کنترل گود انبوه سازان توسط چه قسمت‌هایی انجام می گردد ؟