فهرست مطالب

  ۱۱-۹ ضوابط فولاد گذاری

  ۱-۱۱-۹ بریدن میلگردها

  میلگردها باید با وسایل مکانیکی بریده شوند. استفاده از روش های دیگر نیاز به تایید دستگاه نظارت دارد.

  توضیح: ضوابط این فصل، شامل ضوابط اجرایی و محاسباتی میلگردهای سرد تابیده نمی شود.

  ۲-۱۱-۹ خم کردن میلگردها

  1. تمامی میلگردها باید به صورت سرد خم شوند.
  2. خم کردن میلگردها تا حد امکان باید به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد، به طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.
  3. برای خم کردن میلگردها باید از فلکه هایی استفاده شود که قطر آنها برای نوع فولاد مورد نظر مناسب باشد.
  4. سرعت خم کردن میلگردها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیط اختیار شود.
  5. در شرایطی که دمای محیط کار یا میلگردها از ۵- درجه سلسیوس کمتر باشد، باید از خم کردن آنها خودداری شود.
  6. به طور کلی باز و بسته کردن خم ها به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها مجاز نیست.
  7. خم کردن میلگردهایی که یک سرآنها در بتن قرار دارد، مجاز نیست.

  ۳-۱۱-۹ جایگذاری و بستن آرماتورها

  1. آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده رواداری های داده شده مذکور در این بند جلوگیری شود.
  2. در مواردی که دستگاه نظارت محدوده رواداری ها را مقرر نکرده باشد، میلگردها را باید با مراعات روادارهای جدول ۹-۱۱-۱ جایگذاری کرد:

  جدول ۹-۱۱-۱ رواداری های انحراف میلگردها

  1. مقدار حداکثر رواداری مذکور در بند ۲- الف فوق برای ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها تا جایی است که ضخامت مذکور از ۲/۳ مقدار تعیین شده کمتر نشود. در نقشه های اجرایی باید ضخامت پوشش بتن برای تمامی میلگردها از جمله خاموت ها مشخص شود.
  2. برای به هم بستن میلگردها و عناصر غیرسازه ای به آنها باید از مفتول ها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیم ها، اتصال دهنده ها و گیره ها در قشر بتن محافظ (پوشش) واقع نشود، مگر آنکه سطح بتن بخوبی در برابر عوامل مهاجم محیطی محافظت شود.
  3. استفاده از جوشکاری با قوس الکتریکی برای به هم بستن میلگردهای متقاطع فقط با رعایت ضوابط مذکور در مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان و با تایید دستگاه نظارت مجاز می باشد. در این صورت جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود.

  ۴-۱۱-۹ کاربرد توام انواع مختلف فولاد

  کاربرد توام انواع مختلف فولاد در یک قطعه مجاز نیست مگر آنکه:

  الف) مشخصات مکانیکی متفاوت آنها در طراحی در نظر گرفته شود.

  ب) امکان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد.

  استفاده از یک نوع فولاد برای میلگردهای طولی و نوع دیگر فولاد برای میلگردهای عرضی با رعایت مورد (الف) بلا مانع است.

  ۵-۱۱-۹ رواداری ها

  آرماتوربندی می باید به گونه ای صورت پذیرد که رواداری های مذکور در فصل دوازدهم برای قالب های بتن را برآورده سازد.

  ۶-۱۱-۹ نقشه ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها

  نقشه های اجرایی و کارگاهی آرماتوربندی می باید شامل موارد زیر باشد:

  1. قطر و تعداد و طول میلگردهای طولی
  2. قطر میلگردهای عرضی و فاصله بین آنها
  3. جزئیات و شعاع خم میلگردها، محل خم، و طول مستقیم پس از خم.
  4. جزئیات قلاب ها
  5. جزئیات، نوع، طول و محل وصله ها
  6. ضخامت پوشش بتن روی میلگردها
  7. قطر بزرگترین سنگدانه قابل مصرف در بتن
  8. جدول میلگردها، شامل جزئیات قطعات میلگردها و وزن میلگرد مصرفی
  9. جزئیات لقمه ها و فاصله نگه دارها، برای تامین ضخامت پوشش بتن روی میلگردها
  10. جزئیات و نحوه آرماتوربندی، شامل سیم های آرماتوربندی، قطعات مکانیکی و نظایر آنها.
  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *