پایان کار ساختمان

آذر 23, 1399
مراحل اخذ گواهی پایان کار ساختمان

پایان کار ساختمان و ضوابط شهرداری برای دریافت آن

پایان کار ساختمان و چگونگه برای دریافت این گواهی اقدام کنید ؟ در صورتی که همه ی مراحل ساختمان سازی را با رعایت قانون انجام داده […]