مقایسه‌ای از مصارف انرژی در ساختمان‌ها و سایر صنایع