زیبایی شناسی و معماری

دی ۱۴, ۱۳۹۸

زیبایی شناسی و معماری

ساختمان ها یکی از عناصر تأثیرگذار عوامل زیبایی منظر در یک شهر می باشند چرا که به دلیل مقیاس، فرم و خصوصیات ساختمانی،  تاثیرات گوناگونی بر  […]