طراحی نما

در طراحی نمای پروژه محمودی با در نظر گرفتن سیمای کنج شمال غربی نمای ساختمان سعی بر ایجاد فصل مشترک در ۲ نمای غربی و شمالی با استفاده از پنجره ها و خطوط نماسازی بود