بعد از انتشار رسمی لیست اشخاص حائز صلاحیت توسط هیئت اجرایی، به معرفی نامزدهای نهایی پرداخته خواهد شد.