در چه صورت نیاز است تا اداره برق و اداره آب استعلام گرفته شود؟