زیبایی شناسی

دی ۲۴, ۱۳۹۸

زیبایی شناسی در معماری

زیبایی شناسی، یکی از الزامات معماری بوده که تجلی آن در ساختمان‌ها و سایر اماکن زیستی بشر نمود پیدا می‌کند. اگر اصول معماری در نظر گرفته […]
دی ۱۴, ۱۳۹۸

زیبایی شناسی و معماری

ساختمان ها یکی از عناصر تأثیرگذار عوامل زیبایی منظر در یک شهر می باشند چرا که به دلیل مقیاس، فرم و خصوصیات ساختمانی،  تاثیرات گوناگونی بر  […]