طراحی شهری

فروردین 12, 1399

بررسی ضوابط شهرداری در کمیسیون طراحی شهری

کمیسیون طراحی شهری نظارت بر طراحی شهری در قالب ضوابط شهرداری، برای داشتن شهری که در کنار زیبایی نیازهای یک شهروند را برطرف کند، از جمله […]