فهرست مطالب

  ۳-۲ ساختارها، ارتفاعات و مساحتها  

   ساختارها ۱ -۲-۳ 

  ۳-۲-۱-۱

  دراین بخش از مقررات، اعضای باربر بناها از لحـاظ سـوختن و میـزان مقاومـت دربرابـر  حریق درارتباط با نوع تصرف، تحت عنوان ساختار دستهبندی میشـوند. مقـررات مربـوط بـه دیگـر  اعضای غیرباربر بناها مانند دیوارهای حریق و مقاوم حریق، دیوارهای غیربـاربر بیرونـی و پیرامـونی، جداکنندهها و پارتیشنهای غیرباربر فضاهای داخلی، دیوارهای سپرحریق، دیوارهای دوربند شفتها و بازشوها و همچنین بازهای افقی یا قـائم موجـود در دیوارهـا،کف هـا و سـقف هـا جـزو سـاختارها محسوب نشده و در بخشهای ویژه و مربوط به خود مورد ضوابط قرارخواهند گرفت.    

  ۳-۲-۱-۲

  براساس مقررات آمده در این بخش، از این پس تمـامی بناهـا و تاسیسـات سـاختمانی  موجود، دردست احداث و آنهایی که بعداً ساخته میشوند، برحسب چگونگی طراحی، نحوه اسـتفاده  از مصالح اجرای ساختمان و تامین میزان مقاومت و محافظت دربرابر حریق از لحـاظ سـاختار در دو  گروه اصلی مقاوم حریق، دو گروه اصلی غیرسوختنی و دو گروه اصلی سوختنی، هریک با مشخصات  کلی و شامل گروههای فرعی به شرح زیر دسته بندی میشوند.  

  ۳-۲-۱-۳

  بررسی میزان مقاومت حریق اعضای باربر و دیگر مشخصات حفاظتی اجزای سـاختمان  و در نهایت تعیین دسته و گروه ساختاری بنا در هر مورد یا هر بخش از یک بنـا، بـا توجـه بـه نـوع  تصرف توسط “مقام قانونی مسئول” صورت خواهد گرفت و درخصوص بناها و تاسیسات سـاختمانی موجود و دردست احداث درصورتی ضرورت مییابد که تصمیم به تغییر تصرف، افـزایش طبقـا ت یـا  توسعه زیربنا باشد.  

  ۳-۲-۱-۴

  مشخصات کلی ساختارهای اصلی و گروههای فرعی در جدول ۳-۲-۱ خلاصـه شـده و  مقررات تفصیلی مقاومت و محافظت برای دستهها و گروهها بعداً بهتدریج تعیـین، تـدوین و اعمـال  خواهد گردید.  

  ۳-۲-۲ حداکثر تعداد طبقات و ارتفاعات مجاز  

  ۳-۲-۳-۱

  به منظور کنترل قائم حریق، جلوگیری از افزایش تلفات انسـانی و خسـارت هـای بـیش  ازحد در آتشسوزیها، از این پس لازم است حداکثر تعداد طبقات هربنا باتوجه بـه نـوع سـاختار و  نحوه استفاده از بنا (تصرف)، مطابق اعدادی که در جـدول هـای ۳-۲-۲ -الـف و ۳-۲-۲ -ب آمـده،  محدود شده و دیگر ضوابط حفاظتی و مقرراتی که درمـورد ارتفاعـات مجـاز، درایـن بخـش تنظـیم  خواهد گردید، در آنها رعایت شود.  

  مساحت های مجاز ۳-۲-۳ 

  ۳-۲-۳-۱

  به منظور کنترل افقی حریق و جلوگیری از سرایت و پخـش آتـش و دود، از ایـن پـس  لازم است سطح زیربنای هرطبقه از بنا، در ارتباط بـا نـو ع تصـرف و بـار محتویـات سـوختی آن بـه  بخشها و ابعادی مطابق ارقام ذکر شده در جدول ۳-۲-۳ محدود و مساحتهای بـزرگ تـر از ارقـام  ذکر شده به سطوح کوچکتر تقسیم و منطقهبندی شوند.  

  ۳-۲-۳-۲

  ارتفاع و یا وسعت هیچ بنایی نباید بیش از ارقام مندرج در جـدول هـای ۳-۲-۲-الـف،  ۳-۲-۲-ب و ۳-۲-۳ افـزایش داده شـود، مگرآنکـه بنـای مـورد نظـر درگـروه تصـرف و سـاختاری  قرارگیرد که طبق ضوابط این بخش، داشتن ارتفاع و وسعت جدید برای آن تصرف و سـاختار مجـاز  شناخته شده و بنای مورد نظر با دیگر مقررات مربوط به ابعاد برای آن سـاختار و تصـرف، مطابقـت  داده شود.

  ۳-۲-۳-۳

  درمواردیکه برای یک بنای موجود، تطبیق یافته یا تطبیـق نیافتـه بـا ایـن مقـررات،  مجوز اضافه بنا یا افزایش طبقات صادر میگردد و مجموع مساحت آن بنا از حدود و ارقام مجـاز در  جداول تجاوز میکند، برای جدا کردن سطوح اضافه از بنای موجود، اجرای یک یا تعدادی حریقبند  مطابق بند ۳-۲-۳-۴ بهگونهای که اندازه مساحتها همـواره در محـدوده ابعـاد منـدرج در جـدول  قرارگیرند، الزامی است.  

  ۳-۲-۳-۴

  با استفاده از حریقبندهایی که درهر طبقه اجرا میشـوند، سـطوح بـزرگ تـر از ارقـام  ذکرشده درجدول ۳-۲-۳ باید با مشخصات اجرایی زیر به بخشهای قابل کنترل و کوچکتر تقسیم  شوند.  

  الف) حریقبندها باید ازمحل یک دیوار بیرونی بنا شروع شده و تا اتصال به یک دیوار بیرونی دیگر و  یا اتصال به یک دیوار حریقبند دیگر و یا ترکیبی از این دو امتداد یابند.  

  ب) حریق‌بندها باید از میان تمامی فضاهای پنهـان ماننـد سـقف هـای کـاذب نیـز عبـور کننـد . در  مواردی که اعضا یا اجزای اتصال، برای مثال سقفهای کاذب خود دارای مقاومـت حریقـی برابـر  مقاومت حریق حریق‌بند باشند، نیازی به ادامه و عبور حریقبند از میان فضاهای پنهـان نخواهـد  بود.

  آیا این مقاله به سوالتان پاسخ داده است ؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  دیدگاه ها بسته شده است

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *