دفتر خدمات شهرداری

آذر 30, 1398

شرح وظایف و معرفی دفتر خدمات شهرداری

شرح وظایف و معرفی دفتر خدمات شهرداری امروزه با توجه به گسترش شهر ها و افزایش جمعیت، ارائه خدمات شهری به شهروندان با دشواری های بسیاری […]