نحوه برخورد و اقدام برای املاک دارای سند مشاعی و املاک واقع شده در طرحهای شهرداری چیست؟