مونا اسماعیلی

خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

زمان دریافت پروفیل معابر جهت کنترل کف ساختمان از شهرداری چه وقت است؟

قبل از گودبرداری و همزمان با شروع بکار ساختمان، پروفیل معابر را باید از شهرداری منطقه دریافت کرد.