بررسی تغییرات ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده واگرا در اثر تغییرات تیر پیوند