فهرست مطالب

  ۸-۹ اجرای بتن در شرایط غیر متعارف

  ۱-۸-۹ شرایط غیر متعارف

  شرایط غیرمتعارف به شرایطی از نظر اقلیمی و محیطی اتلاق میشود که بر خصوصیات و خواص بتن تازه و بتن سخت شده تأثیر نامطلوب دارد. بنابراین، برای تأمین خواص مورد نظر بتن، انجام یک سری تدابیر و تمهیدات ضروری است.

  ۲-۸-۹ اجرای بتن در هوای گرم

  ۱-۲-۸-۹ در شرایط هوای گرم، دمای محیط زیاد، رطوبت نسبی کم و سرعت باد زیاد میباشد.

  این شرایط سبب کاهش کارایی و زمان گیرش، مقاومت فشاری و دوام بتن میشود. به هر حال، هرگاه دمای محیط بیشتر از ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از ۷۰ درصد است، شرایط هوای گرم صادق است و اقدام به اجرای تدابیر الزامی میباشد.

  ۲-۲-۸-۹ اگر در طول مدت شبانه روز، شرایطی فراهم میشود که هوای گرم محسوب نمیشود و یا از شدت شرایط هوای گرم کاسته میگردد، توصیه میشود که در آن زمان اقدام به بتن ریزی گردد.

  ۳-۲-۸-۹ الزامات قبل از ساخت

  ۱-۳-۲-۸-۹ در صورتی که دمای مخلوط بتن بیشتر از دما طبق بند ۹-۸-۲-۴-۱ باشد باید برای کاهش دمای مخلوط تدابیر الزامی طبق بند ۹-۸-۲-۴-۲ انجام شود. اما برای کاهش دمای مخلوط بتن قبل از ساخت، اجرای تمهیدات به شرح زیر ضروری میباشند:

  1. استفاده از سیمان پرتلند با حرارت زایی کم
  2. جایگزین کردن بخشی از سیمان با مواد افزودنی معدنی
  3. رنگ آمیزی سفید یا عایق بندی سیلوهای سیمان و سنگدانه ها و مخازن آب
  4. نگهداری کیسه های سیمان در انبارهای سرپوشیده
  5. کاهش دمای ابزارها و تجهیزات با پاشیدن آب سرد بر آنها

  ۴-۲-۸-۹ دمای مخلوط بتن

  ۱-۴-۲-۸-۹ دمای مخلوط بتن نباید بیشتر از ۳۲ درجه سلسیوس برای بتن معمولی و ۱۵ درجه سلسیوس برای بتن حجیم باشد.

  ۲-۴-۲-۸-۹ دمای مخلوط بتن باید با سرد کردن مصالح مصرفی، کاهش یابد. اما قبل از هر گونه اقدام در جهت کاهش دمای مخلوط بتن، ابتدا با اندازه گیری دما و جرم مصالح مقدار دمای مخلوط طبق رابطه (۹-۸-۱) محاسبه شود. در صورتی که دمای محاسبه شده بیشتر از دمای بتن طبق بند ۹-۸-۲-۴-۱ باشد، باید آب مخلوط بتن سرد شود. زیرا سرد کردن آب آسان تر از دیگر مصالح است. با در نظر گرفتن دمای آب سرد، باید مجدد نسبت به محاسبه دمای مخلوط طبق رابطه اقدام شود. اگر دمای مورد نظر مخلوط تأمین گردید، باید فقط به سرد کردن آب اکتفا شود.

  (۱-۸-۹)

   که در آن:

  T= دمای مخلوط بتن، درجه سلسیوس
  Twa Tw , Tc , Ta= به ترتیب دمای سنگدانه، سیمان، آب مخلوط و آب مخلوط شده در سنگدانه، به درجه سلسیوس
  Mw , Mc , Ma و Mwa= به ترتیب جرم سنگدانه، سیمان، آب مخلوط و آب مخلوط شده در سنگدانه، بر حسب کیلوگرم

  ۳-۴-۲-۸-۹ چنانچه با کاهش دمای آب مخلوط طبق بند ۹-۸-۲-۴-۲، دمای مخلوط بتن به دمای مورد نظر کاهش نیافت، باید بخشی از آب مخلوط با یخ جایگزین گردد. یخ مصرفی باید به صورت پولکی یا خرد شده باشد و نباید بیش از ۷۵ درصد آب مخلوط جایگزین گردد. برای محاسبه دمای مخلوط بتن با استفاده از یخ از رابطه (۹-۸-۲) استفاده شود. اگر دمای مخلوط بتن محاسبه شده، با ضابطه بند ۹-۸-۲-۴-۱ مطابقت داشت، نیاز به اقدامات بیشتر نیست.

  (۲-۸-۹)

  که در آن، Mi جرم یخ به کیلوگرم است.

  ۴-۴-۲-۸-۹ اگر محاسبه دمای مخلوط بتن طبق بند ۹-۸-۲-۴-۳ نشان دهد که دمای مورد نظر مخلوط بتن تأمین نشده است، باید نسبت به سرد کردن سنگدانه ها اقدام شود. سرد کردن سنگدانه ها باید با ایجاد سایه بر روی دپوی سنگدانه ها و با آب پاشی بر روی سنگدانهها انجام پذیرد.

  ۵-۲-۸-۹ انتقال بتن

  ۱-۵-۲-۸-۹ مدت انتقال بتن از محل ساخت مخلوط تا محل بتنریزی باید به حداقل زمان ممکن تقلیل داده شود تا از کاهش کارایی بتن اجتناب گردد. چنانچه حمل بتن با کامیون (تراک میکسر) انجام میشود، تعداد چرخش جام باید محدود به ۳۰۰ بار و زمان انتقال به ۴۵ دقیقه محدود گردد.

  ۶-۲-۸-۹ بتن ریزی

  ۱-۶-۲-۸-۹ پس از بتن ریزی، احتمال ترکخوردگی ناشی از جمعشدگی پلاستیک وجود دارد.

  احتمال این آسیب دیدگی در دال ها بیشتر است. هرگاه سرعت تبخیر آب از سطح بتن بیشتر از سرعت آب انداختن بتن باشد، ترکخوردگی سطح بتن حتمی است. برای تخمین تبخیر، باید از رابطه (۹-۸-۳) استفاده شود. اگر سرعت تبخیر بیشتر از ۰/۵kg/m۲/hr باشد، باید تدابیر طبق بند ۹-۸-۲-۶-۳ اجرا شوند. چنانچه از مخلوط بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند دوده سیلیس استفاده می شود، اجرای بند ۹-۸-۲-۶-۳ به هر حال الزامی است، زیرا سرعت آب انداختن این نوع بتن ها کم و در حد صفر است.

  ۲-۶-۲-۸-۹ چنانچه دستگاه اندازهگیری سرعت باد در کارگاه موجود نباشد، میتوان از جدول ۹-۸-۱ به عنوان راهنما برای تخمین سرعت باد استفاده کرد.

   (۳-۸-۹)

   که در آن:

  E = سرعت تبخیر (Kg/m۲/hr)
  r = رطوبت نسبی (تقسیم بر ۱۰۰)
  Ta = دمای هوا (درجه سلسیوس)
  Tc = دمای بتن در سطح (درجه سلسیوس)
  V = سرعت باد (Km/hr) می باشد.

  جدول ۹-۸-۱ تخمین سرعت باد

  ۳-۶-۲-۸-۹ بر اساس بند ۹-۸-۲-۶-۱ اگر مشخص شد که سرعت تبخیر بیشتر از ۰/۵kg/m۲/h است، باید نسبت به ایجاد سایه بر روی دال اقدام شود و در زمانی که عملیات پرداخت انجام نمیشود، سطح بتن باید با یک ورق پلاستیک پوشش داده شود. این پوشش نباید در تماس مستقیم سطح بتن باشد.

  ۷-۲-۸-۹ عمل آوری

  ۱-۷-۲-۸-۹ بلافاصله پس از اتمام عملیات، باید مطابق با بند ۹-۸-۲-۶-۳ سطح بتن حفاظت شود.

  ۲-۷-۲-۸-۹ پس از سخت شدن بتن باید عمل آوری آغاز شود. عمل آوری بر اساس روشهای آبرسانی مانند ایجاد حوضچه و یا پارچه چتایی خیس همراه با پوشش پلاستیک انجام گردد. دمای آب عملآوری نباید بیشتر از ۱۱ درجه سلسیوس سردتر از دمای بتن باشد.

  ۳-۷-۲-۸-۹ برای کاهش دمای سطوح بتن قالب بندی شده، باید بر سطح قالب ها، آب پاشی شود و یا از چتایی خیس استفاده شود.

  ۳-۸-۹ ضوابط ویژه اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

  در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ضمن رعایت ضوابط بتن ریزی در هوای گرم (موضوع بند ۹-۸-۲) موارد زیر نیز باید مراعات شوند.

  ۱-۳-۸-۹ مصالح مناسب به شرح فوق انتخاب و نسبتهای اختلاط چنان تعیین گردند که از مصرف سیمان زیاد احتراز شده و نسبت آب به سیمان و نفوذپذیری کاهش یابند. در صورت لزوم استفاده از مواد افزودنی کاهش دهنده آب الزامی است.

  ۲-۳-۸-۹ از سیمان مناسب با گرمازایی کمتر، از جمله سیمان پرتلند نوع ۲ و یا سیمان نوع ۱ یا ۲ همراه با پوزولان و یا سیمانهای پرتلند آمیخته پوزولانی استفاده شود. مقدار و نوع پوزولان بستگی به نوع آن، موقعیت محیطی ساختمان و الزامات دوام دارد.

  ۳-۳-۸-۹ حداقل مقدار سیمان یا مواد سیمانی ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن و حداکثر آن ۴۲۵ کیلوگرم در متر مکعب بتن میباشد.

  ۴-۳-۸-۹ مقدار یون کلراید موجود در آب مصرفی بتن باید کمتر از ۵۰۰ قسمت در میلیون باشد. سایر خصوصیات آب مصرفی باید با ضوابط فصل دهم مطابقت داشته باشد.

  ۵-۳-۸-۹ استفاده از آب نمکدار به ویژه آب دریا برای شستشوی سنگدانهها، تهیه بتن و عمل آوردن بتن مجاز نمیباشد.

  ۶-۳-۸-۹ حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی (سیمان به علاوه مواد پوزولانی و یا مواد شبه سیمانی) ۰/۴ میباشد.

  ۷-۳-۸-۹ سنگدانههای مصرفی بـه ویـژه سـنگدانه هـای ریـز بایـد بـه نحـوی مناسـب شسـته و تمیز شوند.

  ۸-۳-۸-۹ حداکثر جذب آب سنگدانههای مصرفی در بتن میباید برای سنگدانه های درشت حداکثر ۲/۵ درصد و برای سنگدانههای ریز حداکثر ۳ درصد باشد.

  ۹-۳-۸-۹ برای کاهش نفوذپذیری بتن، مخلوط بتن تازه باید از تراکم کافی برخوردار باشد و برای تأمین این منظور میباید ضمن کاهش نسبت آب به سیمان از افزودنیهای کاهنده قوی آب استفاده شود.

  ۱۰-۳-۸-۹ نحوه نگهداری و انبار کردن میلگردها باید به صورتی باشد تا از آلوده شدن آنها به مواد زیان آور، به ویژه آب و خاک آغشته به نمک ها و یون ها جلوگیری شود. میلگردهای آلوده به خاک، املاح و مواد زیانآور که از راه تماس با زمین و یا به علل دیگر دچار آلودگی شده اند، باید قبل از مصرف کاملا تمیز شده و زنگ آن زدوده شود. این میلگردها تنها در صورتی قابل استفاده هستند که خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی آن تغییر نکرده و طبق ویژگیهای استاندارد باشد.

  ۱۱-۳-۸-۹ سیم هایی که برای بستن یا نگهداری آرماتورها در محل، به کار میروند باید کاملا به طرف داخل قالب خم شوند تا از میزان پوشش بتن روی آرماتور کاسته نشود.

  ۱۲-۳-۸-۹ حداقل ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها میباید مطابق شرایط محیطی فوق العاده شدید باشد.

  ۱۳-۳-۸-۹ در تمامی بتنهای مسلح حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به منظور کنترل دوام بتن، آزمایشهای جذب آب بتن و یا نفوذ آب الزامی است.

  حداکثر میزان مجاز جذب آب در آزمایش جذب آب بتن برابر با ۲ درصد و حداکثر میزان مجاز نفوذ آب در آزمایش نفوذ آب برابر با ۱۰ میلیمتر است.

  ۱۴-۳-۸-۹ در تمامی بتنهای مسلح سازهای که تا فاصله ۵۰۰ متر از حاشیه سواحل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند، به منظور کنترل دوام بتن، انجام آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT) و یا نظیر آن مانند RCMT و مقاومت الکتریکی اکیداً توصیه میگردد. حداکثر میزان مجاز شار عبوری در این آزمایش در بتنهای فوق برابر با ۲۰۰۰ کولن میباشد.

  ۴-۸-۹ ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد

  ۹-۸-۴-۱ هوای سرد به وضعیتی اطلاق میگردد که برای سه روز متوالی، هردوی شرایط (الف) و (ب) برقرار باشد:

  الف) دمای متوسط روزانه هوا در شبانه روز کمتر از ۵ درجه سلسیوس باشد. منظور از دمای متوسط روزانه، میانگین حداکثر و حداقل دمای هوا در فاصله زمانی نیمه شب تا نیمه روز است.

  ب) دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از ۱۰  درجه سلسیوس زیادتر نباشد.

  ۲-۴-۸-۹ تدابیر احتیاطی

  الف) در بتنریزی در هوای سرد باید دقت لازم در انتخاب مصالح مصرفی، طرح مخلوط بتن، شرایط اختلاط، حمل، ریختن و عمل آوردن بتن صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که بتن تازه ریخته شده دچار یخ زدگی نگردد و بتن سخت شده نیز دارای کیفیت لازم باشد.

  ب) دمای بتن در طول مدت بتنریزی و عمل آوردن باید ثبت گردد تا اطمینان حاصل شود که محدوده توصیه شده در این مقررات حفظ شده باشد.

  پ) دمای بتن باید حداقل دو بار در شبانه روز در نقاط مخت لف ساختمان ثبت گردد تا از وضعیت عمل آوری و نگهداری بتن اطمینان کافی حاصل شود.

  ت) گوشه ها و لبه های بتن در مقابل یخ زدن آسیب پذیرند، بنابراین دمای این نقاط باید با دقت بیشتری کنترل شود.

  ۳-۴-۸-۹ مصالح مصرفی

  الف) میتوان از سیمان زود سخت شونده (پرتلند نوع سه) به جای سیمان معمولی برای اطمینان از سرعت بیشتر کسب مقاومت بتن استفاده نمود.

  ب) استفاده از سیمانهای آمیخته، به ویژه سیمان پوزولانی، در بتنریزی در هوای سرد توصیه نمیگردد.

  پ) میتوان از آب گرم برای رساندن بتن به دمای مطلوب استفاده نمود، در این حالت باید از تماس مستقیم آب گرم بیش از ۴۰ درجه و سیمان جلوگیری شود و این موضوع در نحوه ریختن مصالح در مخلوطکن مراعات گردد.

  ت) سنگدانه ها در هنگام مصرف نباید آغشته به یخ و برف باشند. معمولا ماسه از شن مرطوبتر و احتمال وجود یخ در آن بیشتر است بنابراین اغلب گرم کردن ماسه ضرورت پیدا میکند.

  ۴-۴-۸-۹ الزامات طرح مخلوط بتن

  الف) نسبت آب به سیمان باید با توجه به روند کسب مقاومت بتن در دمای محیط انتخاب گردد. نسبت آب به سیمان نباید از ۵۰ درصد بیشتر باشد بنابراین لازم است قبل از شروع بتنریزی تدابیر لازم برای کسب مقاومت بتن صورت گیرد.

  ب) برای کاهش میزان آب قابل یخ زدن در بتن و همچنین کاهش میزان آب انداختن بتن تازه باید مقدار آب اختلاط حداقل ممکن باشد بنابراین برای تأمین کارآیی لازم میتوان از مواد افزودنی خمیریکننده و روانکننده استفاده نمود.

  پ) در صورتی که از مواد افزودنی روانکننده استفاده نمیشود اسلامپ بتن نباید بیش از ۵۰ میلیمتر انتخاب گردد.

  ۵-۴-۸-۹ حداقل دمای بتن

  الف) حداقل دمای مجاز بتن هنگام اختلاط، ریختن و نگهداری و نیز حداکثر مجاز افت تدریجی دما در ۲۴ ساعت اولیه پس از خاتمه دوره عمل آوری بتن مطابق جدول ۹-۸-۲ است.

  ب) دمای بـتن هنگـام اخـتلاط نبایـد بـیش از ۸ درجـه سلسـیوس زیـادتر از مقـادیر جـدول ۹-۸-۲ باشد زیرا موجـب اتـلاف انـرژی بیشـتر، افـت شـدید اسـلامپ و در نهایـت کـاهش کیفیـت بـتن میگردد. در صورت تامین کارایی لازم رعایت این بند الزامی نیست.

  پ) دمای بتن هنگـام ریخـتن نبایـد بـیش از ۱۱ درجـه سلسـیوس زیـادتر از مقـادیر جـدول ۹-۸-۲ باشد، در غیر اینصـورت موجـب کـاهش کیفیـت بـتن مـی گـردد. در صـورت تـأمین کـارایی لازم در محل کار و در لحظه بتن ریزی، رعایت این بند الزامی نیست.

  جدول ۹-۸-۲ حداقل دمای بتن بر حسب درجه سلسیوس در مراحل مختلف کار با توجه به دمای محیط و حداقل اندازه اعضا و قطعات

  -چنانچه تدابیری ویژه برای اختلاط و بتن ریزی فراهم نگردد، ریختن بتن در دمای ۲۰-درجه سلسیوس و کمتر از آن ممنوع است.

  ۶-۴-۸-۹ نکات مربوط به حمل و ریختن بتن

  الف) حمل و ریختن بتن باید به نحوی باشد که بتن تازه، دمای خود را از دست ندهد. بتن باید در حد امکان در وسایل سربسته و عایقبندی شده حمل گردد.

  ب) قبل از بتنریزی باید میلگردها، قالب، سطح بتن سخت شده قبلی و زمین از هر نوع یخ زدگی زدوده شود.

  ۷-۴-۸-۹ عمل آوری بتن تازه

  الف) عمل آوردن بتن تازه باید حداقل تا رسیدن بتن به مقاومت ۵ مگاپاسکال ادامه یابد.

  ب) برای عمل آوردن بتن تازه و محافظت آن از یخزدگی می توان از روشهای (۱) الی (۳) استفاده نمود:

  1. با استفاده از پوشش های عایق
  2. با استفاده از گرم کردن بتن و محیط اطراف
  3. سایر روش ها به تأیید دستگاه نظارت

  پ) بتن تازه باید در مقابل وزش باد، به ویژه پس از برداشتن پوشش ها محافظت گردد. باید توجه داشت که از تبخیر زیاد آب و بروز پدیده کربناسیون در سطوح بتن بر اثر احتراق مواد سوختی برای گرم کردن آن جلوگیری شود.

  ۸-۴-۸-۹ محافظت بتن سخت شده

  لازم است که از یخزدگی بتن اشباع شدهای که مقاومت آن به ۱۴ مگاپاسکال نرسیده باشد، جلوگیری به عمل آید. باید از روشهای استاندارد و با تهیه نمونههای کارگاهی برای تشخیص رسیدن بتن به مقاومت کافی استفاده نمود. میتوان با روشهای غیر مخرب استاندارد شده نیز مقاومت فشاری بتن را برای این منظور تخمین زد.

  ۵-۸-۹ مشخصات بتن پمپی (پمپ شونده)

  1. حداکثر نسبت آب به سیمان در این گونه بتنها ۶/۰ است.
  2. بتنهای مصرفی برای پمپاژ میباید دارای روانی متوسط تا زیاد باشند.
  3. بتنی که پمپاژ میشود میباید تا حدودی روانتر از بتنهای معمولی باشد تا از مسدود شدن لولهها جلوگیری شود. به منظور آنکه نسبت آب به سیمان از حد مجاز بالاتر نرود میباید برای تامین روانی بتن از مواد افزودنی مناسب نظیر فوق روانکنندهها یا مواد افزدونی آبنگهدار استفاده کرد.
  4. مقادیر توصیه شده برای شاخصهای کارآیی این نوع بتنها عبارتند از:
   الف) اسلامپ: ۱۰۰-۴۰ میلیمتر
   ب) ضریب تراکم: ۰/۹۵ – ۰/۹۰
   پ) وی بی: ۵-۳ ثانیه
  5. عیار سیمان مصرفی در این گونه بتن ها میباید در حدود ۴۰۰-۳۵۰ کیلوگرم باشد تا چسبندگی کافی بین اجزای بتن برقرار شود.
  6. در صورتیکه سنگدانه ها حاوی مقدار کافی ریزدانه نباشند میباید با افزودن مواد ریز، چسبندگی کافی را در بتن ایجاد نمود.
  7. مدول نرمی مناسب ماسه مصرفی در بتن پمپی میبایست در حدود ۳ – ۲/۴ باشد.
  8. در این گونه بتنها استفاده از دانهبندی پیوسته با حداکثر اندازه ۳۷/۵mm و همچنین مقدار کافی ریزدانه ضروری است.
  9. ماسه مصرفی میبایست دارای ریزدانه کافی باشد.
  10. دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت بتنهای پمپی میبایست تا حد امکان در محدوده میانی دانهبندی باشند.
  11. حداکثر قطر سنگدانه، با توجه به قطر داخلی لوله پمپ، مطابق جدول ۹-۸-۳ است. همچنین در بتن هایی که با پمپ بتن ریزی میشوند، نسبت «حداکثر اندازه سنگدانه» به «کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن» نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد:
   الف) ۰/۳۳، برای سنگدانه های تیزگوشه
   ب)۰/۴۰، برای سنگدانه های کاملا گردگوشه
  12. میزان ظرفیت پمپاژ بتن، با توجه به قطر داخلی لوله پمپ و سرعت تخلیه بتن مطابق جدول ۹-۸-۴ است.
  13. در هوای گرم و نیز در شرایطی که مسیر پمپاژ طویل باشد توصیه میشود که در بتن پمپی از روان کننده ها استفاده شود.

  جدول ۹-۸-۳ حداکثر قطر سنگدانه با توجه به قطر داخلی لوله پمپ

  جدول ۹-۸-۴ میزان ظرفیت پمپاژ بتن، با توجه به قطر داخلی لوله پمپ و سرعت تخلیه بتن

  ۱۴٫ پیش از شروع پمپاژ اصلی، ابتدا میباید یک پیمانه ملات روان برای لیز و لزج کردن لوله های انتقال، پمپ شود. با کاهش قطر لوله این عدد را میتوان کاهش داد. پیش از آنکه همه ملات از داخل پمپ خارج شود بتن را در داخل مخزن پمپ ریخته و تا هنگامی که بتن در انتهای لوله ظاهر شود به آهستگی پمپ میکنیم و سپس سرعت پمپ کردن را تا حد سرعت معمول افزایش میدهیم.

  ۶-۸-۹ مشخصات بتنهای پاشیدنی (شاتکریت)

  1. میباید بین ترکیب مخلوط اولیه یعنی مخلوط در حال خروج از نول (سرشلنگی) و مخلوط پاشیده شده بر روی سطح تفاوت قائل شد. به دلیل همین تفاوت ها، کنترل دقیق و انجام آزمایش در مراحل مختلف بتن پاشی ضروری است.
  2. نسبت آب به سیمان برای این نوع بتن در حدود ۰/۵– ۰/۳۵ است.
  3. حداکثر اندازه سنگدانه مصرفی mm 20 است.
  4. نسبتهای اختلاط، در حدود یک قسمت حجمی سیمان و ۴/۵-۴ قسمت سنگدانه خشک در حالت غیرمتراکم است.
  5. ماسه مصرفی میتواند گردگوشه یا تیزگوشه باشد.

  ۷-۸-۹ مشخصات بتن های مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی (قیف و لوله)

  1. در این گونه بتنها، میزان سیمان مصرفی در حدود ۴۵۰-۳۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب بتن است. در هر حال میزان مواد سیمانی نباید کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب بتن باشد.
  2. حدود اسلامپ این گونه بتنها ۲۵۰-۱۷۰ میلیمتر است.
  3. در این نوع بتنها، حداکثر اندازه سنگدانه ها ۵۰-۴۰ میلیمتر مناسب است.
  4. حداکثر نسبت آب به سیمان، ۰/۴۵ است.
  5. نسبت «حداکثر اندازه سنگدانه» به «قطر داخلی لوله» نباید از ۰/۱۲۵ بیشتر باشد.
  6. در این گونه بتنها میباید چسبندگی کافی بین اجزای بتن وجود داشته باشد.
  7. سیستم قیف و لوله میباید کاملا آب بند باشد.
  8. در طول مدت بتن ریزی میباید سیستم پر از بتن باشد.
  9. بتن ریزی در زیر آب از طریق ترمی میتواند با روش پیش آکنده نیز با رعایت ضوابط مربوطه انجام شود.
  10. هنگام بتن ریزی باید اختلاف فشار هیدرولیکی داخل و خارج قالب از بین رفته و سطح آب در داخل و خارج قالب در یک تراز باشد.
  11. در موقع بتنریزی با قیف و لوله باید همیشه انتهای تحتانی لوله حداقل به طول ۱ تا ۱/۵ متر داخل بتن باشد به طوری که آب نتواند از پایین وارد لوله شود. برای این منظور باید به تدریج با پر شدن لوله آن را بالا کشید.
  12. باید از ایجاد سطوح افقی که لایه های مختلف بتن را از یکدیگر جدا میکنند، اجتناب شود.
  13. وقتی سطح بتن به حد فوقانی مورد نظر رسید، باید آن قسمت از بتن که با مواد بیرونی درآمیخته و دانه های شن و ماسه و شیره بتن از هم جدا شده، جمع آوری و بیرون ریخته شود.
   این کار باید تا رسیدن به بتن خمیری سالم ادامه یابد.
  14. استفاده از سایر روش های بتن ریزی در زیر آب بنا بر توصیه و تأیید دستگاه نظارت بلامانع است.
   جزئیات بتنریزی زیر آب باید در مشخصات فنی خصوصی درج گردد.

  ۸-۸-۹ مشخصات بتنهای مصرفی در شمعهای بتنی درجاریز

  1. حداقل میزان سیمان مصرفی در این گونه بتنها، ۴۰۰ کیلوگرم است.
  2. حداقل میزان اسلامپ این گونه بتنها، ۱۵۰ میلیمتر است.
  3. حداکثر میزان نسبت آب به سیمان، ۰/۵ است.
  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *