فهرست مطالب

  ۲-۹  شرایط کلی ارائه و تائید مدارک فنی و

  مستند سازی

  ۱-۲-۹ ارائه طرح و محاسبه،  نقشه ها و مدارک فنى

  ۱۱۲۹  نقشه هاى ساختمان هاى بتنآرمه باید بر مبناى نقشه هاى معمارى، که در آن تمامى اندازه ها، ارتفاع ها و سایر ویژگى هاى اصلى ساختمان به وضوح تعیین شده است، تهیه شوند. یک نسخه از نقشه هاى معمارى مزبور که مبناى محاسبات ساختمان بتنی قرار گرفته و به امضاى مهندس محاسب رسیده باشد باید به  نقشه هاى ساختمان بتنی ضمیمه و به مقامات رسیدگىکننده تحویل شود. 

  ۲۱۲۹ همراه با نقشه هاى ساختمان بتنآرمه، که براى تصویب ارائه مى شوند، باید دفترچه محاسبات فنى شامل نکات زیر ارائه شود.

  الف- ویژگى هاى اصلى به  طور اختصار و معرفى ساختمان از نظر نوع بهره بردارى، محل اجرا، تعداد طبقات و ارتفاع. 

  ب- فرضیات و مطالعات انجام شده در مورد مقاومت خاک، سطح سفره آب زیرزمینى و سایر اطلاعات ژئوتکنیکى لازم.

  پ- مباحث و آئین نامه های مورد استفاده برای طراحی ویژگى هاى مصالح مورد استفاده در ساختمان از قبیل فولاد و سیمان مصرفى در بتن و مقاومت هاى مشخصه بتن در سنین استاندارد یا مراحل تعیین شده براى اجرا، که طراحى براساس آنها انجام پذیرفته است.

  ث- فرضیات محاسباتى از نظر مشخصات بارهاى دائمى، سربارهاى بهره بردارى، بارهاى جوى (باد و برف و باران) و بارهاى اتفاقى (زلزله و…)  

  ج- پلان ها و نقشه  قابهاى بارگذارى شده.

  چ- روشهاى مورد استفاده براى تحلیل و طراحى، نرم افزارهاى مورد استفاده براى این امر و تنش ها و ضرایب ویژهاى که مبناى محاسبه قرار گرفته اند.

  ح- جزئیات عملیات محاسباتى با افزودن کروکى ها و توضیحات لازم و مشخص کردن نتایج اصلى محاسباتى به صورت واضح و روشن، بطوریکه رسیدگى به محاسبات تا حد امکان آسان باشد. در صورت به کار بردن روشهاى رایانه اى باید مشخصات و مبناى  برنامه هاى مورد استفاده، فرض ها، داده هاى اولیه و نتایج بدست آمده ضمیمه دفترچه محاسبه شوند. 

  ۳-۱-۲-۹ بسته به مورد دو نوع نقشه براى اجراى ساختمانها تهیه مى شوند:

  ۱-۳-۱-۲-۹ نقشه هاى طراحى، که علاوه بر اطلاعات نقشه هاى محاسباتى، شامل جزئیات اجرایى ساختمان از قبیل قطر، تعداد و طول میلگردها، محل قطـع و وصله کردن آنـهـا، نـوع وصله ها و نظایر آن هستند، بطوریکه اجراى ساختمان به کمک این نقشه ها بدون ابهام میسر باشد. نقشه هاى اجرایى ساختمان هاى بتن آرمه با رعایت شرایط زیر باید توسط مهندس محاسب صلاحیت دار تهیه و به مقامات رسیدگى کننده تسلیم شود:

  الف-  نقشه ها باید با اطلاعات کافى و به طور واضح و با مقیاس قابل قبول تهیه شوند.

  ب- مقاومت خاک مبناى محاسبه و نیز ویژگى هاى مکانیکى بتن و فولاد باید ذکر شود.

  پ- ابعاد و موقعیت تمام قطعات سازهاى، موقعیت و ابعاد تمامى بازشوها و سوراخ ها باید در نقشه ها داده شوند.

  ت- جزئیات و مقاطع لازم براى تهیه نقشه هاى کارگاهى، قطر میلگردها، محل خم، قطع و وصله کردن آنها و  اندازه هاى مربوط، باید داده شوند. قسمتى از این اطلاعات را مى توان در جدول میلگردها قید کرد.

  ث- ضخامت پوشش بتن روى میلگردها، قطر بزرگترین سنگدانه قابل مصرف در بتن و حداکثر نسبت آب به سیمان و مقاومت مشخصه بتن و فولاد باید در نقشه ها داده شوند.  

  ج- موقعیت درزهاى انقطاع، انبساط، اجرایى و جزئیات آنها در نقشه ها داده شوند. 

  چ- تهیه جدول میلگرد و تعیین وزن فولاد مصرفى به تفکیک هر نوع میلگرد، جزو وظایف طراح ساختمان در قبال کارفرما است، ولى تسلیم آن براى اخذ پروانه ساختمان ضرورت ندارد مگر مواقعى که قسمتى از اطلاعات مربوط به میلگردها و نقشه هاى اجرایى قید نشده و تنها در این جداول به آنها اشاره شده باشد.

  ۲-۳-۱-۲-۹ نقشه هاى کارگاهى، که متناسب با شرایط هر ساختمان و سازندگان آن، با استفاده از جزئیات داده شده در  نقشههاى اجرایى و با مقیاس بزرگ، براى قسمت هاى خاص و حساس ساختمان تهیه مى شوند. این  نقشهها باید بر اساس نیازهاى کارگاه و برمبناى نقشه هاى اجرایى، همزمان با عملیات اجرایى تهیه شوند و به تأیید دستگاه نظارت برسند.  

  ۲-۲-۹ نظارت و بازرسى 

  ۱-۲-۲-۹ اجراى ساختمان هاى بتنی باید تحت نظر مهندسان صاحب صلاحیت انجام گیرد. توصیه مى شود که تا حد امکان نظارت عالیه توسط مهندس محاسب یا افرادصلاحیت دارى که نمایندگى او را دارند انجام پذیرد. 

  ۲-۲-۲-۹ دفترچهاى بنام دفترچه کارگاه باید همواره، در کارگاه موجود باشد و در آن، موارد زیر براى تمامى بتن ها درج شوند:

  الف- رده، کیفیت و  نسبتهاى اختلاط مصالح بتن.

  ب- تاریخ قالب بندى، آرماتورگذارى، بتن ریزى و قالب  بردارى.

  پ- ساعت ساخت و ریختن بتن.

  ت- شرایط جوى، از قبیل دما و بارندگى.

  ث- نتایج زمایشهایى که روى نمونه هاى مختلف انجام مى شوند.

  ج- هرگونه بار قابل توجه اعمال شده بر کفهاى تمام شده، دیوارها و سایر اعضا درحین ساخت.

  چ- نام، سمت و امضاى عوامل اجرایى فنى حاضر در محل کار.

  ح- پیشرفت کلى کار

   مبحث نهم  پرونده گزارش هاى روزانـه حـاوى اطـلاعـات یاد شده مى تواند جایگزین دفترچه کارگاه شود. 

  ۳-۲-۲-۹ در مواقعى که دما کمتر از ۵ و یا بیشتر از۳۲ درجه سلسیوس باشد درج ارقام کامل مربوط به دما در دفترچه کارگاه ضرورت قطعى دارد. در این گونه موارد باید تمامى تدابیرى که براى حفظ بتن از سرما و گرما به کار برده شده است در دفترچه کارگاه منعکس شود. 

  ۴-۲-۲-۹ دفترچه کارگاه (یا پرونده گزارش هاى روزانه) شامل اطلاعات مذکور باید به امضاى مهندس مسئول و ناظر کارگاه برسد و در تمام مدت اجراى عملیات ساختمانى در محل کارگاه باشد، بطوریکه هنگام مراجعه بازرسان ساختمان بتواند در اختیار آنان قرار گیرد. 

      یک نسخه از این دفترچه باید بعد از اتمام عملیات ساختمانى همراه با نقشه هاى اجرایى نهایى، نزد صاحب کار (نظیر اسناد مالکیت) و نسخه دیگر نزد مهندس ناظر حفظ و نگهدارى شود. ضبط و نگهدارى این اطلاعات به صورت رایانه اى براى ساختمان هاى مهم الزامى است. 

  ۵-۲-۲-۹ چنانچه ضمن اجراى کارهاى ساختمانى و در نتیجه بازرسى ساختمان (تبصره ۱) ملاحظه شود که کارها طبق نقشه هاى اجرایى انجام نیافته یا در اجراى بعضى از قسمتهاى کار اصول فنى مراعات نشده است، بازرسان ساختمان باید مراتب را به مسئول کارگاه تذکر دهند و در صورتى که معایب موجود احتمال بروز خطرى براى ساختمان داشته باشند، از کمیسیون فنى بدوى (تبصره ۲) تقاضاى رسیدگى فورى کنند.

      کمیسیون فنى بدوى بلافاصله در کارگاه تشکیل  مىشود و در صورت لزوم دستور توقف تمام و یا قسمتى از کار را صادر و موضوع را براى رسیدگى قطعى به کمیسیون فنى نهایى ارجاع مى کند.

  کمیسیون فنى نهایى به موارد مربوط رسیدگى  مىکند و در صورت لزوم به بررسى محل، برداشت جزئیات و ابعاد اعضاى ساخته شده، و انجام آزمایش هاى لازم براى ارزیابى کیفیت مصالح مصرفى و ایمنى اقدام و تصمیم مقتضى اتخاذ مى کند.

  تبصره ۱: بازرسان ساختمان، مأموران و مقامات صلاحیتدارى هستند که بموجب قوانین و آیین نامه هاى کشور و شهردارى محل اختیار بازرسى طرح و اجراى کار را دارند و به

   طورکلى افرادى هستند که مسئولیت نظارت عالى فنى و کنترل اعمال ضوابط این مبحث را برعهده دارند.

   تبصره ۲: اعضاى کمیسیون هاى فنى بدوى و نهایى به موجب قوانین و مجموعه مقررات ملّى ساختمان و شهردارى محل تعیین خواهند شد.

  ۳-۲-۹ آزمایش بارگذارى

  ۱-۳-۲-۹ هرگاه شرایط و وضع ساختمان طورى باشد که بازرسان ساختمان نسبت به ایمنى آن تردید داشته باشند و ارزیابى ایمنى از طریق انجام محاسبات فنى به رفع ابهام و تردید منجر نشود، بازرسان مى توانند از طریق کمیسیون فنى بدوى و تصویب کمیسیون فنى نهایى دستور آزمایش بارگذارى تمام ساختمان و قسمتى از آن را که مشکوک است صادر کنند. در این دستور باید جزئیات و مشخصات فنى و نقشه هاى لازم براى آزمایش بارگذارى اعلام شود. 

  ۲-۳-۲-۹ آزمایش بارگذارى باید تحت نظر کمیسیون فنى بدوى پس از گذشت حداقل ۸ هفته از زمان اجراى قسمت یا موضع موردنظر به عمل آید؛ مگر آنکه طراح و صاحب کار با آزمایش قطعات در سن کمتر موافقت کنند. در صورتىکه اجراى ساختمان توسط پیمانکار یا پیمانکاران انجام پذیرد تقاضاى تقلیل سن آزمایش باید با موافقت آنان همراه باشد.

      آزمایش بارگذارى باید بنحوى انجام گیرد که در صورت بروز خرابى، امنیت جانى افراد آزمایش کننده و سالم ماندن تجهیزات تأمین شده باشد.

  ۴-۲-۹ تصویب روشهاى خاص طراحى یا اجرا

  اگر براى تحلیل و طراحى، ارزیابى ایمنى، یا اجراى  ساختمانهاى موضوع این مبحث  روشهاى جدید ابداع و پیشنهاد شوند که کاربرد آنها در این مبحث پیش بینى نشده باشد یا کاملاً منطبق بر ضوابط این مبحث به شمار نیاید، ولى اعتبار آنها از طریق توجیه علمى ثابت شده باشد، ابداع کنندگان این روش ها مى توانند از مراجع ذیصلاح درخواست کنند که موضوع جهت بررسی به دفتر امور مقررات ملّى ساختمان و کمیتههای تخصصی مربوطه ارجاع شود.

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  ۲ Comments

  1. سوله سبک خرپایی گفت:

   منابع این مطلب کجاست؟

   • پویش گفت:

    سلام دوست عزیز – کتاب مقررات ملی ساختمان – مبحث نهم – طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ( ویرایش پنجم سال ۱۳۹۹ )

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  0 Comments

  1. سوله سبک خرپایی گفت:

   منابع این مطلب کجاست؟

   • پویش گفت:

    سلام دوست عزیز – کتاب مقررات ملی ساختمان – مبحث نهم – طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ( ویرایش پنجم سال ۱۳۹۹ )

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *