در کدام قسمتهای منطقه احداث سقف به صورت شیبدار اساسی می باشد؟