آیا دسترسی به فضاهای سبز حاشیه معابر و نورگیری از آن مجاز است؟