در ضوابط شهرداری چه زمانی برای کنترل بر و کف تعیین شده است؟