ژئوتکنیک

موقعیت: تهران، حکیمیه، خیابان سازمان آب

مساحت زمین: ۱۰۰۰ مترمربع (۵۰*۲۰)

مساحت زیربنا: ۴۴۸۰ مترمربع

مجموع طبقات: ۷

پروژه حکیمیه دارای سازه بتنی بوده و نوع سقف آن بصورت وافل یک طرفه طراحی و محاسبه شده‌است.