طرح های شهرداری

آبان 5, 1398
سند مشاع

نحوه برخورد و اقدام برای املاک دارای سند مشاعی و املاک واقع شده در طرحهای شهرداری چیست؟

شهرداری با املاکی که دارای سند از نوع مشاعی باشند، قبل از ارائه سند ششدانگ هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. همچنین شهرداری در صورتی که ملکی […]