درخصوص گذرهایی که جدول خیابان اجرا شده کنترل کف چگونه است ؟