در پلاک‌هایی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند، دسترسی سواره چگونه است؟