طراحی سازه

طراحی سازه پروژه مسکونی شهریار با توجه به پلان ال شکل، در جهت رفع نامنظمی پبچشی سازه،  با ایجاد درز انقطاع دو بلوک از هم جدا شده و جداگانه طراحی شده اند. با روند فوق سازه از نظر عملکرد لرزه ای رفتار مناسبی داشته و از نظر اقتصادی بهینه طراحی شده است.