شهرداری درخصوص تداخل املاک چگونه اظهارنظر می نماید ؟