صدور پروانه برای قطعه زمینی که با قطعه بندی‌های مصوب مغایرت دارد