کنترل بر و کف

آبان 5, 1398

در ضوابط شهرداری چه زمانی برای کنترل بر و کف تعیین شده است؟

کنترل برای بر و کف در دو مقطع زمانی باید انجام شود. یک مقطع زمانی برای کنترل بر و کف ، قبل از گودبرداری است که […]