نور پردازی

دی ۲۵, ۱۳۹۸

انواع نور پردازی در معماری داخلی

دو دسته کلی نور پردازی مصنوعی و طبیعی براساس منبع تولیدکننده، وجود دارد. موقعیت قرارگیری نور یا استفاده از موانعی مانند پرده می تواند در نوع […]