کاربری

فروردین 27, 1399
16

ارتفاع مجاز واحدهای تجاری در همکف و طبقات

ارتفاع مجاز واحدهای تجاری در همکف و طبقات کاربری تجاری ساختمان کاربری ساختمان‌ها ۸ نوع است که هریک ضوابط شهرداری مختص خود را داراست. کاربری ها […]
فروردین 23, 1399
14

ضوابط واحد‌های تجاری محله‌ای

ضوابط اجرایی واحدهای تجاری محله ای در این‌جا با ساختمانی مواجه هستیم که دارای کاربری تجاری است ولی در مقیاس محله ای که ضوابط شهرداری خاصی […]
آذر 21, 1398
اعلام کاربری اراضی

بر اساس ضوابط شهرداری اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟

بر اساس ضوابط شهرداری اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟ اعلام کاربری اراضی برای اساس ضوابط شهرداری با توجه به ضوابط […]
آبان 5, 1398
حریم معابر

قانون حریم معابر و عقب نشینی ساختمان چیست؟

قانون حریم معابر و عقب نشینی ساختمان به شهرداری این اختیار را می‌دهد که برای عریض کردن معابر اقدام کند