فهرست مطالب

  ۱-۲-۱۸ مقررات عمومی

  ۱-۱-۲-۱۸

  برای ارائه مقررات آکوستیکی برای انواع ساختمانهای ذکر شده در بند ۱۸-۲-۱-۲، مناطق مختلف شهری از نظر تراز نونه محیطی در جدول ۱۸-۲-۱-۱ تقسیم بندی می شود:

  یادآوری ۱: مقادیر حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (RW) تعیین شده برای جداکننده ها در جداول مربوط در بندهای ۱۸ -۲-۲ تا ۱۸-۲-۶ در کاربری های مختلف، تنها در مناطق شهری که نوفه محیطی آنها در روز برابر یا کمتر از ۶۵ دسیبل باشد، قابل قبول است. در صورتی که کاربری ها در مناطق شهری با نوفه محیطی بالا و بسیار بالا قرار گیرند، باید به ترتیب مقدار ۵ و ۱۰ دسیبل به مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته تعیین شده برای پوسته خارجی آنها، افزوده شود.

  یادآوری ۲: در پیوست ۱ به عنوان یک مثال راهنمایی های کلی برای طراحی آکوستیکی یک واحد آموزشی ارائه شده است.

   ۲-۱-۲-۱۸

  مقررات آکوستیکی در کاربری های مجاز ذکر شده در جدول ۱۸-۲-۱-۱ در بندهای ۱۸-۲-۲ تا ۱۸-۲- ۸ ارائه شده است.

  یادآوری: در مورد فضاهایی که در کاربری های مختلف، مشترک می باشند (مانند سالن های سخنرانی یا

  بخش های اداری که در کاربری های گوناگون وجود دارند) به ضوابط مربوط به آن فضا در بند مربوط به آن مراجعه شود.

  ۳-۱-۲-۱۸

  اندازه گیری میزان صدابندی هوابرد (افت صوتی) جداکننده های ساده مانند دیوار، در و پنجره توسط آزمایشگاههای آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر صدابندی تعدادی از این جداکننده ها برای راهنمایی در پیوست ۳ ارائه شده است. در صورتی که جداکننده موردنظر، مانند نمای یک ساختمان، مرکب باشد شاخص کاهش صدای وزن یافته این جداکننده مرکب با توجه به شاخص های اجزای تشکیل دهنده آن محاسبه می شود. روش محاسبه در پیوست ۲ توضیح داده شده است.

  یادآوری: در این آیین نامه منظور از پوسته خارجی، نمای ساختمان است.

   ۴-۱-۲-۱۸

  اندازه گیری میزان صدابندی کوبه ای سقف بین طبقات توسط آزمایشگاههای آکوستیک معتبر انجام میشود. مقادیر صدابندی کوبه ای تعدادی از سقف ها برای راهنمایی در پیوست ۴ ارائه شده است.

   ۵-۱-۲-۱۸

  اندازه گیری مقدار ضریب جذب صدای مواد و مصالح توسط آزمایشگاههای آکوستیک معتبر انجام میشود. مقادیر ضریب جذب صدای مواد و مصالح گوناگون با ساختارهای متفاوت به منظور استفاده در آکوستیک داخلی برای راهنمایی در پیوست ۵ ارائه شده است.

  ۲-۲-۱۸ ساختمانهای مسکونی

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمانهای مسکونی الزامی است.

  ۱-۲-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هر ساختمان مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۱ ارائه شده است.

  ۲-۲-۲-۱۸ زمان واخنش

  حداکثر میانگین زمان واخنش در بسامدهای ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز برای فضاهای بسته عمومی در ساختمانهای مسکونی، ۱٫۵ ثانیه تعیین می شود.

  ۳-۲-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

  حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمانهای مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۲ ارائه شده است.

  ۴-۲-۲-۱۸ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

  حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمانهای مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۳ ارائه شده است.

  ۳-۲-۱۸ هتل ها

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در هتل ها الزامی است.

  ۱-۳-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هر هتل در جدول ۱۸-۲-۳-۱ ارائه شده است.

  ۲-۳-۲-۱۸ زمان واخنش

  حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی هتل در جدول ۱۸-۲-۳-۲ ارائه شده است.

  ۳-۳-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

  حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در هتل ها در جدول ۳-۳-۲-۱۸ ارائه شده است.

  ۴-۳-۲-۱۸ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

  حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در هتل ها در جدول ۱۸-۲-۳-۴ ارائه شده است.

  ۴-۲-۱۸ ساختمان های آموزشی

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان های آموزشی الزامی است.

   ۱-۴-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هر واحد آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۱ ارائه شده است.

  ۲-۴-۲-۱۸ زمان واخنش

  حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۲ ارائه شده است.

  ۳-۴-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

  حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۳ ارائه شده است.

  ۴-۴-۲-۱۸ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

  حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۴ ارائه شده است.

  ۵-۲-۱۸ بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی الزامی است.

   ۱-۵-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱-۵-۲-۱۸

  ارائه شده است.

  ۲-۵-۲-۱۸ زمان واخنش

  حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۲ ارائه شده است.

  ۳-۵-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

  حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (RW) مورد نیاز برای جداکننده ها در فضاهای داخلی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۳ ارائه شده است.

  ۴-۵-۲-۱۸ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

  حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۴ ارائه شده است.

  ۶-۲-۱۸ ساختمان های اداری و تجاری

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان های اداری و تجاری الزامی است.

  ۱-۶-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۱ ارائه شده است.

  حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۲ ارائه شده است.

  ۳-۶-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

  حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۳ ارائه شده است.

  ۴-۶-۲-۱۸ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

  حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۴ ارائه شده است.

  ۷-۲-۱۸ مراکز فرهنگی

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در مراکز فرهنگی الزامی است.

  ۱-۷-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۱ ارائه شده است.

  ۲-۷-۲-۱۸ زمان واخنش

  زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی در شکل ۱۸-۲-۷-۱ نشان داده شده است.

  ۳-۷-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها حداقل شاخص

  کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۲ ارائه شده است.

  ۴-۷-۲-۱۸ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

  حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۳ ارائه شده است.

  ۸-۲-۱۸ مراکز ورزشی و تفریحی

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در مراکز ورزشی و تفریحی الزامی است.

  ۱-۸-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ورزشی و تفریحی در جدول ۱۸-۲-۸-۱ ارائه شده است.

  ۲-۸-۲-۱۸ زمان واخنش

  حداکثر میانگین زمان واخنش در بسامدهای ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز برای فضاهای بسته عمومی در مراکز ورزشی و تفریحی، ۲٫۵ ثانیه تعیین می شود.

  ۳-۸-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها حداقل شاخص

  کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در مراکز ورزشی و تفریحی در جدول ۱۸-۲-۸-۲ ارائه شده است.

  ۹-۲-۱۸ مراکز ترابری

  رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در مراکز ترابری الزامی است.

  ۱-۹-۲-۱۸ تراز نوفه زمینه

  حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ترابری در جدول ۱۸-۲-۹-۱ ارائه شده است.

  ۲-۹-۲-۱۸ زمان واخنش

  حداکثر میانگین زمان واخنش در بسامدهای ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز برای ایستگاههای مترو و ترمینال ها، سالن های انتظار فرودگاه ها و سالنهای انتظار راه آهن، ۱/۵ ثانیه تعیین می شود.

  ۳-۹-۲-۱۸ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها حداقل شاخص

  کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان مراکز ترابری در جدول ۱۸-۲-۹-۲ ارائه شده است.

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *