ماده 77

اسفند ۲۶, ۱۳۹۹

بررسی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

بررسی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها یکی از منابع مهم شهرداری ها دریافت عوارض است که این امر با توجه به وسعت قوانین و مقرراتیکه […]