فهرست مطالب

  استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳۹۳: “سیمان – تعیین مقاومت فشاری و خمشی روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۶۱: “آیین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۳۱: “سیمان سفید – ویژگیها و معیارهای انطباق”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳۴۳۲: ویژگی های سیمان پرتلند پوزولانی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۳۵۱۶: “سیمان بنایی – قسمت اول: ترکیبات، ویژگیها و معیارهای انطباق”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۳۵۱۶: “سیمان بنایی- قسمت دوم: روش های آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳۵۱۷: ” ویژگی های سیمان سرباره ای

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۰: “آهک ساختمانی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۵: “آهک هیدراته برای مصارف ساختمانی

  – ویژگی ها” – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۱۶۱: “سقف پوش گچی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۸۶: “گچ- بلوکهای گچی- تعاریف، الزامات و روشهای آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۲۰۱۵: اگچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده – قسمت اول: تعاریف و ویژگی‌ها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۲۰۱۵: “گچهای ساختمانی و اندودهای گچی آماده – قسمت دوم: روش های آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰۶: “ملاتهای بنایی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۷۰۶: “ملات بنایی

  – قسمت اول: ملات اندودکاری بیرونی و داخلی- ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۷۰۶: “ملات بنایی- قسمت دوم: ملات برای کارهای بنایی ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۹۰۳: “تهیه و بکار بردن ملاتهای بنایی- بخش اول: ملاتهای ماسه سیمان باتارد”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۲۹۳۰: “افزودنی های بتن، ملات و دوغاب

  – قسمت اول: الزامات مشترک”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲۹۳۰: “افزودنی های بتن، ملات و دوغاب

  – قسمت دوم: افزودنی های بتن – ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳-۲۹۳۰: “افزودنی های بتن، ملات و دوغاب – قسمت سوم: افزودنیهای ملات بنایی”

  استاندارد ملی ایران، شماره ۸۸۷۱: “ملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی- ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۸۹۴۵: “ملات – تعیین مقاومت چسبندگی ملات به قطعات بنایی روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۰۴۴۵: “ملات سیمان هیرولیکی- اندازه گیری روانی- روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۱۰۸۲: “اندازه گیری مقاومت فشاری ملاتها، دوغابها، رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۱۰۸۷: “تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملاتهاء دوغابها، رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۸۷۷: “ملات – نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۹۱۵۰: “ملات بنایی- قسمت دوم: نمونه گیری تودهای انبوهی) ملات و تهیه ملات های آزمایشی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳-۹۱۵۰: “ملات بنایی- قسمت سوم: تعیین روانی ملات تازه به وسیله میز روانی)”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۹-۹۱۵۰: “ملات بنایی- روش آزمون- قسمت نهم: تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح ملات تازه”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۱-۹۱۵۰: “ملات بنایی – روش آزمون- قسمت یازدهم: تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۷۵۱۴: “سنگدانه های ملات بنایی- ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۵۶۹۸: “سنگهای ساختمانی-تعیین مقاومت فشاری- روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳۰۲: “سنگدانه های بتن – ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۴۹۷۷: “سنگدانه ها دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت- روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۷۶۵۷: “سنگدانه – سبکدانه برای بلوکهای بنایی بتنی ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۷۵۱۴: “سنگ دانه های ملات بنایی – ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۸۸۸۳: ” سنگدانه های روان ملات بنایی- ویژگیها ”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۷: “آجر رسی ویژگیها و روشهای آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۲: “مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخهای افقی و پنل های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخهای افقی- ویژگیها ”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲۹۰۲: “بلوک های سقفی مورد مصرف در سقفهای تیرچه بلوک – ویژگیها و روش های آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۱: “مصالح ساختمانی – بلوک های سفالی دیواری باربر و غیر باربر با سوراخ های قائم – ویژگی ها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۳۴: “مصالح ساختمانی آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخهای افقی، پنل های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخهای قائم- روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۲۳۶۷: “آجر ماسه آهکی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۷۰: “بلوکهای سیمانی قسمت اول: ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۷۰: “بلوک های سیمانی توخالی – قسمت دوم: روش های آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳-۱۶۰۸: “بتن سخت شده – قسمت سوم: تعیین مقاومت فشاری – روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲۹۰۹: “بلوک های سقفی مورد مصرف در سقفهای تیرچه بلوک – ویژگیها و روشهای آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۳۲۰۳: “بتن تازه – قسمت دوم: تعیین روانی به روش اسلامپ۔ روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۷۷۸۲: “مصالح ساختمانی بلوکهای سیمانی سبک غیر باربر – ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۴: “بلوک بتنی سبک سلولی – ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۴-۱۳۴۵۵: “بنایی – قسمت ۴: روش های آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۵-۱۳۴۵۵: “بنایی – قسمت ۵: واژه نامه”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۹۳۴۴: “اندازه گیری مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی روش های آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۷۴: “قطعات بنایی تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی – روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۹-۲۱۵۷۲: “اجزای فرعی برای ساختمان بنایی – قسمت نهم: تعیین مقاومت خمشی و مقاومت برشی نعل های درگاهی – روش آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۵۲: ویژگی های عایق های رطوبتی در ساختمان (قیر و گونی)”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۳۸۸۵: “عایق های رطوبتی قیری پیش ساخته بام – پلیمری۔ ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۶۹۰۸. “سقف – سقف های چوبی ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۹۸۴۹: “سازه های چوبی – اتصالات ساخته شده با قیود مکانیکی۔اصول اولیه تعیین مشخصه های مقاومتی و تغییر شکلی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳۱۳۲: “میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگیها و روشهای آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳۶۹۴: “ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۸۱۰۳: “فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن – روشهای آزمون – قسمت اول: میلگرد، مفتول و سیم های تسلیح کننده”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۸۱۰۳: “فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن – روشهای آزمون – قسمت دوم: شبکه جوش شده

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۳-۸۱۳۳: “فولاد برای مسلح کردن بتن – قسمت سوم: شبکه فولادی – ویژگیها”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۲۷۲۳: “فولادها برای آرماتوربندی بتن- کوپلرهای آرماتوربندی برای متصل کننده های مکانیکی میله ها- قسمت اول: الزامات”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۲۷۲۳: “فولادها برای آرماتوربندی بتن- کوپلرهای آرماتوربندی برای متصل کننده های مکانیکی میله ها- قسمت دوم: روش های آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۱۳۹۶۸: “نبشیهای فولادی گرم نوردیده – قسمت اول نبشی های بال مساوی- ویژگیها و روشهای آزمون”

  – استاندارد ملی ایران، شماره ۱۶۰۷۸: “اتصالات – پیچهای مهره خور، پیچها، میله های دوسر رزوه و مهرهها- نمادها و مشخصه ها”

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *