تاثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان و هشدارهای سازمان بهداشت جهانی