فهرست مطالب

  ۱-۹ کلیات

  ۱-۱-۹ هدف

  هدف  این مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی ، قابلیت بهره برداری و پایایی ساختمان های موضوع این مبحث فراهم شود. 

  ۲-۱-۹ دامنه کاربرد

  ۱-۲-۱-۹ ضوابط و مقررات این مبحث باید در مشخصات مواد تشکیل دهنده و طرح، محاسبه، اجرا و کنترل ساختمانهای بتنی، رعایت شوند. این ضوابط مربوط به ساختمانهای بتنی با سنگدانه های معمولی و سبک و سیمان پرتلند یا سیمان آمیخته و با مقاومت مشخصه حداقل برابر ۲۰ مگاپاسکال و یا اعضای بتن پیشتنیده با حداقل مقاومت مشخصه ۳۰ مگاپاسکال می باشد.  

  ۲-۲-۱-۹ در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت میباشد، استعلام از دفتر مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. 

  ۳-۱-۹ مبانی طراحی

  ۱-۳-۱-۹ در این مبحث مبنای طراحی  ساختمان ها برای حصول ایمنی و قابلیت بهره برداری ، بررسی  و کنترل آنها در حالت های حدی است . روش کلی طراحی مبتنی بر جنبه های احتمالاتی است که با اعمال ضرایب جزئی  ایمنی  به مقادیر مشخصه بارها و آثار موثر بر ساختمان طبق مبحث ششم  مقررات ملّی ساختمان و مقادیر مشخصه  مقاومتهای بتن و فولاد، در محاسبه  منظور می شوند.

  ۹۱۳۲  پایایی ساختمان ها با توجه به شرایط رویارویی آنها با محیط ، از طریق  انتخاب شکل  قطعات متناسب با این شرایط ، مراعات مشخصات  فنی اجرایی از قبیل کیفیت و حداقل مقدار سیمان ، کیفیت آب ، نسبت  آب به  سیمان ، نوع و کیفیت سنگدانه ها، حداکثر مقدار مواد  زیانآور در مواد تشکیل دهنده بتن ، نسبت های اختلاط ، شرایط  ریختن و جادادن بتن ، عمل آوردن و مراقبت  بتن ، ضخامت پوشش بتن و درزهای ساختمانی ، تأمین می شود. 

  ۴-۱-۹ ضوابط  خاص برای  تأمین ایمنی در برابر زلزله  

  در این مبحث برای رفتار ساختمانهای بتن آرمه  در برابر آثار ناشی از زلزله ، سه سطح شکل پذیری  کم ، شکل پذیری متوسط و شکل پذیری زیاد (ویژه) در نظر گرفته شده است . ضوابط مندرج در متن  این مبحث تأمین کننده حد شکلپذیری کم بوده و ضوابط ویژه تأمین حدود شکل پذیری متوسط و زیاد در فصل بیست و سوم گنجانده شده است.  

  ۵-۱-۹ واحدها 

   سیستم واحدهای مورد استفاده برای کمیت های مختلف در این مبحث سیستم دهدهی بین المللی  (SI) است . 

  واحدهایی که در این مبحث مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از: 

  الف – برای طول متر (m) و میلیمتر (mm) 

  ب – برای سطح ، مترمربع ( ۲m) و میلیمتر مربع  (۲mm

  پ – برای بارهای متمرکز و وزن، کیلونیوتن (kN) و برای بارهای گسترده خطی، کیلونیوتن بر متر (kN m ) و برای بارهای گسترده در سطح، کیلونیوتن بر مترمربع ( ۲kN m) برابر با یک  کیلوپاسکال (kPa) 

  ت – برای جرم مخصوص (جرم واحد حجم )، کیلوگرم بر متر مکعب ( ۳kg m

  ث – برای وزن مخصوص (وزن واحد حجم )، کیلونیوتن بر متر مکعب ( ۳kN m

  ج– برای تنش ها و مقاومت ها، مگاپاسکال (MPa)، معادل یک نیوتن بر میلیمتر مربع، یا مگانیوتن بر مترمربع  ( ۲MN m)  

  چ – برای لنگرها، کیلونیوتن – متر (kN.m)

  ح – برای دما، درجه سلسیوس (°C) 

  ۶-۱-۹ علایم واختصارات  

  علایم و اختصارات مورد استفاده در این مبحث بطور کلی بنحوی اختیار شده است که  هماهنگ با علائم و اختصارات متحدالشکل مورد تأیید سازمان بین المللی استاندارد (ISO) باشد.   

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *