دسترسی و نورگیری

آبان ۵, ۱۳۹۸

ضوابط شهرداری در زمینه دسترسی و نورگیری فضای سبز عمومی و حاشیه معبر چگونه پیش بینی شده است؟

در ضوابط شهرداری برای دسترسی و نورگیری از فضای سبز حاشیه معبر ممنوعیت در نظر گرفته شده است و هیچ فردی چه سواره یا پیاده امکان دسترسی و نورگیری برای مصارف شخصی را ندارد