ارتباط مغز انسان با معمار، معماری، ناظران و کاربران