دسترسی و نورگیر از فضای سبز حاشیه معبر چگونه است ؟