اداره برق

آبان ۵, ۱۳۹۸

در چه صورت نیاز است تا اداره برق و اداره آب استعلام گرفته شود؟

در قوانین و ضوابط شهرداری قانونگذار موارد خاصی در هنگام ساختمان سازی برای مالک یا نماینده قانونی وی، استعلام از اداره برق و اداره آب را […]