ورزشی

پروژه مجموعه ورزشی شهریار هم اکنون در مرحله اجرای نازک کاری بوده و در نمای اصلی(ورودی) مجموعه از مصالح آجر و سنگ بصورت ترکیبی و با نسبت تقریبا برابر استفاده شده است. در سایر نماهای مجموعه از مصالح آجر در ۲ طرح استاندارد و زیکزاکی استفاده شده است.