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی سـاختمان را در پروانه اشتغال آنها درج مینماید و طراحان حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانـه اشـتغال، بایـد برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت و دریافت پروانه اشتغال جدید خود بـه وزارت مـذکور مراجعه نمایند.  

  ۶-۴-۳ امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان ذیل نقشهها و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشـد که نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام مدیرعامل شـرکت و در خصـوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نام مدیر واحد فنی در آن درج شده باشد. ذکر نام و مشخصات 

  طراح حقیقی و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل نقشهها نیز الزامی است.  ۶-۴-۴ طراحان حقوقی ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند. 

     

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *