نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان در شهرک آزادشهر چگونه است؟