حق الزحمه ارائه خدمات طراحی


مساحت1500 به بالا مساحت 1000تا 1500 متر مربع مساحت500 تا 1000 مترمربع مساحت 300تا 500 مترمربع مساحت 0تا 300 متر مربع نوع خدمت
1800 به ازای هر مترمربع 1/800/000 1/500/000 1/200/000 1/000/000 طراحی معماری فاز یک مورد تایید شهرداری
1800 به ازای هر مترمربع 1/800/000 1/700/000 1/600/000 1/500/000 طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی فاز یک مورد تایید شهرداری
2500 به ازای هر مترمربع 2/500/000 2/000/000 1/500/000 1/000/000 طراحی نما مورد تایید شهرداری
1800 به ازای هر مترمربع 1/800/000 1/500/000 1/200/000 1/000/000 طراحی معماری فاز دو مورد تایید سازمان نظام مهندسی
1500 به ازای هر مترمربع 1/500/000 1/500/000 1/200/000 1/000/000 طراحی سازه بتنی و فلزی فاز دو اجرایی
3500 به ازای هر مترمربع 3/500/000 2/500/000 2/000/000 1/500/000 طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی فاز دو مورد تایید نظام مهندسی

 

حق الزحمه ارائه خدمات مجری
تهران شهرستانها
مساحت 0تا 1000 متر مربع 60/000/000 مساحت 0تا 1000 متر مربع 65/000/000
مساحت 1000تا 2000 متر مربع 55/000/000 مساحت 1000تا 2000 متر مربع 60/000/000
مساحت 2000تا 3000 متر مربع 28/000 به ازای هر مترمربع مساحت 2000تا 3000 متر مربع 30/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 3000تا 4000 متر مربع 26/000 به ازای هر مترمربع مساحت 3000تا 4000 متر مربع 28/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 4000تا 5000 متر مربع 24/000 به ازای هر مترمربع مساحت 4000تا 5000 متر مربع 26/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 5000تا 6000 متر مربع 22/000 به ازای هر مترمربع مساحت 5000تا 6000 متر مربع 25/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 6000تا 7000 متر مربع 20/000 به ازای هر مترمربع مساحت 6000تا 7000 متر مربع 24/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 7000تا 8000 متر مربع 18/000 به ازای هر مترمربع مساحت 7000تا 8000 متر مربع 22/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 8000تا 9000 متر مربع 16/000 به ازای هر مترمربع مساحت 8000تا 9000 متر مربع 20/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 9000تا 10000 متر مربع 14/000 به ازای هر مترمربع مساحت 9000تا 10000 متر مربع 16/000 به ازای هر مترمربع
مساحت 10000 متر مربع به بالا استعلام قیمت بروز گرفته شود مساحت 10000 متر مربع به بالا استعلام قیمت بروز گرفته شود
حق الزحمه ارائه خدمات ژئوتکنیک
مطالعات ژئوتکنیک ساختمان‌های گروه الف‌،ب‌ و ج و د(تا زیربنای 5.000 مترمربع) شامل ثبت برگ تعهد ژئوتکنیک معتبر در سامانه نظام مهندسی یا شهرداری‌،  و تهیه گزارش مطالعات. 25/000/000
مطالعات ژئوتکنیک ساختمان‌های گروه ج و د(با زیربنای بیش از 5.000 مترمربع) شامل ثبت برگ تعهد ژئوتکنیک معتبر در سامانه نظام مهندسی یا شهرداری‌،  و تهیه گزارش مطالعات. 5/000 به ازای هر مترمربع
حق الزحمه ارائه خدمات اجرای وافل و پایدارسازی (نیلینگ)
 قیمت سقف وافل در هر متر مربع پایدار سازی (نیلینگ)
فونداسیون 210/000 به ازای هر مترمربع پایدار سازی سطح گود 420/000 به ازای هر مترمربع
سقف وافل یک طرفه 280/000 به ازای هر مترمربع
سقف وافل دو طرفه 310/000 به ازای هر مترمربع
راه پله، رمپ و وید 300/000 به ازای هر مترمربع سطح شات 250/000 به ازای هر مترمربع
دیوار حایل 1 طرفه 250/000 به ازای هر مترمربع
دیوار حایل دو طرفه (که یک طرف متر شود) 350/000 به ازای هر مترمربع

تمامی مبالغ به تومان محاسبه شده است