جواز تعمیرات شهرداری چیست و نحوه ی دریافت آن به چه صورت است؟